Kan­nan­ot­to: Yhtei­söl­li­nen asu­mi­nen ei kor­vaa muis­ti­sai­rai­den ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoivaa

Hyvin­voin­tia­lu­eet tavoit­te­le­vat par­hail­laan mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä taloutensa
tasa­pai­not­ta­mi­sek­si. Sääs­tö­jä hae­taan muun muas­sa lisää­mäl­lä yhtei­söl­lis­tä asumista.
Hyvin­voin­tia­luei­den rajut leik­kaus­suun­ni­tel­mat perus­tu­vat vir­heel­li­sel­le olet­ta­muk­sel­le, jonka
mukaan pit­käl­le eden­nyt­tä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vat hen­ki­löt voi­vat asua turvallisesti
yhtei­sö­asu­mi­syk­si­köis­sä, ilman ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta apua. Tur­val­li­nen asu­mi­nen sairauden
eri vai­heis­sa on turvattava.

Hyvin­voin­tia­luei­den tul­kin­nat ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen asu­mis­tar­peen vähe­ne­mi­ses­tä eivät ole
rea­lis­ti­sia. Muis­ti­sai­rai­den mää­rän Suo­mes­sa arvioi­daan jopa kol­min­ker­tais­tu­van vuoteen
2050 men­nes­sä. Jo nyt kohtaamattomat/aliresursoidut muis­ti­sai­rai­den pal­ve­lut näkyvät
kus­tan­nuk­si­na muis­sa pal­ve­luis­sa, kuten akuut­ti­sai­raan­hoi­dos­sa. Riit­tä­vät, asian­mu­kai­set ja
oike­aan aikaan tar­jol­la ole­vat hoi­va­pai­kat ovat edel­ly­tys muis­ti­sai­rai­den hoitoketjun
toimivuudelle.

Muis­ti­liit­to on nos­ta­nut esil­le yhtei­söl­lis­tä asu­mis­ta koto­na asu­mi­sen ja ympärivuorokautisen
hoi­van välis­sä. Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le yhtei­söl­li­nen asu­mi­nen on vaihtoehto
sai­rau­den var­hai­ses­sa vai­hees­sa, kun koto­na asu­mi­nen ei ole enää mah­dol­lis­ta. Sil­loin­kin on
var­mis­tet­ta­va, että asu­kas saa tar­vit­se­man­sa tuen ja pal­ve­lut. Pit­käl­le eden­nees­sä vaiheessa
muis­ti­sai­raan hoi­van tar­ve tai esi­mer­kik­si tur­vat­to­muu­den tun­ne ei kat­so kellonaikaa.
Jul­ki­suu­des­sa koros­te­taan usein, että ihmi­set halua­vat asua mah­dol­li­sim­man pit­kään omassa
kodis­saan. Koto­na asu­mi­nen on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta vain, kun se on tur­val­lis­ta. Suu­rin osa
muis­ti­sai­rais­ta asuu koto­na joko omais­hoi­ta­jan kans­sa tai yksin. Koto­na asu­taan yhä
pidem­pään ja yhä huo­no­kun­toi­sem­pa­na, eivät­kä kotiin vie­tä­vät pal­ve­lut täl­lä het­kel­lä vastaa
muis­ti­sai­rai­den tar­pei­siin. Pahim­mil­laan tämä tar­koit­taa omais­hoi­ta­jan oman toimintakyvyn
romah­ta­mis­ta. Omais­hoi­to on yhteis­kun­nal­le erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, mut­ta vain silloin,
kun omais­hoi­ta­jat­kin saa­vat tar­vit­se­man­sa tuen.

Suo­men perus­tus­la­ki takaa jokai­sel­le oikeu­den vält­tä­mät­tö­mään huo­len­pi­toon. On
hyvin­voin­tia­luei­den teh­tä­vä var­mis­taa, että lain kir­jain toteu­tuu käytännössä.

Hel­sin­gis­sä 18.11.2023
liit­to­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja, vara­reh­to­ri Anne Remes
liit­to­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Jen­ni Kulmala
Lisätietoja:
toi­min­nan­joh­ta­ja Kata­rii­na Suo­mu, katariina.suomu@muistiliitto.fi, 050 567 6445

Poh­de ei saa vähen­tää ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don paikkoja

Tie­do­te 9.11.2023

Poh­teel­la esi­te­tään sääs­tet­tä­väk­si vuon­na 2024 leik­kaa­mal­la 565 ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen paik­kaa. Tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että pal­ve­lua­su­mi­sen pai­kat vähe­ne­vät nel­jän­nek­sel­lä. Jo nyt tilan­ne on monien eri­tyi­ses­ti muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­den koh­dal­la kes­tä­mä­tön. Hoi­to­paik­ko­ja ei rii­tä lähes­kään kai­kil­le tar­vit­se­vil­le. Jos paik­ko­ja vie­lä vähen­ne­tään, voi­daan puhua kata­stro­fis­ta ja heit­teil­le­jä­tös­tä. Yli 90 pro­sent­tia ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­vas­sa ole­vis­ta sai­ras­taa täl­lä het­kel­lä pit­käl­le eden­nyt­tä muistisairautta.

Suo­men perus­tus­lain mukaan jokai­sel­la on oikeus vält­tä­mät­tö­mään huolenpitoon.

”Muis­tiyh­dis­tyk­sel­lä näem­me jat­ku­vas­ti, miten uupu­neet, usein iäk­käät omais­hoi­ta­jat hoi­ta­vat lähei­si­ään vii­mei­seen tip­paan asti ja sen yli­kin. Vähin­tään yhtä moni muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nut elää yksi­näi­se­nä ja tur­vat­to­muut­ta tun­tien omas­sa kodis­saan ilman riit­tä­vää hoi­vaa. Kun inhi­mil­li­syy­den raja tulee vas­taa, on yhteis­kun­nal­la olta­va tar­jo­ta ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­toa”, Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Pau­la Yli­kul­ju sanoo.

Muis­ti­sai­rai­den mää­rä kas­vaa hui­maa vauh­tia. On arvioi­tu, että joka vuo­si 23 000 suo­ma­lais­ta saa muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin. Poh­jois-Poh­jan­maa ikään­tyy nopeam­min kuin mikään muu hyvin­voin­tia­lue. Se tar­koit­taa, että hoi­toa tar­vit­se­via muis­ti­sai­rai­ta on jat­ku­vas­ti enem­män. On älyl­lis­tä epä­re­hel­li­syyt­tä kuvi­tel­la, että pys­tyt­täi­siin inhi­mil­li­ses­ti ja asian­mu­kai­ses­ti hoi­ta­maan tämä koko ajan lisään­ty­vä joukko.

Poh­de uskot­te­lee saa­van­sa sel­kä­pii­tä kar­mi­val­la leik­kauk­sel­laan kasaan jo kuu­des­sa kuu­kau­des­sa 17,25 mil­joo­naa euroa sääs­töt. Sääs­tö­jen perus­te­lut jää­vät epä­sel­vik­si. Aiem­pien sel­vi­tys­ten mukaan jo nel­jä vuo­ro­kausi­käyn­tiä koti­hoi­don asiak­kaan luo­na tulee kal­liim­mak­si kuin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pal­ve­lu­ko­ti­paik­ka. Mis­tä saa­daan val­ta­va mää­rä lisää koti­hoi­don työn­te­ki­jöi­tä vai aio­taan­ko ihmi­set jät­tää heit­teil­le? Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen paik­ko­ja ei voi­da vähen­tää aina­kaan ennen kuin koti­hoi­don riit­tä­vyy­son­gel­ma on rat­kais­tu. Täl­lä het­kel­lä tie koti­hoi­vaan­kin on monel­la tukos­sa hen­ki­lös­tön riit­tä­mät­tö­myy­den vuok­si. Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa Poh­teel­la vakuu­tet­tiin, että koti­hoi­to lai­te­taan kun­toon ja vas­ta sit­ten vähen­ne­tään ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­vaa. Nyt ollaan kui­ten­kin toi­mi­mas­sa vää­räs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Hoi­to­paik­kaa tar­vit­se­va muis­ti­sai­ras ei sel­viä yhtei­sö­asu­mi­syk­si­kös­sä vaan tar­vit­see jat­ku­vaa val­von­taa. Poh­teen alu­eel­la on kehi­tet­ty hyviä ja lupaa­via toi­min­ta­mal­le­ja ikään­ty­nei­den hyvin­voin­nin tuke­mi­sek­si. Toteu­tues­saan nämä leik­kaus­suun­ni­tel­mat vesit­täi­si­vät laa­duk­kaan työn.

Vetoam­me Poh­teen alue­val­tuu­tet­tui­hin: Nyt aiot­tua sääs­tö­pää­tös­tä ei voi hyväksyä

Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys jär­jes­tää asi­aa kos­ke­van mie­le­nil­mauk­sen Oulun kes­kus­tas­sa. Mie­le­nil­maus läh­tee liik­keel­le Otto Kar­hin puis­tos­ta per­jan­tai­na 10.11.2023 klo 15.30. Reit­ti kul­kee Pak­ka­huo­neen­ka­tua pit­kin Rotu­aa­ril­le, Rotu­aa­rin läpi Kaup­pu­rien­ka­dul­le ja kul­kue jää Kaup­pu­rie­nau­kiol­le Val­kean eteen. Pai­kal­la on Muis­tiyh­dis­tyk­sen edus­ta­jia, ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia sekä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­den lähei­siä ker­to­mas­sa koke­muk­si­aan ja näkemyksiään.

Kut­sum­me median edus­ta­jia mukaan.

Lisä­tie­to­ja Pau­la Ylikulju,
toiminnanjohtaja
Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys ry.
Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nal­li­nen ikään­ty­nei­den järjestöverkosto
p. 040 716 1401

Lot­ta Pel­li­lä, toiminnanjohtaja
Suo­men­se­län Muis­ti ry.
p. 044 705 9284

Kata­rii­na Suo­mu, toiminnanjohtaja
Muistiliitto
p. 050 567 6445

Lähei­nen työi­käi­sen muis­ti­sai­raan tuke­na -tapah­tu­mat Kokkolassa

Onko lähei­se­si sai­ras­tu­nut muis­ti­sai­rau­teen työiäs­sä? Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut ilta­ta­pah­tu­miin, jot­ka on suun­ni­tel­tu juu­ri työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­den läheis­ten tueksi.

Ilmai­set tapah­tu­mat jär­jes­te­tään Kok­ko­las­sa, Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin tiloissa.

Ohjel­ma:

  • 13.9. klo 17-19 Muis­ti­sai­raus ja muut­tu­nut arki
  • 25.10. klo 17-19 Ymmär­rys­tä ja voi­ma­va­ro­ja elämänmuutokseen
  • 11.12. klo 17-19 Muis­ti­lii­ton webinaari
  • 17.1. klo 17-19 Pal­ve­lut ja tule­vaan varautuminen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kah­vi­tar­joi­lun vuok­si 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä aloit­taa Kokkolassa!

Kult­tuu­ris­ta iloa ja ener­gi­aa muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän lähei­sil­le. Luo­vuut­ta herät­te­le­väs­sä toi­min­nal­li­ses­sa ryh­mäs­sä on tar­jol­la kult­tuu­ri­mais­tiai­sia, elä­myk­siä ja voi­maut­ta­vaa yhdes­sä­oloa mm. musii­kin ja kuva­tai­teen äärel­lä. Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä on moni­puo­li­ses­ti kun­tout­ta­va ryh­mä, jos­sa pää­see mm. kokei­le­maan uut­ta aivo­ter­veyt­tä edis­tä­vää Wise­Mo­tion -menetelmää.

Ryh­män toteut­taa Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si yhdes­sä Kult­tuu­ri­kor­jaa­mon kans­sa. Kok­ko­las­sa toi­mi­va Kult­tuu­ri­kor­jaa­mo on saa­nut apu­ra­han muis­ti­per­hei­den toi­min­nan tuke­mi­seen, jon­ka ansios­ta eri alo­jen ohjaa­jat ja tai­tei­li­jat pää­se­vät nyt tar­joa­maan elä­myk­siä muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän läheisille.

Mak­su­ton ryh­mä kokoon­tuu Kok­ko­las­sa joka toi­nen torstai.

Tämä on täy­sin UUSI ryh­mä, johon ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt käyn­nis­sä. Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: 044 772 0093

Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä aloit­taa Pyhäjärvellä!

Onko sinul­la lie­vä muis­ti­sai­raus tai lie­vä kog­ni­tii­vi­nen hei­ken­ty­mä (MCI) ja haluai­sit osal­lis­tua tanssikuntoutukseen?

Pyhä­jär­vel­lä aloit­taa syk­syn aika­na Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä. Toi­min­ta perus­tuu poh­jau­tuu neu­ro­tie­tei­li­jä Han­na Poi­ko­sen kehit­tä­mään mene­tel­mään, joka yhdis­tää liik­keen ja neu­ro­tie­teen. Mene­tel­mä paran­taa tie­don­kä­sit­te­ly­toi­min­to­ja, fyy­si­siä tai­to­ja, keho­tie­toi­suut­ta ja sosi­aa­lis­ta vuorovaikutusta.
Har­joi­tuk­set teh­dään ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä kun­kin osal­lis­tu­jan voi­ma­va­ro­jen mukaan. Mitään aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta tai edes tans­si-innos­tus­ta et tarvitse.
Ryh­mää ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set sekä Muis­ti­luot­sin muis­ti­asian­tun­ti­jat. Ryh­mä kokoon­tuu ker­ran vii­kos­sa Nais­voi­mis­te­li­joi­den salilla.

Kysy lisää Mir­jal­ta puh. 040 553 2548 tai mirja.hynninen@suomenselanmuisti.fi

Voit katsoa/tulostaa ryh­mä­mai­nok­sen täs­tä.

Saavutettavuustyökalut