Ammat­ti­lai­sel­le ja opiskelijalle

Suo­men­se­län Muis­ti ry:stä on saa­ta­vil­la ammat­ti­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le tukea ja neu­von­taa muis­ti­työ­hön. Voit olla yhteyk­sis­sä Muis­ti­luot­siin, puh. 040 553 2548, muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si toi­mii muis­tiam­mat­ti­lais­ten ver­kos­ton koor­di­naat­to­ri­na toi­min­ta-alu­eel­laan. Ver­kos­to­ta­paa­mi­sia jär­jes­te­tään 2-3 ker­taa vuodessa.

Kou­lu­tus­pal­ve­lut

  • Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri; kou­lu­tus­päi­vä muis­tia­lan ammat­ti­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le jär­jes­te­tään joka vuo­si maalis-huhtikuussa.
  • Kar­pa­lo­ko­ti ja Muis­ti­luot­si tar­joa­vat har­joit­te­lu­paik­ko­ja van­hus- ja muis­ti­työ­hön suun­taa­vil­le opis­ke­li­joil­le, lisä­tie­to­ja Kar­pa­lo­ko­din vt. joh­ta­ja Mer­vi Mul­ta­lal­ta tai Muis­ti­luot­si­vas­taa­va Mir­ja Hyn­ni­sel­tä, yhteys­tie­dot löy­dät yhteys­tie­to­si­vul­ta.
  • Kar­pa­lo­ko­dil­la voi opis­kel­la oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la lähi­hoi­ta­jak­si, lisä­tie­to­ja Kar­pa­lo­ko­din johtajalta
  • Asian­tun­ti­ja­luen­to­ja ja -kou­lu­tus­ta aivo­ter­vey­des­tä, muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja nii­den hoi­dos­ta, muis­ti­sai­raan ihmi­sen koh­taa­mi­ses­ta ym., lisä­tie­to­ja Muis­ti­luot­sin työntekijöiltä.
  • Asian­tun­ti­ja­luen­to­ja Tans­si- ja lii­ke työ­vä­li­nee­nä -mene­tel­mäs­tä sekä Tans­si­lii­ke­ryh­män ohjaa­mi­ses­ta, lisä­tie­to­ja tääl­tä

Saavutettavuustyökalut