MuKe­va

Hen­ki­lös­tön ammat­ti­tai­don lisää­mi­nen ikään­ty­neen muis­ti­sai­raan kehi­tys­vam­mai­sen tut­ki­muk­ses­sa ja hoi­dos­sa (MuKe­va- projekti)

Hen­ki­lös­tön ammat­ti­tai­don kehit­tä­mi­nen ikään­ty­neen muis­ti­sai­raan kehi­tys­vam­mai­sen tut­ki­muk­ses­sa ja hoi­dos­sa, MuKe­va-pro­jek­ti toteu­tet­tiin vuo­si­na 2013 - 2014. Osa­to­teut­ta­ja­na toi­mi Oulun seu­dun ammat­ti­kor­kea­kou­lu. Pro­jek­ti oli Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton osit­tain rahoit­ta­ma ja tuen myön­tä­jä oli Poh­jois-Poh­jan­maan elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus. Osa­ra­hoit­ta­ji­na ja yhteis­työ­kump­pa­nei­na toi­mi­vat Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä, Sosi­aa­li- ja ter­veys­pii­ri Hel­mi, Pyhän­nän kun­ta, Perus­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Selän­ne sekä Kehi­tys­vam­mais­ten Palvelusäätiö.

Pro­jek­ti toteu­tet­tiin PPKY Selän­teen (Haa­pa­jär­vi, Kär­sä­mä­ki, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi), Pyhän­nän kun­nan, Sosi­aa­li- ja ter­veys­pii­ri Hel­men (Haa­pa­ve­si, Sii­ka­lat­va) ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män (Ii, Pudas­jär­vi, Simo, Uta­jär­vi) alueella.

Pro­jek­tin läh­tö­koh­dat, tavoit­teet ja toimenpiteet

Kehi­tys­vam­mai­sen van­he­ne­mi­seen liit­ty­vää tie­toa on ollut suh­teel­li­sen vähän saa­ta­vil­la. Kehi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den eläes­sä yhä van­hem­mik­si hei­tä kos­ket­ta­vat myös ikään­ty­mi­seen liit­ty­vät sai­rau­det, kuten muis­ti­sai­rau­det. Jo 40 ikä­vuo­den jäl­keen esiin­ty­vä demen­tia on yleis­ty­vä ilmiö, jon­ka ole­mas­sao­lo on vas­ta vii­me aikoi­na tie­dos­tet­tu. Tämä aset­taa kehi­tys­vam­mai­sen ja hänen per­heen­sä hyvin­voin­nil­le kuin myös asu­mi­syk­si­köi­den hen­ki­lös­töl­le haas­tei­ta, joi­hin on pys­tyt­tä­vä vastaamaan.

Muis­ti­sai­rauk­sien tun­nis­ta­mi­nen on kehi­tys­vam­mai­sil­la hen­ki­löil­lä usein vai­ke­aa, kos­ka muis­ti­sai­rau­det ilme­ne­vät useil­la eri tavoil­la, joi­ta kehi­tys­vam­mai­sel­la hen­ki­löl­lä voi olla vai­kea havain­noi­da ja arvioi­da. Diag­nos­ti­sen ja hoi­dol­li­sen työn ongel­ma­na onkin usein kor­kea kyn­nys tilan­teen edel­lyt­tä­män asian­tun­te­muk­sen saa­mi­sek­si. Erää­nä hait­ta­na pal­ve­lui­den saan­nil­le ovat pit­kät väli­mat­kat, eten­kin maan poh­joi­so­sis­sa ja tämä saat­taa muo­dos­tua jopa esteek­si pal­ve­lun saan­nil­le. Suo­men Demen­tiayh­dis­tys ry on luo­nut muis­ti­sai­rail­le demen­tia­hoi­to­mal­lin ja täl­tä poh­jal­ta on luo­ta­vis­sa mal­lin myös kehi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den ikään­ty­mi­seen liit­ty­väs­sä tut­ki­muk­ses­sa ja hoidossa.

Pro­jek­tin tavoitteet:

 • nos­taa hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen tasoa ikään­ty­neen kehi­tys­vam­mai­sen tut­ki­muk­ses­sa ja hoidossa
 • kehit­tää arvioin­ti­me­ne­tel­miä ja pal­ve­lu­ket­ju­ja kehi­tys­vam­mais­ten muis­ti­sai­rauk­sien tun­nis­ta­mi­seen ja hoitoon
 • hakea tut­ki­muk­sen ja kar­toi­tuk­sen avul­la tie­toa kehi­tys­vam­mais­ten ikään­ty­mi­seen muka­naan tuo­miin haas­tei­siin ja sen avul­la kehit­tää hyvän tut­ki­muk­sen mene­tel­miä ja hoi­to­käy­tän­nön toi­min­ta­mal­li, jol­loin saa­daan asian­mu­kai­nen hoi­to aloi­tet­tua mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa ja hen­ki­lös­tön kyky vas­ta­ta hoi­dol­li­siin tar­pei­siin lisääntyy.
 • saa­da tie­toa mah­dol­lis­ten uusien kun­tou­tus- ja hoi­to­me­ne­tel­mien käyt­töö­no­tos­ta sekä opas­tus­ta ja kou­lu­tus­ta niihin.
 • luo­da kehi­tys­vam­ma­työn asian­tun­ti­ja­ver­kos­to, jon­ka yhtey­den­pi­dos­sa hyö­dyn­ne­tään mm. video­neu­vot­te­lu­yh­teyt­tä perus­ter­vey­den­huol­lon etä­tek­no­lo­gia­lait­tei­den avul­la. Etä­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­ne­tään myös etä­kou­lu­tuk­sien järjestämisessä.

Kes­kei­set toimenpiteet:

 • Perus­kou­lu­tus­päi­vät hen­ki­lös­töl­le kehi­tys­vam­mai­suu­des­ta ja muis­ti­häi­riöis­tä (OAMK).
 • Alku­kar­toi­tus alu­een hoitoyksiköissä.
 • Tut­ki­muk­set vali­tul­le koh­de­ryh­mäl­le (ikään­ty­neet yli 40-vuo­ti­aat kehitysvammaiset).
 • Kou­lu­tus­ta hen­ki­lös­töl­le alku­kar­toi­tuk­ses­sa nous­sei­den tar­pei­den pohjalta.
 • Pal­ve­lu­jär­jes­tel­män toi­min­nan arvioin­tia ja kehit­tä­mis­tä vas­ta­maan kehi­tys­vam­mais­ten muis­ti­sai­raan diag­nos­tii­kan ja hoi­don haasteisiin.
 • Kehi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön muis­ti­sai­rau­den hyvän tut­ki­muk­sen ja hoi­to­käy­tän­nön toi­min­ta- ja kou­lu­tus­mal­lin luominen.
 • Pro­jek­tis­ta tie­dot­ta­mis­ta sekä pro­jek­tin tulos­ten ja hyvien käy­tän­tö­jen esit­te­lyä sidos­ryh­mil­le alu­eel­li­ses­ti, val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti.
  Lue hank­kees­sa tut­ki­mus­lää­kä­ri­nä toi­mi­neen yleis­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­rin Min­na Mik­ko­lan kir­joit­ta­ma artik­ke­li, joka jul­kais­tiin Memo-leh­des­sä (03-2015) tästä.

Saavutettavuustyökalut