Yhteys­tie­dot

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Köp­sin­tie 17, 86800 Pyhä­sal­mi
toimisto@suomenselanmuisti.fi

Toi­min­nan­joh­ta­ja

Lot­ta Pel­li­lä
puh. 044 705 9284
lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja

Juk­ka Tikan­mä­ki
puh. 040 544 9445 
jukka.tikanmaki@hampaankolo.fi

Yhdis­tys

Suo­men­se­län Muis­ti ry on perus­tet­tu Pyhä­jär­vel­lä v. 1990. Yhdis­tys toi­mi kevää­seen 2018 saak­ka nimel­lä Suo­men Demen­tiayh­dis­tys ry. Yhdis­tyk­sen toi­min­nan tavoit­tee­na on muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­nen sekä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­den, läheis­ten ja sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den tuke­na toi­mi­mi­nen. Yhdis­tys on Muis­ti­lii­ton jäse­nyh­dis­tys.

Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä sijait­se­vaa Kar­pa­lo­ko­tia ja hal­lin­noi STEA:n Veik­kauk­sen tuo­toil­la rahoit­ta­maa Muis­ti­luot­si -toi­min­taa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la, jos­sa yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti Yhdis­tys ry.

Yhdis­tys toi­mii aktii­vi­ses­ti muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen edis­tä­mi­sek­si mm. eri hank­kei­den avul­la.

Hen­ki­lö­kun­ta

Toi­mis­to

Kuvassa Tuija Sorvala

Lot­ta Pel­li­lä

Toi­min­nan­joh­ta­ja ja
Kar­pa­lo­ko­din joh­ta­ja
puh. 044 7059 284
lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi

Kuvassa Tuija Sorvala

Tui­ja Sor­va­la

Talous­hal­lin­to
ja yhdis­tys­asiat
puh. 040 5513 548
tuija.sorvala@
suomenselanmuisti.fi

Kar­pa­lo­ko­ti

Kuvassa Mervi Multala

Mer­vi Mul­ta­la

Sai­raan­hoi­ta­ja
puh. 044 7614 004
mervi.multala@
suomenselanmuisti.fi

Kar­pa­lo­ko­din hoi­ta­jat

Muis­ti­luot­si

Kuvassa Mirja Hynninen

Mir­ja Hyn­ni­nen

Vas­taa­va muis­ti-
asian­tun­ti­ja
040 553 2548
mirja.hynninen@
suomenselanmuisti.fi

Kuvassa Kati Göös

Kati Göös

Muis­ti­asian­tun­ti­ja,
vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
044 770 0025
kati.goos@
suomenselanmuisti.fi

Kuvassa Kati Göös

Lii­sa Mäke­lä

Muis­ti­asian­tun­ti­ja
(Kes­ki-Poh­jan­maa)
044 772 0093
liisa.makela@
suomenselanmuisti.fi

Kuvassa Anne Happo

Anne Hap­po

Muis­ti­asian­tun­ti­ja
(Poh­jois-Poh­jan­maa)
040 026 8711
anne.happo@
suomenselanmuisti.fi

Kuvassa toimisto/muistikoira Immi

Immi

Muis­ti­koi­ra

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke