Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä on orga­ni­saa­tion Suo­men­se­län Muis­ti ry saavutettavuusseloste

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee pal­ve­lua www.suomenselanmuisti.fi ja on laa­dit­tu / päi­vi­tet­ty 15.06.2020.

Olem­me arvioi­neet pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den itse.

 

Digi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Sivus­to täyt­tää kriit­ti­set saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set A- ja AA-tasolla.

 

Huo­ma­sit­ko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­sam­me? Ker­ro se meil­le ja teem­me par­haam­me puut­teen korjaamiseksi

Verk­ko­lo­mak­keel­la

Link­ki anna saa­vu­tet­ta­vuus­pa­lau­tet­ta -lomakesivulle

Säh­kö­pos­til­la

lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi

Muil­la tavoin

Puhe­li­mit­se soit­ta­mal­la nume­roon 044 705 9284

 

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huo­maat sivus­tol­la saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tet­ta meil­le eli sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon aika­na, voit teh­dä ilmoi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, miten ilmoi­tuk­sen voi teh­dä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteystiedot

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksik­kö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhe­lin­nu­me­ro vaih­de 0295 016 000

 

Teem­me jat­ku­vas­ti työ­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseksi

Digi­pal­ve­luis­tam­me on teh­ty saavutettavuusarviointi

https://www.suomenselanmuisti.fi/saavutettavuusseloste/

Olem­me sitou­tu­neet digi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseen

Verk­ko­pal­ve­lu täyt­tää kriit­ti­set EU:n saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin mää­ri­tyk­set ja tar­koi­tus on jat­kos­sa­kin pitää pal­ve­lut täl­lä tasol­la saa­vu­tet­ta­vi­na. Huo­mioim­me saa­vu­tet­ta­vuu­den verk­ko­si­vuil­le uusien sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­sen yhtey­des­sä sekä päi­vit­täi­ses­sä yhdistystoiminnassamme.

Tar­joam­me tukea käyt­tä­jil­le joil­le digi­pal­ve­lut eivät ole saavutettavissa

Meil­lä on usei­ta fyy­si­siä toi­mi­pis­tei­tä, jois­sa voi­vat asioi­da ne hen­ki­löt, joil­le digi­pal­ve­lut eivät ole saa­vu­tet­ta­vis­sa. Tar­joam­me myös puhe­lin­tu­kea tarvittaessa.

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

15.06.2020

Tämä verkkosivusto/sovellus on päi­vi­tet­ty mer­kit­tä­vien muu­tos­ten jälkeen

15.06.2020

Saavutettavuustyökalut