Kult­tuu­ris­ta iloa ja ener­gi­aa muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän lähei­sil­le. Luo­vuut­ta herät­te­le­väs­sä toi­min­nal­li­ses­sa ryh­mäs­sä on tar­jol­la kult­tuu­ri­mais­tiai­sia, elä­myk­siä ja voi­maut­ta­vaa yhdes­sä­oloa mm. musii­kin ja kuva­tai­teen äärel­lä. Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä on moni­puo­li­ses­ti kun­tout­ta­va ryh­mä, jos­sa pää­see mm. kokei­le­maan uut­ta aivo­ter­veyt­tä edis­tä­vää Wise­Mo­tion -menetelmää.

Ryh­män toteut­taa Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si yhdes­sä Kult­tuu­ri­kor­jaa­mon kans­sa. Kok­ko­las­sa toi­mi­va Kult­tuu­ri­kor­jaa­mo on saa­nut apu­ra­han muis­ti­per­hei­den toi­min­nan tuke­mi­seen, jon­ka ansios­ta eri alo­jen ohjaa­jat ja tai­tei­li­jat pää­se­vät nyt tar­joa­maan elä­myk­siä muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän läheisille.

Mak­su­ton ryh­mä kokoon­tuu Kok­ko­las­sa joka toi­nen torstai.

Tämä on täy­sin UUSI ryh­mä, johon ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt käyn­nis­sä. Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: 044 772 0093

Saavutettavuustyökalut