Muis­ti­ka­ve­ri

Muis­ti­per­heis­sä vapaa­eh­toi­se­na toi­mi­via kut­su­taan muis­ti­ka­ve­reik­si. Muis­ti­ka­ve­ri toi­mii per­hees­sä muis­ti­sai­raan ja lähei­sen tuke­na ja kave­ri­na ja vas­taa ainoas­taan kave­ruu­teen, ei hoi­toon liit­ty­vis­sä asiois­sa. Muis­ti-KaVe­Ri-toi­min­ta on Muis­ti­lii­ton lan­see­raa­ma vapaa­eh­tois­toi­min­nan muoto.

Muistiliiton MuistiKaveri-merkki

Muis­ti­ka­ve­ri­toi­min­nan tavoite:

a) muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van toi­min­ta­ky­kyi­syy­den säi­ly­mi­nen ja itse­näi­syy­den vah­vis­tu­mi­nen sai­rau­des­ta huo­li­mat­ta
b) mah­dol­lis­taa omai­sel­le pie­ni lepo­het­ki
c) tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hau­ras­tu­vaa identiteettiä

Mitä Muis­ti­ka­ve­ri tekee:

Toi­mii esim. muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van kala­ka­ve­ri­na, kirp­pa­ri­ka­ve­ri­na, teat­te­ri­ka­ve­ri­na, tans­si­ka­ve­ri­na, hiih­to­ka­ve­ri­na, lenk­ki­ka­ve­ri­na, kaup­pa­ka­ve­ri­na, käsi­työ­ka­ve­ri­na, kahvittelukaverina…

Kuvassa naurava nainen ja 2 vuotta vapaaehtoisena toimineen kommentti: Jokainen käynti ja kohtaaminen ystäväni kanssa on virkistävä ja riemullinen. Sen takia olen halunnut käydä lähes viikottain ystäväni luona. Huomaan, että ilo on molemmanpuolinen.

Kou­lu­tus:

Koos­tuu kah­dek­san tun­nin kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta, joka on jaet­tu nel­jäl­le ker­ral­le. Kou­lu­tus sisäl­tää tie­toa Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta ja sen eri muo­dois­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta, muis­ti­sai­raan koh­taa­mi­ses­ta, per­heen tuke­mi­ses­ta ja Muis­ti­ka­ve­ri­na jaksamisesta.

Kuka voi olla Muistikaveri:

Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin Muis­ti­ka­ve­ri­kurs­sin käy­nyt ja vai­tio­lo­so­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­nut vapaaehtoinen.

Mis­tä Muis­ti­ka­ve­ri löy­tää tuettavan:

Muis­ti­ka­ve­ri pereh­ty­de­tään teh­tä­vään­sä Muis­ti­luot­sin työn­te­ki­jän kautta.

Kuka tukee Muistikaveria:

Muis­ti­luot­si jär­jes­tää vapaa­eh­toi­sil­le tapaa­mi­sia, jois­sa saa tukea ja ohjaus­ta. Vapaa­eh­toi­set voi­vat myös olla yhteyk­sis­sä Muis­ti­luot­siin miel­tä pai­na­vis­ta asiois­ta. Vapaa­eh­toi­sil­la on teh­tä­väs­sään vastuuvakuutus.

Saavutettavuustyökalut