Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs

Muis­ti­kum­mi – mitä se tarkoittaa?

Muis­ti­kum­mit -toi­min­ta­mal­li vai­kut­taa käsi­tyk­siin muis­ti­sai­rauk­sis­ta. Se muut­taa aja­tuk­sia, toi­min­taa ja puhei­ta muis­tiys­tä­väl­li­sem­mik­si. Muis­ti­kum­mit on sosi­aa­lis­ta toi­min­taa, jon­ka tavoit­tee­na on luo­da muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta yhdes­sä eri toi­mi­joi­den, yri­tys­ten, kun­tien ja muis­ti­sai­rai­den kanssa.

Muistikummilogo: kukka ja teksti Muistikummit

Muis­ti­kum­mi­tuo­kiot

Val­miin mal­lin mukai­ses­sa tuo­kios­sa käy­dään läpi perus­tie­dot muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja muis­ti­sai­raan koh­taa­mi­ses­ta. Tuo­kion voi vetää monen­lai­sil­le ylei­söil­le, vaik­ka elä­ke­läis­ryh­mil­le, opis­ke­li­joil­le, ompe­luseu­ras­sa tai kir­jas­tos­sa. Noin tun­nin mit­tai­nen tuo­kio on toi­min­nal­li­nen ja posi­tii­vi­nen. Taus­tal­la on kan­sain­vä­li­nen Demen­tia Friends -toimintamalli.

Muis­ti­kum­mit

Muis­ti­kum­mi­tuo­kion osal­lis­tu­jis­ta tulee Muis­ti­kum­me­ja. Osal­lis­tu­jat oppi­vat vii­den avain­koh­dan sano­man muis­ti­sai­rauk­sis­ta, ymmär­tä­vät muis­ti­sai­rauk­sia ja toi­vot­ta­vas­ti innos­tu­vat tuke­maan lähi­pii­rin­sä muis­ti­sai­rai­ta tai vaik­ka vapaa­eh­toi­sek­si muis­tiyh­dis­tyk­seen. Jokai­nen Muis­ti­kum­mi miet­tii itsel­leen muis­tiys­tä­väl­li­sen teon, joka voi olla pie­ni­kin. Halu­tes­saan Muis­ti­kum­mit voi­vat liit­tyä Muis­ti­lii­ton Muis­ti­kum­mit -säh­kö­pos­ti­lis­tal­le, jon­ka kaut­ta he saa­vat aihees­ta ajoit­tain lisätietoa.

Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läät

Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs on muis­tiys­tä­väl­li­ses­tä yhteis­kun­nas­ta innos­tu­nut, Muis­ti­lii­ton kou­lu­tus­pa­ke­til­la kou­lu­tet­tu vapaa­eh­toi­nen. Lähet­ti­läs voi pitää tuo­kioi­ta ystä­vil­le, per­heil­le, työ­ka­ve­reil­le tai ylei­sö­ti­lai­suuk­sia suu­rem­mil­le ylei­söil­le. Tuo­kion jäl­keen kaik­ki muka­na olleet tie­tä­vät muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja tavois­ta, joil­la voi­vat aut­taa ja tukea muis­ti­sai­rai­ta. Lähet­ti­läs kou­lu­te­taan päi­vän kou­lu­tuk­sel­la, jon­ka jäl­keen hän voi orga­ni­soi­da oman tuo­kion muis­tiyh­dis­tyk­sen tuen avulla.

Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­set

Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si jär­jes­tää mak­sut­to­mia Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­sia, jois­sa vapaa­eh­toi­set voi­vat kou­lut­tau­tua Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läik­si. Täl­lä kou­lu­tuk­sel­la he voi­vat pitää Muistikummituokioita.

Saavutettavuustyökalut