Lii­ty jäseneksi

Tue toi­min­taam­me - lii­ty jäseneksi

Kat­so jäse­ne­dut tääl­tä!

Jäsen­re­kis­te­rin tietosuojaseloste

Jäsen­mak­sut:
15 € / hen­ki­lö / vuo­si
70 € / vuo­si yhteisöjäseniltä

Täy­tä alla ole­va liittymislomake

    Suo­men­se­län Muis­ti ry on perus­tet­tu Pyhä­jär­vel­lä v. 1990. Yhdis­tys toi­mi kevää­seen 2018 saak­ka nimel­lä Suo­men Demen­tiayh­dis­tys ry. Yhdis­tyk­sen toi­min­nan tavoit­tee­na on muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­nen sekä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­den, läheis­ten ja sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den tuke­na toi­mi­mi­nen. Yhdis­tys on Muis­ti­lii­ton jäsenyhdistys.

    Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä sijait­se­vaa Kar­pa­lo­ko­tia ja hal­lin­noi STEA:n Veik­kauk­sen tuo­toil­la rahoit­ta­maa Muis­ti­luot­si -toi­min­taa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

    Yhdis­tys toi­mii aktii­vi­ses­ti muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen edis­tä­mi­sek­si mm. eri hank­kei­den avulla.

    Saavutettavuustyökalut