Lii­ty jäseneksi

Tue toi­min­taam­me - lii­ty jäseneksi

Kat­so jäse­ne­dut tääl­tä!

Jäsen­re­kis­te­rin tietosuojaseloste

Jäsen­mak­sut:
18 € / hen­ki­lö / vuosi

70 € / kan­nat­ta­ja­jä­sen / vuosi

100 € / vuo­si yhteisöjäseniltä

Täy­tä alla ole­va liittymislomake

   

  Suo­men­se­län Muis­ti ry on perus­tet­tu Pyhä­jär­vel­lä v. 1990. Yhdis­tys toi­mi kevää­seen 2018 saak­ka nimel­lä Suo­men Demen­tiayh­dis­tys ry. Yhdis­tyk­sen toi­min­nan tavoit­tee­na on muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­nen sekä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­den, läheis­ten ja sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den tuke­na toi­mi­mi­nen. Yhdis­tys on Muis­ti­lii­ton jäsenyhdistys.

   Yhdis­tys toi­mii aktii­vi­ses­ti muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen edis­tä­mi­sek­si mm. eri hank­kei­den avulla.

  Toi­min­ta-aja­tus:  Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ihmis­ten ja hei­dän läheis­ten­sä hyvän elä­män puo­les­ta. Kul­jem­me sai­ras­tu­neen ja läheis­ten rin­nal­la koko sai­rau­den kaa­ren ajan. 

  Visio:   Tavoit­tee­nam­me on muis­tiys­tä­väl­li­nen Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maa, jos­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vat elä­vät täy­si­pai­nois­ta elä­mää ja saa­vat tar­vit­se­man­sa tuen ja palvelut. 

  Saavutettavuustyökalut