SeHy

Sek­su­aa­li­nen hyvin­voin­ti ete­ne­vis­sä muis­ti­sai­rauk­sis­sa -projekti

Mitä on seksuaalisuus?

Sek­su­aa­li­suus on käsit­tee­nä hyvin laa­ja. Se on osa ihmi­syyt­tä, eikä kos­kaan katoa. Sek­su­aa­li­suu­des­ta puhut­taes­sa tar­koi­te­taan mm. mie­he­nä tai nai­se­na ole­mis­ta, suvun jat­ka­mis­ta, kult­tuu­riin, ympä­ris­töön ja yksi­löön liit­ty­vää mie­li­hy­vän koke­mis­ta sekä kiin­ty­myk­sen osoit­ta­mis­ta. Sek­su­aa­li­suu­teem­me vai­kut­ta­vat monet eri asiat ja sitä voi­daan ilmais­ta monin eri tavoin. Sek­su­aa­li­suus muut­tuu läpi koko elä­mäm­me. Sek­su­aa­li­suu­den lop­pu­mi­nen ei kuu­lu nor­maa­liin ikääntymiseen.

Muis­ti­sai­raus ja seksuaalisuus

Maas­sam­me on noin 130 000 muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vaa hen­ki­löä. Muis­ti­sai­raus, kuten ikään­ty­mi­nen­kään, eivät pois­ta sek­su­aa­li­suut­ta perus­tar­pee­na. Muis­ti­sai­rau­des­sa roo­lien, esto­jen sekä opit­tu­jen käyt­täy­ty­mis­sään­tö­jen mur­tu­mi­nen saa aikaan sen, että muis­ti­sai­raan on hel­pom­pi näyt­tää tun­tei­taan ja toi­saal­ta muis­ti­sai­raus hei­ken­tää sai­ras­tu­neen kykyä ilmais­ta omia tar­pei­taan. Muis­ti­sai­ras saat­taa tar­vi­ta tukea sek­su­aa­li­suu­ten­sa ilmai­suun. Sek­su­aa­li­nen hyvin­voin­ti antaa voi­maa, toi­min­ta­ky­kyä ja tukee ihmi­sen persoonallisuutta.

Muis­ti­sai­raus parisuhteessa

Muis­ti­sai­raus tuo eri­tyis­piir­tei­tä pari­suh­tee­seen. Jokai­nen pari­suh­de on eri­la­nen, jokai­nen ihmi­nen on eri­lai­nen ja myös jokai­nen muis­ti­sai­raus ete­nee eri taval­la. Näin myös jokai­ses­sa pari­suh­tees­sa koe­tut muu­tok­set ovat eri­lai­sia, jos­kus ne saat­ta­vat kuor­mit­taa omais­ta ja myös sai­ras­tu­nut­ta itse­ään. Pari­suh­de ei enää täy­tä sil­le ase­tet­tu­ja odo­tuk­sia. Sai­ras­tu­neel­la saat­ta olla syyl­li­syy­den tun­tei­ta taa­kak­si jou­tu­mi­ses­ta ja hoi­ta­va omai­nen kokee surua puo­li­son loi­ton­tues­sa päi­vä päi­väl­tä. On tär­ke­ää, että vai­keis­ta asiois­ta kes­kus­tel­laan joko amma­ti­hen­ki­lön kans­sa tai vertaistukiryhmissä.

SeHy-Han­ke

Sek­su­aa­li­nen hyvin­voin­ti ete­ne­vis­sä muis­ti­sai­rauk­sis­sa-han­ke toteu­tet­tiin Ete­lä-Poh­jan­maan ja Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la vuo­si­na 2012-2014. Han­ket­ta hal­lin­noi Suo­men Demen­tiayh­dis­tys ry ja yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mi Ete­lä-Poh­jan­maan Muis­tiyh­dis­tys ry. Han­ke oli RAY:n rahoittama

SeHy-hank­kees­sa suo­ri­tet­tiin kyse­ly­kar­toi­tus ja tee­ma­haas­tat­te­lut, niin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le kuin koto­na asu­vil­le muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van lähei­sil­le­kin. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan vas­taus­ten perus­teel­la muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van sek­su­aa­li­suus näh­dään kapea-alai­ses­ti ja ongel­ma­kes­kei­ses­ti. Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van sek­su­aa­li­suus huo­mioi­daan usein vas­ta, kun sai­ras­tu­neen käy­tös häi­rit­see ympä­ris­töä tai kans­saih­mi­siä. Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van sek­su­aa­li­suu­den tuke­mi­nen on hyvin hen­ki­lö­koh­tai­nen ja hoi­ta­jan omaan koke­mus­maa­il­maan poh­jau­tu­va. Kyse­lyyn vas­tan­nei­den läheis­ten mukaan muis­ti­sai­raus vai­kut­taa jo hyvin var­hai­ses­sa vai­hees­sa puo­li­soi­den arkeen ja pari­suh­tee­seen. Muu­tok­set arjen roo­leis­sa ja vas­tuun siir­ty­mi­nen ter­veem­mäl­le puo­li­sol­le vähen­tää koke­mus­ta tasa­ver­tai­ses­ta suh­tees­ta ja kump­pa­nuu­des­ta. Sai­ras­tu­neen muut­tu­nut käyt­täy­ty­mi­nen ja muis­tion­gel­mat aiheut­ta­vat väsy­mys­tä, epä­tie­toi­suut­ta ja vähen­tä­vät puo­li­soi­den tyy­ty­väi­syyt­tä parisuhteeseensa.

Kar­toi­tuk­sen tulok­sis­ta kir­joi­tet­tu raport­ti on luet­ta­vis­sa muis­ti­lii­ton verk­ko­si­vuil­la tai tilat­ta­vis­sa muis­ti­lii­ton verkkokaupasta.

Saavutettavuustyökalut