Ryh­mä­toi­min­ta ja kurs­sit

Ryh­mä­toi­min­ta

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le

Nup­pi ja rup­pi on muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sel­leen suun­nat­tu ryh­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ver­tais­tu­kea ja tie­toa elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa sekä teke­mis­tä aivoil­le ja koko kro­pal­le. Lähei­sil­le ja sai­ras­tu­neil­le on pää­sään­töi­ses­ti eriy­tet­ty ohjel­ma. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut tai lähei­nen yksin­kin.
Nup­pi ja rup­pi -toi­min­taa jär­jes­te­tään seu­raa­vil­la paik­ka­kun­nil­la, tar­kem­mat tie­dot ryh­mäs­tä saat klik­kaa­mal­la kun­nan nimeä:
Kok­ko­la, Toho­lam­pi, Vete­li, Kala­jo­kiYli­vies­ka, Niva­laReis­jär­vi, Kär­sä­mä­kiHaa­pa­ve­siOulai­nen

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mät  muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le teke­mi­sen ja yhdes­sä­olon mer­keis­sä:
Sii­ka­lat­va (Rant­si­la) ja Pyhä­jär­vi

Ver­rat­to­mat -iloa ja eloa liik­keis­tä ja musii­kis­ta- lii­kun­ta­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut yksin­kin. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set. Kok­ko­la

 

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le

Muis­tit­ref­fit var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le
Kok­ko­la

Aivot­ree­nit, ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­tin har­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ikäih­mi­sil­le
Kan­nusPyhä­jär­vi

Lähei­sel­le

Läheis­ten ilta­ryh­mä on suun­nat­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van aikui­sil­le lap­sil­le
Kok­ko­la

Kah­vit­ref­fit hen­ki­löil­le, joi­den puo­li­so on muut­ta­nut pit­kä­ai­kais­hoi­toon
Kok­ko­la

Kes­kus­te­lu­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien lähei­sil­le
Pyhä­jär­vi

Tule­vat kurs­sit ja lomat

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Sie­vis­sä

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa 2019 Sie­vis­sä. Kat­so tar­kem­mat tie­dot täs­tä ja ilmoit­tau­du Mir­jal­le puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi 22.2.2019 men­nes­sä!

Tuet­tu loma Rokual­la

Läh­de lomal­le, jos­sa on mah­dol­li­suus irtau­tua arjes­ta, pääs­tä val­mii­seen ruo­ka­pöy­tään ja voi­maan­tua ver­tais­tues­ta! Yhtei­nen loma muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le 13-18.5.2019 Rokual­la. Hakuai­ka päät­tyy 13.2.2019. Kat­so tar­kem­mat tie­dot ja hakuoh­jeet täs­tä:…

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la.