Ryh­mä­toi­min­ta ja kurs­sit

Ryh­mä­toi­min­ta

Saat ryh­mis­tä tar­kem­mat tie­dot (pdf-tie­dos­to) klik­kaa­mal­la kun­nan nimeä.

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le

Nup­pi ja rup­pi on muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sel­leen suun­nat­tu ryh­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ver­tais­tu­kea ja tie­toa elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa sekä teke­mis­tä aivoil­le ja koko kro­pal­le. Lähei­sil­le ja sai­ras­tu­neil­le on pää­sään­töi­ses­ti eriy­tet­ty ohjel­ma. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut tai lähei­nen yksin­kin.
Kok­ko­la, Kan­nus, Toho­lam­pi, Vete­li, Per­ho, Kala­jo­ki, Yli­vies­ka, Niva­la, Reis­jär­vi, Haa­pa­ve­si, Oulai­nen

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mät  muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le teke­mi­sen ja yhdes­sä­olon mer­keis­sä:
Sii­ka­lat­va (Rant­si­la), Kär­sä­mä­ki ja Pyhä­jär­vi

Ver­rat­to­mat -iloa ja eloa liik­keis­tä ja musii­kis­ta- lii­kun­ta­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut yksin­kin. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set.
Kok­ko­la

 

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le

Muis­tit­ref­fit työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le
Kok­ko­la

Aivot­ree­nit, ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­tin har­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ikäih­mi­sil­le
Pyhä­jär­vi

Lähei­sel­le

Läheis­ten ilta­ryh­mä on suun­nat­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van aikui­sil­le lap­sil­le, sisa­ruk­sil­le ja ystä­vil­le
Kok­ko­la

Kah­vit­ref­fit hen­ki­löil­le, joi­den puo­li­so on muut­ta­nut pit­kä­ai­kais­hoi­toon
Kok­ko­la

Ver­tais­tu­ki­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien lähei­sil­le
Haa­pa­jär­vi

Tule­vat kurs­sit ja lomat

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Pyhä­jär­vel­lä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia…

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si työi­käi­sil­le Kok­ko­las­sa

Kurs­si on tar­koi­tet­tu työi­käi­se­nä ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa…

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la.