Ryh­mä­toi­min­ta ja kurssit

Ryh­mä­toi­min­ta

Jär­jes­täm­me sään­nöl­lis­tä ryh­mä­toi­min­taa alu­een 14 kun­nas­sa. Kat­so alta tar­jol­la ole­va ryh­mä­toi­min­ta ja kysy lisä­tie­to­ja!
Voit myös kat­soa ja tulos­taa koos­teen ryh­mä­toi­min­nas­ta Kes­ki-Poh­jan­maal­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja läheisille

Nup­pi ja rup­pi on muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sel­leen suun­nat­tu ryh­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ver­tais­tu­kea ja tie­toa elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa sekä teke­mis­tä aivoil­le ja koko kro­pal­le. Lähei­sil­le ja sai­ras­tu­neil­le on pää­sään­töi­ses­ti eriy­tet­ty ohjel­ma. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut tai lähei­nen yksinkin.

Kes­ki-Poh­jan­maa: Kan­nus, Kok­ko­la, Kaus­ti­nen, Toho­lam­pi ja Vete­li. Ota yhteyt­tä Eijaan, puh. 044 772 0093
Poh­jois-Poh­jan­maa: Haa­pa­jär­vi, Kala­jo­ki, Niva­la, Oulai­nen, Reis­jär­vi ja Yli­vies­ka. Ota yhteyt­tä Kala­joen osal­ta Eijaan puh. 044 772 0093 ja mui­den kun­tien osal­ta Gre­taan puh. 040 026 8711

 

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mät  muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le teke­mi­sen ja yhdes­sä­olon mer­keis­sä Kok­ko­las­sa, Kär­sä­mäel­lä ja Sii­ka­lat­val­la. Kysy lisää Kok­ko­lan ryh­mäs­tä Eijal­ta puh. 044 772 0093 ja Kär­sä­mäen sekä Sii­ka­lat­van ryh­mis­tä Gre­tal­ta puh. 040 026 8711

Muis­ti­bin­go -kah­vit­te­lua ja bin­goa ker­ran kuu­kau­des­sa Pyhä­jär­vel­lä. Kysy lisää Gre­tal­ta puh. 040 026 8711

Ver­rat­to­mat -iloa ja eloa liik­keis­tä ja musii­kis­ta- lii­kun­ta­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le joka tors­tai Kok­ko­lan urhei­lu­ta­lol­la. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut yksin­kin. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set.  Lisä­tie­to­ja Pau­lii­nal­ta puh. 044 770 0025.

Muis­ti­sai­raut­ta sairastaville

Muis­tit­ref­fit joka toi­nen maa­nan­tai Kok­ko­las­sa työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen (alle 68v.) sai­ras­tu­neil­le. Kysy lisää Eijal­ta puh. 044 772 0093.

Muis­ti­ryh­mä -aivo­ja akti­voi­vaa teke­mis­tä ja jutus­te­lua ker­ran vii­kos­sa Pyhä­jär­vel­lä ja ker­ran kuu­kau­des­sa Haa­pa­jär­vel­lä. Lisä­tie­to­ja Gre­tal­ta puh. 040 026 8711

Aivot­ree­nit  eli ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­tin har­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ikäih­mi­sil­le joka maa­nan­tai Pyhä­jär­vel­lä ja ker­ran kuu­kau­des­sa inter­ne­tis­sä.  Kysy lisää Gre­tal­ta puh. 040 026 8711 tai greta.kauranen@suomenselanmuisti.fi

Lähei­sel­le

Työi­käi­se­nä sai­ras­tu­nei­den (alle 68v.) lähei­sil­le tie­toa tukea ker­ran kuu­kau­des­sa Yli­vies­kas­sa. Kysy lisää Mir­jal­ta puh. 040 553 2548.

Läheis­ten kes­kus­te­lu­ryh­mä Sii­ka­lat­van Piip­po­las­sa ker­ran kuu­kau­des­sa tors­tai-ilta­päi­vi­sin. Kysy lisää Mir­jal­ta puh. 040 553 2548.

Kah­vit­ref­fit on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, joi­den puo­li­so on muut­ta­nut pit­kä­ai­kais­hoi­toon. Ryh­mä kokoon­tuu Kok­ko­las­sa. Kysy lisää Pau­lii­nal­ta puh. 044 770 0025.

Tule­vat kurssit/lomat ja uudet ryhmät

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Oulaisissa

Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa. Kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä kes­ki­viik­ko­na klo 13-15 Oulais­ten kaupungintalolla,…

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä aloit­taa Kokkolassa!

Kult­tuu­ris­ta iloa ja ener­gi­aa muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän lähei­sil­le. Luo­vuut­ta herät­te­le­väs­sä toi­min­nal­li­ses­sa ryh­mäs­sä on tar­jol­la kult­tuu­ri­mais­tiai­sia, elä­myk­siä ja voi­maut­ta­vaa yhdes­sä­oloa mm. musii­kin ja kuva­tai­teen äärel­lä. Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä on…

Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä aloit­taa Pyhäjärvellä!

Onko sinul­la lie­vä muis­ti­sai­raus tai lie­vä kog­ni­tii­vi­nen hei­ken­ty­mä (MCI) ja haluai­sit osal­lis­tua tans­si­kun­tou­tuk­seen? Pyhä­jär­vel­lä aloit­taa syk­syn aika­na Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä. Toi­min­ta perus­tuu poh­jau­tuu neu­ro­tie­tei­li­jä Han­na Poikosen…

Saavutettavuustyökalut