Ryh­mä­toi­min­ta ja kurs­sit

Ryh­mä­toi­min­ta

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le

Nup­pi ja rup­pi on muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sel­leen suun­nat­tu ryh­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ver­tais­tu­kea ja tie­toa elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa sekä teke­mis­tä aivoil­le ja koko kro­pal­le. Lähei­sil­le ja sai­ras­tu­neil­le on pää­sään­töi­ses­ti eriy­tet­ty ohjel­ma. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut tai lähei­nen yksin­kin.
Nup­pi ja rup­pi -toi­min­taa jär­jes­te­tään seu­raa­vil­la paik­ka­kun­nil­la, tar­kem­mat tie­dot ryh­mäs­tä saat klik­kaa­mal­la kun­nan nimeä:
Kok­ko­la, Toho­lam­pi, Vete­li, Kala­jo­kiYli­vies­ka, Niva­laReis­jär­vi, Kär­sä­mä­kiHaa­pa­ve­siOulai­nen

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mät  muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le teke­mi­sen ja yhdes­sä­olon mer­keis­sä:
Sii­ka­lat­va (Rant­si­la) ja Pyhä­jär­vi

Ver­rat­to­mat -iloa ja eloa liik­keis­tä ja musii­kis­ta- lii­kun­ta­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut yksin­kin. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set. Kok­ko­la

 

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le

Muis­tit­ref­fit var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le
Kok­ko­la

Aivot­ree­nit, ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­tin har­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ikäih­mi­sil­le
Kan­nusPyhä­jär­vi

Lähei­sel­le

Läheis­ten ilta­ryh­mä on suun­nat­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van aikui­sil­le lap­sil­le
Kok­ko­la

Kah­vit­ref­fit hen­ki­löil­le, joi­den puo­li­so on muut­ta­nut pit­kä­ai­kais­hoi­toon
Kok­ko­la

Tule­vat kurs­sit ja lomat

Muis­tie­toil­lat Pyhä­jär­vel­lä

Sai­ras­taa­ko läheiseisesi/tuttavasi muis­ti­sai­raut­ta? Kai­paat­ko lisä­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja koh­taa­mi­ses­ta? Tule Muis­ti­tie­toil­toi­hin kuun­te­le­maan ja kes­kus­te­le­maan. Kah­vi­tar­joi­lu.

Kok­ko­la: 17.5 CADA­­SIL-ver­­tais­­ta­­paa­­mi­­nen

Tilai­suus on tar­koi­tet­tu CADA­SIL-tau­tia sai­ras­ta­vil­le hen­ki­löil­le ja hei­dän lähei­sil­leen. Aika 17.5 klo 13-15 Paik­ka: Muis­ti­luot­sin tilat, Kok­ko­la Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 10.5 men­nes­sä: kati.goos@suomenselanmuisti.fi tai 044 770 0025 Kat­so esi­te…

Vete­li: Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­­sa- kurs­si

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa- kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­si koos­tuu nel­jäs­tä eri tapaa­mi­ses­ta, joil­la kai­kil­la on omat tee­mat. Lisä­tie­to­ja voi kysyä Katil­ta p. 044 770 0025 tai…

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la.