Ryh­mä­toi­min­ta ja kurssit

Ryh­mä­toi­min­ta

Jär­jes­täm­me sään­nöl­lis­tä ryh­mä­toi­min­taa alu­een 14 kun­nas­sa. Kat­so alta tar­jol­la ole­va ryh­mä­toi­min­ta ja kysy lisä­tie­to­ja!
Voit myös kat­soa ja tulos­taa koos­teen ryh­mä­toi­min­nas­ta Kes­ki-Poh­jan­maal­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja läheisille

Nup­pi ja rup­pi on muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sel­leen suun­nat­tu ryh­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ver­tais­tu­kea ja tie­toa elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa sekä teke­mis­tä aivoil­le ja koko kro­pal­le. Lähei­sil­le ja sai­ras­tu­neil­le on pää­sään­töi­ses­ti eriy­tet­ty ohjel­ma. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut tai lähei­nen yksinkin.

Kes­ki-Poh­jan­maa: Kan­nus, Kok­ko­la, Toho­lam­pi, Per­ho ja Vete­li. Ota yhteyt­tä Lii­saan, puh. 044 772 0093
Poh­jois-Poh­jan­maa: Haa­pa­jär­vi, Kala­jo­ki, Niva­la, Oulai­nen, Reis­jär­vi ja Yli­vies­ka. Ota yhteyt­tä Kala­joen osal­ta Katiin puh. 044 770 0025 ja mui­den kun­tien osal­ta Gre­taan puh. 040 026 8711

 

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mät  muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le teke­mi­sen ja yhdes­sä­olon mer­keis­sä Kär­sä­mäel­lä, Pyhä­jär­vel­lä ja Sii­ka­lat­val­la. Kysy lisää Gre­tal­ta puh. 040 026 8711

Ver­rat­to­mat -iloa ja eloa liik­keis­tä ja musii­kis­ta- lii­kun­ta­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le joka tors­tai Kok­ko­lan urhei­lu­ta­lol­la. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut yksin­kin. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set.  Lisä­tie­to­ja Katil­ta puh. 044 770 0025.

Muis­ti­sai­raut­ta sairastaville

Muis­tit­ref­fit joka toi­nen maa­nan­tai Kok­ko­las­sa työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le. Kysy lisää Lii­sal­ta puh. 044 772 0093.

Kun­to­sa­li­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le joka per­jan­tai Kok­ko­las­sa. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set. Ryh­mään voi tul­la myös lähei­nen. Lisä­tie­to­ja Katil­ta puh. 044 770 0025.

Aivot­ree­nit  eli ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­tin har­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ikäih­mi­sil­le joka maa­nan­tai Pyhä­jär­vel­lä ja joka toi­nen tiis­tai inter­ne­tis­sä.  Kysy lisää Gre­tal­ta puh. 040 026 8711 tai greta.kauranen@suomenselanmuisti.fi

Lähei­sel­le

Läheis­ten ilta­ryh­mä Kokkolassa​ on suun­nat­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van aikui­sil­le lap­sil­le, sisa­ruk­sil­le ja ystä­vil­le. Kysy lisää Lii­sal­ta puh. 044 772 0093.

Pyhä­jär­ven ryh­mä on suun­nat­tu kai­kil­le muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van lähei­sil­le. Kysy lisää Mir­jal­ta puh. 040 553 2548

Kah­vit­ref­fit on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, joi­den puo­li­so on muut­ta­nut pit­kä­ai­kais­hoi­toon. Ryh­mä kokoon­tuu Kok­ko­las­sa. Kysy lisää Katil­ta puh. 044 770 0025.

Tule­vat kurssit/lomat ja uudet ryhmät

Ei tulok­sia

Hake­maa­si sivua ei löy­ty­nyt. Yri­tä muut­taa hakua­si, tai käy­tä ylä­puo­lel­la ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­se­si kirjoituksen.

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.