Ryh­mä­toi­min­ta ja kurssit

Ryh­mä­toi­min­ta

Voit kat­soa ja tulos­taa ryh­män tar­kem­mat tie­dot kun­kin ryh­män koh­dal­ta. Ryh­miin voi tul­la uusia osal­lis­tu­jia pit­kin vuot­ta, mut­ta on suo­si­tel­ta­vaa soit­taa ryh­män ohjaa­jal­le ennen ensim­mäis­tä osal­lis­tu­mis­ker­taa, siten saat tie­tää myös mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta ryh­män kokoon­tu­mi­seen liittyen. 

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja läheisille

Nup­pi ja rup­pi on muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sel­leen suun­nat­tu ryh­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ver­tais­tu­kea ja tie­toa elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa sekä teke­mis­tä aivoil­le ja koko kro­pal­le. Lähei­sil­le ja sai­ras­tu­neil­le on pää­sään­töi­ses­ti eriy­tet­ty ohjel­ma. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut tai lähei­nen yksin­kin. Katso/tulosta pdf-tie­dos­to: Kala­jo­ki, Kan­nus, Kok­ko­la; maa­nan­tai, Kok­ko­la; kes­ki­viik­ko, Niva­la, Oulai­nen, Reis­jär­vi, Toho­lam­pi, Vete­li, Yli­vies­ka

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mät  muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le teke­mi­sen ja yhdes­sä­olon mer­keis­sä. Katso/tulosta pdf-tie­dos­to: Pyhä­jär­vi, Kär­sä­mä­ki, Sii­ka­lat­va

Ver­rat­to­mat -iloa ja eloa liik­keis­tä ja musii­kis­ta- lii­kun­ta­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le joka tors­tai Kok­ko­lan urhei­lu­ta­lol­la. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut yksin­kin. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set. Katso/tulosta pdf-tie­dos­to: lii­kun­ta­ryh­mä Kokkolassa

Muis­ti­sai­raut­ta sairastaville

Muis­tit­ref­fit työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le Kok­ko­las­sa. Katso/tulosta pdf -tie­dos­to: Muis­tit­ref­fit Kokkolassa

Äijä­ryh­mä vast´ikään muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa­neil­le mie­hil­le Selän­teen alu­eel­la (Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi). Katso/tulosta pdf-tie­dos­to: Selän­teen Äijät

Kun­to­sa­li­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le joka per­jan­tai Kok­ko­las­sa. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set. Ryh­mään voi tul­la myös lähei­nen. Katso/tulosta pdf-tie­dos­to; Kok­ko­lan kuntosaliryhmä

Aivot­ree­nit  eli ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­tin har­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ikäih­mi­sil­le ker­ran vii­kos­sa Pyhä­jär­vel­lä ja joka toi­nen tiis­tai inter­ne­tis­sä.  Katso/tulosta pdf-tie­dos­to: Aivotreenit_Pyhäjärvi, Aivot­ree­nit verkossa

Lähei­sel­le

Läheis­ten ilta­ryh­mä Kokkolassa​ on suun­nat­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van aikui­sil­le lap­sil­le, sisa­ruk­sil­le ja ystä­vil­le. Haa­pa­jär­ven ja Pyhä­jär­ven ryh­mät on suun­nat­tu kai­kil­le muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van lähei­sil­le. Katso/tulosta pdf-tie­dos­to: Kok­ko­la, Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi

Kah­vit­ref­fit on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, joi­den puo­li­so on muut­ta­nut pit­kä­ai­kais­hoi­toon. Ryh­mä kokoon­tuu Kok­ko­las­sa. Katso/tulosta pdf-tie­dos­to: Kokkola_kahvitreffit

Tule­vat kurssit/lomat ja uudet ryhmät

Haluat­ko edis­tää aivo­je­si ter­veyt­tä? Yhdes­sä koh­ti aivo­­ter­­veyt­­tä- ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa tam­mi­kuus­sa 2022

Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan aivo­ter­veel­li­sil­lä valin­noil­la aivot muis­ta­vat ja oppi­vat parem­min. Niil­lä voi­daan myös vai­kut­taa ennal­taeh­käi­se­väs­ti usei­siin sai­rauk­siin kuten dia­be­tek­seen ja muis­ti­sai­rau­teen. Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa 18.1.2022…

Hae kesä­lo­mal­le!

Yhtei­nen kesä­lo­ma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le Rokual­la 12.-.17.6.2022! Loma on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja heis­tä huol­ta pitä­vil­le lähei­sil­le. Lomien tavoit­tee­na on lisä­tä lähei­sen ja sai­ras­tu­neen voi­ma­va­ro­ja ja osallisuutta…

Äijä­ryh­mä Selän­teen alu­een miehille

Selän­teen alu­eel­la  (Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi) kokoon­tuu  vast´ikään muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa­neil­le mie­hil­le oma ryh­mä. Syk­syn kokoon­tu­mis­ker­rat: ti 21.9. klo 16.30-18.00 Reis­jär­vi ti 19.10. klo 16.30-18.00 Pyhä­jär­vi ti 16.11 klo 16.30-18.00 paik­ka sovitaan…

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.