Ryh­mä­toi­min­ta ja kurssit

Ryh­mä­toi­min­ta

Ryh­mä­toi­min­not tois­tai­sek­si tauol­la koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta joh­tuen.
Lisääm­me ryh­mä­koh­tai­set tie­dot täl­le sivul­le sekä tapah­tu­ma­ka­len­te­riin sit­ten kun pys­tym­me aloit­ta­maan toiminnan.

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja läheisille

Nup­pi ja rup­pi on muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sel­leen suun­nat­tu ryh­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ver­tais­tu­kea ja tie­toa elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa sekä teke­mis­tä aivoil­le ja koko kro­pal­le. Lähei­sil­le ja sai­ras­tu­neil­le on pää­sään­töi­ses­ti eriy­tet­ty ohjel­ma. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut tai lähei­nen yksinkin.

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mät  muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le teke­mi­sen ja yhdes­sä­olon merkeissä:

Ver­rat­to­mat -iloa ja eloa liik­keis­tä ja musii­kis­ta- lii­kun­ta­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le. Ryh­mään voi tul­la sai­ras­tu­nut yksin­kin. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaaehtoiset.

 

Muis­ti­sai­raut­ta sairastaville

Muis­tit­ref­fit työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen sairastuneille

Aivot­ree­nit, ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­tin har­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ikäihmisille

Lähei­sel­le

Läheis­ten ilta­ryh­mä on suun­nat­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van aikui­sil­le lap­sil­le, sisa­ruk­sil­le ja ystäville

Kah­vit­ref­fit hen­ki­löil­le, joi­den puo­li­so on muut­ta­nut pitkäaikaishoitoon

Ver­tais­tu­ki­ryh­mä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien läheisille

Tule­vat kurs­sit ja lomat

Muu­tok­sia toiminnassa!

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tilan­tees­ta joh­tuen kaik­ki Muis­ti­luot­sin ryh­mä­toi­min­not sekä maa­kun­nan muis­ti­neu­vo­lat ovat tauol­la Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta 18.1.2021 saak­ka ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la 8.1.2021 saak­ka. Kai­kil­le ryh­mä­toi­min­nois­sa kävi­jöil­le on ilmoi­tet­tu asiasta…

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.