Pal­ve­lu­tuo­tan­to

Kuva Karpalokodin takapihalta

KAR­PA­LO­KO­TI -hyvää elämää

Muis­ti­sai­rail­la ihmi­sil­lä tulee olla mah­dol­li­suus osal­li­suu­teen, ihmi­sar­von kun­nioi­tuk­seen sekä ilon ja onnis­tu­mi­sen tun­tei­den kokemiseen.

Kar­pa­lo­ko­ti aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 1994 Pyhä­jär­vel­lä. Kar­pa­lo­ko­ti on muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hoi­toon eri­kois­tu­nut yhtei­sö­ko­ti, joka on koti 22 muis­ti­sai­raal­le ihmi­sel­le. Kar­pa­lo­ko­ti tar­jo­aa sekä lyhyt- että pit­kä­ai­kais­hoi­toa asiakkaille. 

Vah­vuu­tem­me on sitou­tu­nut, ammat­ti­tai­toi­nen ja muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hoi­toon eri­kois­tu­nut henkilökunta. 

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sem­me on 0,7.

karpalokodin piha

Koti­Kar­pa­lo

Tar­joam­me yksi­löl­lis­tä, hyvin­voin­tia ja toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää ja edis­tä­vää koti­hoi­toa asiak­kaan kotiin. Toi­min­tam­me perus­tuu arvoi­him­me ja toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin, joi­ta nou­da­tam­me työs­säm­me myös Kar­pa­lo­ko­dil­la. Tuo­tam­me yksi­löl­lis­tä, välit­tä­vää, luo­tet­ta­vaa ja laa­du­kas­ta pal­ve­lua, joka on tur­val­lis­ta ja vai­va­ton­ta jokai­sel­le asiakkaalle.

Vah­vuu­tem­me on ammat­ti­tai­toi­nen, sitou­tu­nut ja pysy­vä henkilöstö. 

Saavutettavuustyökalut