Koti­Kar­pa­lo - Kii­ree­tön­tä hoi­toa kotonasi

Yksi­löl­lis­tä, välit­tä­vää, luo­tet­ta­vaa ja laa­du­kas­ta pal­ve­lua, joka on tur­val­lis­ta ja vai­va­ton­ta jokai­sel­le asiakkaalle.

Suo­men­se­län Muis­ti ry:n yllä­pi­tä­mä Koti­Kar­pa­lo on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa vuon­na 2022.  Tar­joam­me yksi­löl­lis­tä, hyvin­voin­tia ja toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää ja edis­tä­vää koti­hoi­toa  asiak­kaan kotiin. Tavoit­tee­nam­me on tuot­taa hyvää ja tur­val­lis­ta, kii­ree­tön­tä hoi­vaa ja hoi­toa asiakkaillemme.

Toi­min­tam­me perus­tuu arvoi­him­me ja toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin, joi­ta nou­da­tam­me työs­säm­me myös Karpalokodilla.

Tie­dus­te­lut:

Lot­ta Pel­li­lä, toi­min­nan­joh­ta­ja 044 7059284 tai

Sai­raan­hoi­ta­ja Emmi Öyk­kö­nen 0447400277

 

Hin­nas­to

Arki­päi­vät ja lau­an­tait 40€/h.

Sun­nun­tait ( myös arki­py­hät) 80€/h.

Pal­ve­lu on koti­ta­lous­vä­hen­nys­kel­pois­ta asiakkaalle.

 

Pal­ve­lum­me

Koti­Kar­pa­lo tuot­taa pal­ve­lui­ta, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tukea sekä lisä­tä asiak­kai­den suo­riu­tu­mis­ta, toi­min­ta­ky­kyä, elä­män­hal­lin­taa sekä fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta hyvin­voin­tia. Näi­tä toi­min­to­ja ovat mm. päi­vit­täi­sis­sä toi­min­nois­sa ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa hygie­nias­sa avus­ta­mi­nen, asioin­tia­pu, ulkoi­lu- ja vir­kis­tys­toi­min­ta sekä kun­tout­ta­va lii­kun­ta. Toi­min­ta­ky­kyä tue­taan koko­nais­val­tai­ses­ti kun­tout­ta­val­la työ­ot­teel­la, jol­loin huo­mioi­daan ihmi­nen koko­nai­suu­te­na. Tavoit­tee­na on tuot­taa hyvää ja tur­val­lis­ta, kii­ree­tön­tä hoi­vaa ja hoi­toa asiak­kail­le.  Koti­hoi­don­pal­ve­lut suun­ni­tel­laan yhdes­sä asiak­kaan kans­sa, hoi­to perus­tuu pal­ve­lusuun­ni­tel­maan, jos­sa huo­mioi­daan asiak­kaan omat voi­ma­va­rat. Omai­sia ja lähi­pii­riä tue­taan osal­lis­tu­maan hoi­toon ja huo­len­pi­toon mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Koti­hoi­to voi olla tila­päis­tä tai sään­nöl­lis­tä asiak­kaan koto­na tapah­tu­vaa tukea ja apua, pal­ve­lua on mah­dol­lis­ta tila­ta yhdis­tyk­sel­tä suo­raan. Tulos­sa: pal­ve­luse­te­li hyvinvointialueelta.

 

hehkulamppu, jossa aivot sisällä

Kes­kei­siä periaatteitamme

Saat olla oma itsesi

Jokai­sel­la asiak­kaal­lam­me oikeus säi­lyt­tää itse­mää­rää­mi­soi­keu­ten­sa ja oma­nar­von­tun­teen­sa sekä tul­la koh­del­luk­si tasa­ver­tai­se­na, aikui­se­na ihmi­se­nä. Koto­nan­sa jokai­nen saa myös olla oma itse­nä. Elä­män­kaa­ren kar­toit­ta­mi­sen, hyvän elä­män suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen ja yksi­lö­vas­tui­sen hoi­to­työn kei­noin toteu­tam­me ihmi­sen tar­peis­ta läh­töi­sin ole­vaa hoitoa.

Sinul­la on voimavaroja

Tuem­me jokai­sen asiak­kaam­me oman­nä­köis­tä elä­mää hänen voi­ma­va­ro­jen­sa ja kyky­jen­sä edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla.

Sinul­la on oikeus hyvään elämään

Psyyk­kis­tä, fyy­sis­tä ja sosi­aa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä pyri­tään pitä­mään yllä toteut­ta­mal­la arjen elä­mää tuke­vaa hoi­to­työ­tä. Tavoit­tee­na on tukea ja edis­tää liik­ku­mis- ja toi­min­ta­ky­kyä, oma­toi­mi­suut­ta ja elä­män­hal­lin­taa hyvin­voin­nin ja mie­lek­kään elä­män edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sek­si. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että ihmi­nen tekee itse kai­ken sen mihin kyke­nee ja työn­te­ki­jä toi­mii tilan­tees­sa ohjaa­ja­na ja motivaattorina. 

Teem­me yhteis­työ­tä Sinun parhaaksesi

Toi­mim­me yhteis­työs­sä mui­den sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon taho­jen sekä omais­ten kanssa. 

hehkulamppu, jossa aivot sisällä

Saavutettavuustyökalut