Vapaa­eh­toi­sek­si

Kuvassa tulppaaneja ja teksti Jos haluat olla onnellinen, harjoita myötätuntoa. Dalai -lama

Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­se­na voit olla muka­na vah­vis­ta­mas­sa muis­ti­sai­raan ihmi­sen ja hänen lähei­sen­sä oman­nä­köi­sen elä­män jat­ku­mis­ta ja osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­sia. Teh­tä­väs­sä voit toi­mia oma­na itse­nä­si ja omil­la voi­ma­va­roil­la­si. Aiem­paa koke­mus­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta tai muis­ti­sai­rauk­sis­ta et tarvitse.

Muis­ti­luot­si kou­lut­taa vapaa­eh­toi­sen, antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta tukea ja ohjaus­ta sekä tar­jo­aa vir­kis­tys- ja kou­lu­tuk­sel­li­sia ver­tais­ta­paa­mi­sia säännöllisesti.

Voit toi­mia vapaaehtoisena:

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan koulutukset

Kok­ko­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus huhtikuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti ja aivo­ter­veys­asiat? Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää ?Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na muis­ti­sai­rai­den paris­sa? MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KOK­KO­LAS­SA Aika: 15.4, 21.4 ja 22.4.2021…

Niva­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus toukokuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti ja aivo­ter­veys­asiat? Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää ? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na muis­ti­sai­rai­den paris­sa? Kou­lu­tus onmak­su­ton eikä vel­voi­ta sinua mihin­kään. MUISTIVAPAAEHTOISTOIMINNAN

Kysy roh­keas­ti lisää vapaaehtoistoiminnastamme!

Kati Göös

Muis­ti­asian­tun­ti­ja, vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
puh. 044 770 0025
kati.goos@suomenselanmuisti.fi