Vapaa­eh­toi­sek­si

Kuvassa tulppaaneja ja teksti Jos haluat olla onnellinen, harjoita myötätuntoa. Dalai -lama

Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­se­na voit olla muka­na vah­vis­ta­mas­sa muis­ti­sai­raan ihmi­sen ja hänen lähei­sen­sä oman­nä­köi­sen elä­män jat­ku­mis­ta ja osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­sia. Teh­tä­väs­sä voit toi­mia oma­na itse­nä­si ja omil­la voi­ma­va­roil­la­si. Aiem­paa koke­mus­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta tai muis­ti­sai­rauk­sis­ta et tar­vit­se.

Muis­ti­luot­si kou­lut­taa vapaa­eh­toi­sen, antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta tukea ja ohjaus­ta sekä tar­jo­aa vir­kis­tys- ja kou­lu­tuk­sel­li­sia ver­tais­ta­paa­mi­sia sään­nöl­li­ses­ti.

Voit toi­mia vapaa­eh­toi­se­na:

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­set

Ahaa!- aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Haa­pa­ve­del­lä alkaa maa­lis­kuus­sa

Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaa­jia. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat mate­ri­aa­lin ja val­miu­det ohja­ta ryh­mää. Osal­lis­tu kou­lu­tuk­seen, jos haluat teh­dä vapaa­eh­tois­työ­tä, kehit­tää osaa­mis­ta­si ja olet kiin­nos­tu­nut ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta. Aika:…

Kysy roh­keas­ti lisää vapaa­eh­tois­toi­min­nas­tam­me!

Kati Göös

Muis­ti­asian­tun­ti­ja, vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
puh. 044 770 0025
kati.goos@suomenselanmuisti.fi