Vapaa­eh­toi­sek­si

Kuvassa tulppaaneja ja teksti Jos haluat olla onnellinen, harjoita myötätuntoa. Dalai -lama

Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­se­na voit olla muka­na vah­vis­ta­mas­sa muis­ti­sai­raan ihmi­sen ja hänen lähei­sen­sä oman­nä­köi­sen elä­män jat­ku­mis­ta ja osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­sia. Teh­tä­väs­sä voit toi­mia oma­na itse­nä­si ja omil­la voi­ma­va­roil­la­si. Aiem­paa koke­mus­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta tai muis­ti­sai­rauk­sis­ta et tar­vit­se.

Muis­ti­luot­si kou­lut­taa vapaa­eh­toi­sen, antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta tukea ja ohjaus­ta sekä tar­jo­aa vir­kis­tys- ja kou­lu­tuk­sel­li­sia ver­tais­ta­paa­mi­sia sään­nöl­li­ses­ti.

Voit toi­mia vapaa­eh­toi­se­na:

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­set

8.4 Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus etäyh­tey­del­lä

Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­lä­kou­lu­tus etäyh­tey­del­lä  8.4 klo 15-19 Muis­ti­kum­mi­tuo­kios­sa opi­taan perus­tie­to­ja muis­ti­sai­rauk­sis­ta, poh­di­taan muis­ti­sai­raan koh­taa­mis­ta ja pää­te­tään oma muis­tiys­tä­väl­li­nen teko. Kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set voi­vat pitää muis­ti­kum­mi­tuo­kioi­ta omis­sa…

Kysy roh­keas­ti lisää vapaa­eh­tois­toi­min­nas­tam­me!

Kati Göös

Muis­ti­asian­tun­ti­ja, vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
puh. 044 770 0025
kati.goos@suomenselanmuisti.fi