Vapaa­eh­toi­sek­si

Kuvassa tulppaaneja ja teksti Jos haluat olla onnellinen, harjoita myötätuntoa. Dalai -lama

Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­se­na voit olla muka­na vah­vis­ta­mas­sa muis­ti­sai­raan ihmi­sen ja hänen lähei­sen­sä oman­nä­köi­sen elä­män jat­ku­mis­ta ja osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­sia. Teh­tä­väs­sä voit toi­mia oma­na itse­nä­si ja omil­la voi­ma­va­roil­la­si. Aiem­paa koke­mus­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta tai muis­ti­sai­rauk­sis­ta et tarvitse.

Muis­ti­luot­si kou­lut­taa vapaa­eh­toi­sen, antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta tukea ja ohjaus­ta sekä tar­jo­aa vir­kis­tys- ja kou­lu­tuk­sel­li­sia ver­tais­ta­paa­mi­sia säännöllisesti.

Voit toi­mia vapaaehtoisena:

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan koulutukset

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus Rova­nie­mel­lä

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus Ke 4.10. klo 12-16 on etäyh­tey­del­lä. Jos etäyh­teys ei ole mah­dol­lis­ta, voit osal­lis­tua sii­hen Lapin Muis­tiyh­dis­tyk­sel­lä, Aino­ka­tu 2, Rova­nie­mi. To 12.10 klo 9-15, Yrit­tä­jä­nais­ten ker­ho­huo­ne, Var­tio­ka­tu 18-20 Pe 13.10 klo 9-15.30, Lapin…

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus Oulus­sa

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus Oulus­sa To 2.11. klo 12-16 etä­nä Teams-sovel­luk­sel­la. Tämä vaa­tii säh­kö­pos­tin ja tie­to­ko­neen. To 9.11. klo 9-15, Kump­pa­nuus­kes­kus, Kan­san­ka­tu 53, Oulu, Ase­ma-tila, 2.krs Pe 10.11. klo 9-15, Kump­pa­nuus­kes­kus, Kan­san­ka­tu 53, Oulu,…

Kysy roh­keas­ti lisää vapaaehtoistoiminnastamme!

Pau­lii­na Rautio

Muis­ti­asian­tun­ti­ja, vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
puh. 044 770 0025
pauliina.rautio@suomenselanmuisti.fi

Saavutettavuustyökalut