Vapaa­eh­toi­sek­si

Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­se­na voit olla muka­na vah­vis­ta­mas­sa muis­ti­sai­raan ihmi­sen ja hänen lähei­sen­sä oman­nä­köi­sen elä­män jat­ku­mis­ta ja osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­sia. Teh­tä­väs­sä voit toi­mia oma­na itse­nä­si ja omil­la voi­ma­va­roil­la­si. Aiem­paa koke­mus­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta tai muis­ti­sai­rauk­sis­ta et tar­vit­se.

Muis­ti­luot­si kou­lut­taa vapaa­eh­toi­sen, antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta tukea ja ohjaus­ta sekä tar­jo­aa vir­kis­tys- ja kou­lu­tuk­sel­li­sia ver­tais­ta­paa­mi­sia sään­nöl­li­ses­ti.

Voit toi­mia vapaa­eh­toi­se­na:

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­set

Yli­vies­ka: Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus 20.3.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä? Haluai­sit­ko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryh­mä­toi­min­taa? Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI! Yhden päi­vän kou­lu­tus jär­jes­te­tään…

Kan­nus: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus alkaa hel­mi­kuus­sa

Olet­ko kiin­nos­tu­nut vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten paris­sa? Tapaat­ko vapaa­eh­tois­työs­sä­si muis­ti­sai­rai­ta ihmi­siä? Tule kuu­le­maan tie­toa mm. muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja muis­ti­sai­raan koh­taam­mi­ses­ta. Voit osal­lis­tua vaik­ka vain kah­teen ensim­mäi­seen ker­taan.…

Kysy roh­keas­ti lisää vapaa­eh­tois­toi­min­nas­tam­me!

Kati Göös

Muis­ti­asian­tun­ti­ja, vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
puh. 044 770 0025
kati.goos@suomenselanmuisti.fi