Vapaa­eh­toi­sek­si

Kuvassa tulppaaneja ja teksti Jos haluat olla onnellinen, harjoita myötätuntoa. Dalai -lama

Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­se­na voit olla muka­na vah­vis­ta­mas­sa muis­ti­sai­raan ihmi­sen ja hänen lähei­sen­sä oman­nä­köi­sen elä­män jat­ku­mis­ta ja osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­sia. Teh­tä­väs­sä voit toi­mia oma­na itse­nä­si ja omil­la voi­ma­va­roil­la­si. Aiem­paa koke­mus­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta tai muis­ti­sai­rauk­sis­ta et tarvitse.

Muis­ti­luot­si kou­lut­taa vapaa­eh­toi­sen, antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta tukea ja ohjaus­ta sekä tar­jo­aa vir­kis­tys- ja kou­lu­tuk­sel­li­sia ver­tais­ta­paa­mi­sia säännöllisesti.

Voit toi­mia vapaaehtoisena:

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan koulutukset

Kou­lut­tau­du aivot­ree­nioh­jaa­jak­si Pyhäjärvellä! 

Kiin­nos­taa­ko muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­ta ja aivo­jen tree­naus? Tule vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­seen, jos­ta saat mate­ri­aa­li­pa­ke­tin ja val­miu­den ohja­ta aivot­ree­ni­ryh­mää! Ahaa! -aivot­ree­noh­jaa­ja­kou­lu­tus 7.5. klo 12-15, 14.5. klo 9-15 ja 22.5. klo 9-15  Aivojen…

Aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Toho­lam­mil­la syyskuussa 

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus Paik­ka: Toho­lam­min kun­nan­ta­lo Aika­tau­lu: ma 2.9. klo 9-12 etäyh­tey­del­lä ma 9.9 klo 9-15 ja ma 16.9 klo 9-16 pai­kan­pääl­lä Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tietoa…

Kysy roh­keas­ti lisää vapaaehtoistoiminnastamme!

Pau­lii­na Rautio

Muis­ti­asian­tun­ti­ja, vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
puh. 044 770 0025
pauliina.rautio@suomenselanmuisti.fi

Saavutettavuustyökalut