Vapaa­eh­toi­sek­si

Kuvassa tulppaaneja ja teksti Jos haluat olla onnellinen, harjoita myötätuntoa. Dalai -lama

Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­se­na voit olla muka­na vah­vis­ta­mas­sa muis­ti­sai­raan ihmi­sen ja hänen lähei­sen­sä oman­nä­köi­sen elä­män jat­ku­mis­ta ja osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­sia. Teh­tä­väs­sä voit toi­mia oma­na itse­nä­si ja omil­la voi­ma­va­roil­la­si. Aiem­paa koke­mus­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta tai muis­ti­sai­rauk­sis­ta et tar­vit­se.

Muis­ti­luot­si kou­lut­taa vapaa­eh­toi­sen, antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta tukea ja ohjaus­ta sekä tar­jo­aa vir­kis­tys- ja kou­lu­tuk­sel­li­sia ver­tais­ta­paa­mi­sia sään­nöl­li­ses­ti.

Voit toi­mia vapaa­eh­toi­se­na:

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­set

Haa­pa­ve­si: Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus mar­­ras-jou­­lu­­kuus­­sa

Ahaa !-aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Aika: 17.11, 24.11, 1.12 ja 8.12 klo 9-15 Paik­ka: Omai­sOi­van tilat, Van­ha­tie 52, Haa­pa­ve­si Kou­lut­ta­ja: Mir­ja Hyn­ni­nen, vas­taa­va muis­ti­asian­tun­ti­ja Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä. Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päi­vä­kah­vit…

Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten syk­syn tapaa­mi­set

Vapaa­eh­tois­ten tapaa­mi­set: Tie­dus­te­le ja ilmoit­tau­du tapaa­mi­siin Katil­le 040 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi 13.8 klo 13 Aivo­ter­veys- ja Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läi­den tapaa­mi­nen Yli­vies­kas­sa Kah­vi­la Hägg­man­nil­la, Rau­ta­tien­ka­tu 8 20.8 klo 13 Muis­ti­ka­ve­rien ja…

Kysy roh­keas­ti lisää vapaa­eh­tois­toi­min­nas­tam­me!

Kati Göös

Muis­ti­asian­tun­ti­ja, vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
puh. 044 770 0025
kati.goos@suomenselanmuisti.fi