Käl­viä: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus marraskuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti- ja aivoterveysasiat?
Haluat­ko tukea muis­ti­sai­ras­tu­neen hyvää elä­mää? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na ja haluat lisää tie­toa muistiasioista?

MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KÄLVIÄLLÄ

Paik­ka: Lähim­mäi­sen kam­ma­ri, Käl­viän­tie 25

Sisäl­löt:
Ti 1.11.2022 klo 13.00-16.00
-Suo­men­se­län Muis­ti ry:n ja Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin toiminta
-Mitä on muistivapaaehtoisuus?
-Perus­tie­toa muistisairauksistanaishahmo pitelee yhdellä kädellä kakkua, josta mieshahmo ottaa palasen

Ti 8.11.2022 klo 13.00-16.00
-Kuin­ka koh­taan muis­ti­sai­raan ihmi­sen? -luento

-Vapaa­eh­toi­nen muis­ti­sai­raan ihmi­sen toi­min­ta­ky­vyn ja per­heen tukena.
-Muis­ti-KaVe­Ri­na toi­mi­mi­nen, Muis­ti-KaVe­Rin oma hyvinvointi

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 26.10 men­nes­sä 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si, se on mak­su­ton eikä vel­voi­ta sinua mihinkään.

Saavutettavuustyökalut