Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Toholammilla

Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kanssa. 
Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten läheisille.

 

Mak­su­ton kurs­si jär­jes­te­tään Toho­lam­min kunnantalolla.

 

 

Kurs­sin aika­tau­lu ja ohjelma:

to 4.4. 2024 klo 13 - 15 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen

to 11.4. 2024 klo 13 - 15 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa

to 18.4. 2024 klo 13 - 15 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen

to 25.4. 2024 klo 13 - 15 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 28.3.2024 mennessä

puh. 044 770 0025 tai

muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­sia Pyhäjärvellä!

Kiin­nos­taa­ko muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­ta? Pyhä­jär­vel­lä on kevään aika­na mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua Muis­ti­Ka­ve­rik­si tai Ahaa!-aivotreeniohjaajaksi tai vaik­ka molemmiksi!

Muis­ti­Ka­ve­ri-kou­lu­tus
3.4. klo 9.30-14.30 Muis­ti­luot­sis­sa, Palotiemuistikaveri -logo

 • Mitä on muistivapaaehtoisuus?
 • Perus­tie­toa muistisairauksista
 • Kuin­ka koh­taan muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van ihmisen?
 • Vapaa­eh­toi­nen muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van toi­mi­na­ky­vyn tukena
 • Muis­ti­Ka­ve­ri­na toimiminen

Lue lisää Muis­ti­Ka­ve­ri -toi­min­nas­ta: Muis­ti­ka­ve­ri

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 28.3. men­nes­sä: Pau­lii­na 044 7700 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Ahaa! -aivot­ree­noh­jaa­ja­kou­lu­tus
7.5. klo 12-15, 14.5. klo 9-15 ja 22.5. klo 9-15 ahaa -logo

 • Aivo­jen muovautuvuus
 • Mitä on kog­ni­tii­vi­nen harjoittelu
 • Ryh­män ohjaa­mi­sen perusteet
 • Teh­tä­vä­pa­ke­tin läpikäyminen

Lue lisää Ahaa!-aivotreeneistä: Ahaa!

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 25.4. men­nes­sä: Pau­lii­na 044 7700 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Voit tulos­taa esit­teen molem­mis­ta kou­lu­tuk­sis­ta täs­tä.

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -verkkokurssi

Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kanssa.

Kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä maa­nan­tai-ilta­na Teamsissa.

Kurs­sin ohjelma:
15.4.24 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen
22.4.24 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa
29.4.24 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen
6.5.24 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Kurs­si on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du täs­tä, niin saat muu­ta­maa päi­vää ennen ensim­mäis­tä kurs­si­ker­taa säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin. Link­ki on sama jokai­sel­la kurssikerralla.

Voit tulos­taa kurs­sie­sit­teen täs­tä.

Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä aloit­taa Kokkolassa!

Haluat­ko läh­teä tut­ki­maan, kuin­ka uusi Wise­Mo­tion-mene­tel­mä vai­kut­taa hyvinvointiisi?

Kok­ko­las­sa aloit­taa tam­mi­kuus­sa 2024 Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä. Toi­min­ta poh­jau­tuu neu­ro­tie­tei­li­jä Han­na Poi­ko­sen kehit­tä­mään Wise­Mo­tion-mene­tel­mään, joka yhdis­tää liik­keen ja neu­ro­tie­teen. Mene­tel­mä paran­taa mm. tie­don­kä­sit­te­ly­toi­min­to­ja, fyy­si­siä tai­to­ja, keho­tie­toi­suut­ta ja sosi­aa­lis­ta vuorovaikutusta.

Har­joi­tuk­set teh­dään ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä kun­kin osal­lis­tu­jan voi­ma­va­ro­jen mukaan. Mitään aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta tai edes tans­si-innos­tus­ta et tarvitse.

Ryh­mää ohjaa­vat Wise­Mo­tion-kou­lu­tuk­sen käy­neet ohjaa­jat. Mak­su­ton ryh­mä kokoon­tuu Ren­lun­din kou­lul­la kak­si ker­taa vii­kos­sa, osal­lis­tua voi myös vain toi­se­na päivänä.

 • Tiis­tai klo 10-11
 • Kes­ki­viik­ko klo 9.30-10.30

Ryh­mä on ensi­si­jai­ses­ti suun­nat­tu lie­vä muis­ti­sai­raut­ta tai lie­vä kog­ni­tii­vi­nen hei­ken­ty­mä (MCI) sai­ras­ta­vil­le, mut­ta ilmoit­tau­tua voi myös muut aivo­ter­vey­des­tä kiinnostuneet.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: 044 770 0025 tai pauliina.rautio@suomenselanmuisti.fi

Mai­nok­sen voit tulos­taa täs­tä.

Muis­ti­ter­veys­ky­se­lyn infograafi

Muis­ti­ter­veys­ky­se­ly yhteenveto

Kyse­ly toteu­tet­tiin Poh­jois-Suo­men alu­eel­la, Kes­ki-Poh­jan­maan, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin hyvin­voin­tia­lueil­la. Tar­koi­tuk­se­na oli kar­toit­taa hank­keen koh­de­ryh­män tie­toa ter­vey­den­ti­las­ta ja sosi­aa­li­ses­ta aktii­vi­suu­des­ta sekä tie­toi­suut­ta muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­te­ki­jöis­tä. Kyse­lyn tavoit­tee­na oli kyse­lys­tä saa­dun tie­don avul­la tukea Poh­jois-Suo­men alu­eel­la asu­vien 60–79-vuotiaiden tie­toi­suut­ta muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­te­ki­jöis­tä ja omas­ta ter­vey­den­ti­las­ta sekä moti­voi­da hei­tä osal­lis­tu­maan ryh­mä­muo­toi­seen elintapaohjaukseen.

Kyse­lyn tulok­sia (n=781) hyö­dyn­ne­tään vai­kut­ta­mis­toi­min­nas­sa ja hank­keen FIN­GER-elin­ta­paoh­jaus­mal­lin kehit­tä­mi­ses­sä. Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen oli vapaa­eh­tois­ta ja se tapah­tui ano­nyy­mis­ti ilman tunnistetietoja.

Kyse­ly oli avoin­na 14.8.-30.9.2023. Kyse­lyyn pys­tyi vas­taa­maan joko pape­ri­ver­sio­na tai työn­te­ki­jöi­den table­til­la ole­van säh­köi­sen lin­kin kautta.

Tar­kem­paa yhteen­ve­toa päi­vi­te­tään (18.12.2023). MK

Saavutettavuustyökalut