Lai­dun­kau­den avajaistanssit

Ter­ve­tu­loa Lai­dun­kau­den ava­jai­siin ke 21.6. klo 12-15 Pyhän­kos­ken nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­le (Pirt­ti­mäen­tie 45)

Tans­sia tah­dit­taa Rei­ma Huh­ta­la & Tai­mo Löfin yhtye!

Tar­jol­la myös yhteis­lau­lua, visai­lua ja kisai­lua, hyvää seu­raa sekä kah­via ja makkaraa!

Bus­si­reit­ti: Pyhäsalmi-Haapajärvi-Nivala-Ylivieska-Alavieska-Pyhäinkoski.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 12.6. men­nes­sä Gre­tal­le puh. 040 026 8711

Kat­so tapah­tu­ma­mai­nos täs­tä.

14.6 klo 18-20 muis­ti­ter­veys­asi­aa Pyhä­jär­ven iltatorilla

Suo­men­se­län Muis­ti ry jär­jes­tää ohjel­maa Pyhä­jär­ven ilta­to­ril­la kes­ki­viik­ko­na 14.6 klo 18-20

Ohjel­mas­sa:

  • Muis­ti­ter­veel­li­siä vinkkejä/muistiterveysasiantuntija Kati Göös
  • Muis­ti­ter­veys­ra­ta
  • Hen­ki­lö­koh­tai­sia muistiterveysreseptejä
  • Yhteis­tä aivo­jump­paa ja yhteislauluaviisi hahmoa laulaa kuorossa
  • Voh­ve­lei­ta, kah­via ja makkaraa
  • Arvon­taa

Pai­kal­la esit­te­le­mäs­sä toi­min­taa Suo­men­se­län Muis­ti ry, Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­til­luot­si sekä Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi-2023-2025-hanke

 

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Kar­pa­lo­ko­dil­la sijai­suuk­sia avoinna! 

Hei, Sinä lähi­hoi­ta­ja tai hoi­va-avus­ta­ja, oli­sit­ko mei­dän uusi työkaveri?

Kai­paat­ko mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä, entä aikaa teh­dä työ­si kii­reet­tö­mäs­ti ja hyvin? Haluai­sit­ko käyt­tää omia vah­vuuk­sia­si työs­sä­si? Tule teke­mään tär­ke­ää työ­tä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hyvän elä­män mah­dol­lis­ta­mi­sek­si Karpalokotiin.

Toi­vom­me sinul­ta, että koh­taat asuk­kaam­me ja hei­dän lähei­sen­sä läm­pi­mäs­ti ja kun­nioit­ta­vas­ti. Omaat posi­tii­vi­sen asen­teen työ­tä koh­taan ja sinul­la on suu­ri sydän. Olet myös aidos­ti kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­lys­tä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten parissa.

Tar­joam­me moni­puo­li­sen ja jous­ta­van, oman elä­mä­si tar­pei­siin mukau­tu­van työ­pai­kan ja työyh­tei­sön, jos­sa sinun on mah­dol­lis­ta kehit­tyä hoi­ta­ja­na ja kehit­tää työyh­tei­söäm­me. Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sem­me on 0,7.

Meil­lä on avoin­na eri­mit­tai­sia sijai­suuk­sia LÄHI­HOI­TA­JIL­LE TAI HOI­VA-AVUS­TA­JIL­LE. Huo­mioim­me myös opis­ke­li­jat ja tar­joam­me oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­den. Myö­hem­min mah­dol­li­suus vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Lisä­tie­toa antaa toi­min­nan­joh­ta­ja Lot­ta Pel­li­lä 044-7059 284 tai vas­taa­va sai­raan­hoi­ta­ja Mer­vi Mul­ta­la 044-761 4004

21.6 Info­kier­tue Kok­ko­lan alueella

21.6 Info-kier­tue yhdes­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin ja Fin­fa­mi Poh­jan­maan kanssa.

Tie­toa mm. aivo­ter­vey­des­tä, muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja nii­den ennaltaehkäisystä.

Klo 9.30-11.00 Loh­ta­jan S-Market

Klo 12.30-14.00 Käl­viän S-Market

Klo 15.00-16.30 Ulla­van Kyläkauppa

 

Ter­ve­tu­loa käymään!

 

Saavutettavuustyökalut