Tie­toa ja tukea muis­ti­työ­hön! KAR­PA­LO­SE­MI­NAA­RI 2022

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään 6.4.2022. Kult­tuu­ri­kes­kus Akus­tii­kas­sa, Yli­vies­kas­sa. Kos­ka koro­na­ti­lan­ne elää jat­ku­vas­ti,  jär­jes­täm­me semi­naa­rin hybri­di­nä, eli sekä pai­kan pääl­lä että etäyhteysmahdollisuudella.

Vuon­na 2022 ammat­ti­lais­ten semi­naa­rin pää­pu­hu­ja­na toi­mii Geron­to­lo­gian Dosent­ti Ulla Elo­nie­mi-Sul­ka­va, aihee­naan: Käy­tö­soi­rei­ta vai muis­ti­sai­raan ihmi­sen tar­pei­ta? Lisäk­si kuul­laan ikäih­mis­ten kal­toin­koh­te­lus­ta, sekä sii­tä miten luo­la­mie­sai­vom­me toi­mi­vat tämän päi­vän haas­teis­sa.

Sai­ras­tu­nei­den ja läheis­ten ilta­päi­vän semi­naa­ris­sa puhu­taan Muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvän hoi­don kri­tee­reis­tä sekä ikäih­mis­ten kal­toin­koh­te­lus­ta. Ilta­päi­vän Semi­naa­ri on ilmai­nen, sai­ras­tu­neil­le ja läheisille.

Semi­naa­rit päät­ty­vät yhtei­ses­ti kuun­nel­len koke­mus­asian­tun­ti­jaa.

Hin­ta:

110€/ pai­kan pääl­lä, sis. luen­to­ma­te­ri­aa­lin, lou­naan ja kah­vit (Suo­men­se­län Muis­ti ry jäse­nil­tä 100€)

85€/etäyhteys (Suo­men­se­län Muis­ti ry jäse­nil­tä 75€)

Ilmoit­tau­tu­mi­set 16.3.22 mennessä:

https://www.ppkyo.fi/fi/karpaloseminaari-2022/

Hae kesä­lo­mal­le!

Kuvassa auringon valo siivilöityy vehreän metsän läpi.

Yhtei­nen kesä­lo­ma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le Rokual­la 12.-.17.6.2022!


Loma on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja heis­tä huol­ta pitä­vil­le läheisille.
Lomien tavoit­tee­na on lisä­tä lähei­sen ja sai­ras­tu­neen voi­ma­va­ro­ja ja osal­li­suut­ta tar­joa­mal­la mah­dol­li­suus vir­kis­tyk­seen, lepoon ja kes­ki­näi­seen ver­tais­tu­keen. Lomaoh­jel­mas­sa on lähei­si­le ja muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le osin eril­lis­tä ja osin yhteis­tä ohjel­maa. Muis­ti­luot­sin työn­te­ki­jä on muka­na lomal­la 3 päi­vän ajan.

Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö.
Hin­taan sisältyy:
*majoi­tus 2 hen­gen huoneissa
*täy­si­hoi­to
*loma-ohjel­ma
Mat­kus­ta­mi­ses­ta loma­paik­kaan ja sii­tä aiheu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta kukin vas­taa itse.

Loma­mai­nok­sen voit kat­soa täs­tä. (pdf-tie­dos­to)

Hen­ki­lö­koh­tai­set hake­muk­set teh­dään säh­köi­ses­ti tääl­lä tai MTLH:n loma­tu­ki­ha­ke­mus­lo­mak­keel­la (tulos­ta loma­ke täs­tä, joka palau­te­taan 12.3.2022 men­nes­sä osoitteeseen
Maa­seu­dun Ter­veys-ja Lomahuolto,
Ruo­ho­lah­den­ka­tu 8, 4. krs,
00180 Helsinki

 

 

Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tö osak­si palveluketjua

Pilot­ti­ko­ko­nai­suus Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tön sisäl­lyt­tä­mi­ses­tä POP­So­te (Poh­jois-Poh­jan­maan Sote) -alu­een muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten yhte­näis­tä pal­ve­lu­ket­jua on käyn­nis­ty­nyt. Pilot­ti toteu­te­taan yhteis­työs­sä POPSote:n, pai­kal­lis­ten Muis­tiyh­dis­tys­ten ja Muis­ti­lii­ton välil­lä tämän syk­syn aika­na. Alu­eel­tam­me osal­lis­tuu 2 hoi­vayk­sik­köä pilotointiin.

HYVÄN HOI­DON KRI­TEE­RIS­TÖ on yhtei­nen työ­ka­lu muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten kun­tou­tus-, hoi­va- ja hoi­to­työn jat­ku­vaan arvioin­tiin ja kehit­tä­mi­seen. Muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hyvä hoi­to on laa­ja koko­nai­suus, joka raken­tuu useis­ta osa-alueis­ta sekä osaa­mi­ses­ta. Työ­ka­lun avul­la koko­nai­suut­ta voi­daan arvioi­da ja kehit­tää kri­tee­ris­tön osa-aluei­siin pei­la­ten. Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tö sovel­tuu kaik­kiin muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten pal­ve­lu­ja ja hoi­toa tar­joa­vil­le yksi­köil­le, arvioin­nin ja kehit­tä­mi­sen väli­neek­si. HYVÄN HOI­DON KRI­TEE­RIS­TÖ perus­tuu kan­sal­li­seen muis­tioh­jel­maan, Muis­ti­sai­rauk­sien käy­pä hoi­to- suo­si­tuk­seen sekä voi­mas­sa ole­vaan lainsäädäntöön.

Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tön esit­te­ly­vi­deo on nyt jul­kais­tu. Videol­la esi­tel­lään Hyvän hoi­don kri­tee­ris­töä työ­ka­lu­na, sen tavoit­tei­ta ja käyt­töä käy­tän­nös­sä sekä ker­ro­taan sen tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja hyö­dyis­tä. Kat­so täs­tä: https://www.youtube.com/watch?v=WfbnNOOjICU

Pilo­toin­nin tavoit­tee­na on

  • Ohja­ta ammat­ti­lai­sia työyh­tei­sö­jen omien arvioin­tien poh­jal­ta kehit­tä­mään yhdes­sä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten ja läheis­ten kans­sa muis­ti­työn koko­nai­suut­ta omis­sa yksiköissä.
  • Ohja­ta muis­ti­työn ammat­ti­lai­sia muis­ti­sai­raan ihmi­sen toi­veet ja tar­peet huo­mioi­vaan hoi­vaan, kun­tou­tuk­seen ja hoitoon.
  • Yhtei­sen osaa­mi­sen ja yhteis­työn lisää­mi­nen eri taho­jen välillä.
  • Työyh­tei­sön vah­vuuk­sien ja osaa­mi­sen esil­le tuominen.

Kai­kil­le avoin lop­puwe­bi­naa­ri hank­kees­ta jär­jes­te­tään 17.12.2021 klo 13-14.30 Team­sin väli­tyk­sel­lä. Tule kuu­lol­le, jos aihe kiin­nos­taa enem­män, teams-kut­su lähe­te­tään myö­hem­min. Lisä­tie­toa lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi p.044 7059 284

Äijä­ryh­mä Selän­teen alu­een miehille

Selän­teen alu­eel­la  (Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi) kokoon­tuu  vast´ikään muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa­neil­le mie­hil­le oma ryhmä.

Syk­syn kokoontumiskerrat:
ti 21.9. klo 16.30-18.00 Reisjärvi
ti 19.10. klo 16.30-18.00 Pyhäjärvi
ti 16.11 klo 16.30-18.00 paik­ka sovi­taan myöhemmin
ti 21.12 pik­ku­jou­lu­ruo­kai­lu, paik­ka sovi­taan myöhemmin

Luvas­sa ulkoi­lua, fris­bee­gol­fia, kei­lai­lua sekä tutus­te­lua ja jutus­te­lua. Tule mukaan!

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Gre­ta puh. 040 0268711 tai greta.kauranen@suomenselanmuisti.fi

Katso/tulosta esi­te ryh­mäs­tä pdf-tie­dos­to­na: Selän­teen äijät