Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus mar­ras­kuus­sa Kok­ko­las­sa

Ahaa! - aivot­ree­ni­ryh­mien tar­koi­tuk­se­na on har­joit­taa osal­lis­tu­jien kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja ja tukea hei­dän aivo­ter­veyt­tään. Neli­päi­väi­nen (8h/pv) ja mak­su­ton vapaa­eh­toi­sil­le suun­nat­tu kou­lu­tus jär­jes­te­tään Kok­ko­las­sa 19 - 20.11. ja 28 - 29.11.2019. Kou­lu­tus antaa val­miu­det ja mate­ri­aa­lin tavoit­teel­li­seen aivot­ree­ni­ryh­män ohjaa­mi­seen. Lue lisää tääl­tä.

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä ja ilmoit­tau­du kou­lu­tuk­seen 11.11.2019 men­nes­sä tääl­lä.

 

Suun oma­hoi­to-opas on ilmes­ty­nyt!

Ikään­tyes­sä ris­ki sai­ras­tua suusai­rauk­siin, kuten ien­tu­leh­duk­seen, ien­sai­rauk­siin ja kariek­seen lisään­tyy.
Suun ter­veys siis ikään­tyes­sä yleen­sä heik­ke­nee, syy­nä täl­le ovat muun muas­sa syl­jen eri­tyk­sen vähen­ty­mi­nen
sekä suu­hy­gie­nian ja toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen. Muis­ti­sai­raus lisää suusai­rauk­sien ris­kiä enti­ses­tään.
Lue Suo­men­se­län Muis­ti ry:lle opin­näy­te­työ­nä teh­ty (Roo­sa Her­ra­la, Savo­nia-Ammat­ti­kor­kea­kou­lu, 2018)  suun oma­hoi­to-opas täs­tä.