Muis­ti­vii­kon toi­min­taa (vko38)

Muis­ti­viik­koa vie­te­tään vuo­sit­tain kan­sain­vä­li­sen Maa­il­man Alz­hei­mer-päi­vän (21.9.) ympä­ril­lä, tänä vuon­na vii­kol­la 38.

Vii­kol­la pyri­tään lisää­mään tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja vähen­tä­mään nii­hin liit­ty­viä ennakkoluuloja.

Täs­tä löy­dät koos­teen Muis­ti­luot­sin tilai­suuk­sis­ta Kes­ki-Poh­jan­maan ja Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osan alueelta.

Huom! Täs­sä link­ki, jota kaut­ta pää­set suo­raan Muis­ti­lii­ton Kos­ke­tuk­sen mer­ki­tys- webi­naa­riin ti 21.9 klo 17-18.30.: https://kepit.tv/#/c/muistiliitto/e/R8T6L2KENY

Läheis­ten ryh­mä aloit­taa Pyhä­jär­vel­lä 7.9.

Onko lähei­sel­lä­si muis­ti­sai­raus? Kai­paat­ko tie­toa ja tukea?

Ter­ve­tu­loa muis­ti­asian­tun­ti­jan ohjaa­maan läheis­ten ver­tais­tu­ki­ryh­mään Muis­ti­luot­siin (Palo­tie 1, Pyhäjärvi)
ker­ran kuu­kau­des­sa tiis­tai­sin 7.9, 12.10 ja 14.12 klo 17.30 sekä 9.11 klo 17.00

Ryh­mäs­sä saat tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta arkeen sekä ver­tais­tu­kea samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa olevilta.

Lisä­tie­to­ja Mir­jal­ta puh. 040 553 2548 tai mirja.hynninen@suomenselanmuisti.fi

Voit tulos­taa kokoon­tu­mi­sai­ka­tau­lun täs­tä.

Äijä­ryh­mä Selän­teen alu­een miehille

Selän­teen alu­eel­la  (Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi) kokoon­tuu  vast´ikään muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa­neil­le mie­hil­le oma ryhmä.

Syk­syn kokoontumiskerrat:
ti 21.9. klo 16.30-18.00 Reisjärvi
ti 19.10. klo 16.30-18.00 Pyhäjärvi
ti 16.11 klo 16.30-18.00 paik­ka sovi­taan myöhemmin
ti 21.12 pik­ku­jou­lu­ruo­kai­lu, paik­ka sovi­taan myöhemmin

Luvas­sa ulkoi­lua, fris­bee­gol­fia, kei­lai­lua sekä tutus­te­lua ja jutus­te­lua. Tule mukaan!

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Gre­ta puh. 040 0268711 tai greta.kauranen@suomenselanmuisti.fi

Katso/tulosta esi­te ryh­mäs­tä pdf-tie­dos­to­na: Selän­teen äijät

 

Ver­tais­ta­paa­mi­nen työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le sekä hei­dän per­heil­leen Seinäjoella

Paik­ka: Sei­nä­jo­ki, Hotel­li Alma, Ruu­kin­tie 4

Aika: Lau­an­tai 18.9. 2021 klo 9.30-15.30

OHJEL­MAS­SA:

9.30 Aamu­pa­la­tar­joi­lu alkaa

  • Ter­ve­tu­los­a­nat
  • Oman elä­män­sä her­ra, koke­mus­toi­mi­joi­den haastattelu
  • Geriat­ri­Tar­ja Lindholm
  • Lou­nas
  • Ver­tais­tu­kea ryhmissä/ kam­rats­töd i grupper
  • Kah­vi
  • Yhden mie­hen impro­vi­saa­tios­how, Suit­sait­mies Tee­mu Kettula
  • Pää­tös­sa­nat

15.30 Kii­tos kai­kil­le ja hyvää kotimatkaa!

ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN JA LISÄ­TIE­TO­JA 8.9. MEN­NES­SÄ p. 044 772 0093/ Lii­sa tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

För­hand­san­mä­lan och förfråg­nin­gar på svens­ka tel. 044 345 0590/ Eeva Ehn, eeva.ehn@muistiminne.fi/ Poh­jan­maan Muistiluotsi

Mak­su­ton tilai­suus työi­käi­se­nä sai­ras­tu­neil­le per­hei­neen, sis. tar­joi­lut. Hotel­lis­sa on mah­dol­li­suus yöpyä oma­kus­tan­tei­ses­ti: 95e/ 1hh ja 115e/2hh, varaa huo­ne: p. 06 4215200

Järj. yhteis­työs­sä Poh­jan­maan, Ete­lä-Poh­jan­maan ja Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sit sekä Muis­ti­liit­to ry

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Kat­so ja tulos­ta eril­li­nen ilmoi­tus tääl­tä