Tuet­tu loma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le siir­tyy!

Suo­men­se­län Muis­ti ry:n yhteis­työ­lo­ma MTLH:n kans­sa oli suun­ni­tel­tu jär­jes­tet­tä­vän 30.8. - 4.9.2020 Rokual­la. Koro­na­vi­ruk­sen vuok­si lomaa ei kui­ten­kaan jär­jes­te­tä tuol­loin, vaan 30.11. - 5.12.2020. Jos hait tuo­ta alkusyk­syn lomaa, siir­tyy hake­muk­se­si auto­maat­ti­ses­ti lop­pu­vuo­den lomal­le. Mah­dol­lis­ten peruun­tu­mi­sien vuok­si loma­ha­ku on kui­ten­kin nyt avat­tu uudes­taan 30.8.2020 saak­ka. Eli haku on auki nyt heil­le, jot­ka eivät hake­neet ko. lomaa tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä.

Lomal­le voi hakea säh­köi­sel­lä loma­tu­ki­ha­ke­muk­sel­la tääl­lä. Voit hakea lomal­le myös pos­tit­se lähe­tet­tä­väl­le haku­lo­mak­keel­la.

Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö. Hin­taan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus 2 hen­gen huo­neis­sa ja loma-ohjel­ma. Mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta loma­paik­kaan kukin vas­taa itse.

Lisä­tie­to­ja ja haku­lo­mak­kei­ta Muis­ti­luot­sis­ta puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi.

Loma­mai­nos pdf-tie­dos­to­na: Tuet­tu loma_2020

Muis­ti­luot­sin kesä ja syk­sy

Poik­keuk­sel­li­nen kevät­kausi on nyt taka­na. Ryh­mä- ja kurs­si­toi­min­tam­me oli maa­lis­kuus­ta läh­tien tauol­la, kai­ken kaik­ki­aan kevään aika­na peruun­tui 169 tilai­suut­ta. Aloi­tim­me heti maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la kor­vaa­va­na toi­min­ta­na ”karan­tee­ni­kir­jei­den” lähet­tä­mi­sen kai­kil­le ryh­mä­toi­min­nas­sam­me muka­na ole­vil­le. Kai­ken kaik­ki­aan kevään aika­na meil­tä läh­ti 957 kir­jet­tä. Pidim­me yhteyt­tä ryh­mä­läi­siin myös puhe­lu­jen avul­la. Lisäk­si jär­jes­tim­me Luot­si­miit­tin­ke­jä ver­kos­sa, joi­hin saim­me vajaa kym­me­nen osal­lis­tu­jaa vii­kos­sa. Kevään vii­mei­ses­sä karan­tee­ni­kir­jees­sä lähe­tim­me myös palau­te­ky­se­lyn vas­taus­kuo­ri­neen, jos­sa pyy­sim­me palau­tet­ta kevään toi­min­nois­ta. Kyse­lyn vas­tausai­kaa on vie­lä jäl­jel­lä, mut­ta alus­ta­vien tulos­ten mukaan karan­tee­ni­kir­jeet ja puhe­lut on koet­tu erit­täin tar­peel­li­si­na ja ne ovat tuo­neet iloa poik­keus­ai­kaan. Kii­tos kai­kil­le tähän men­nes­sä vas­tan­neil­le!

Eläm­me sii­nä uskos­sa ja toi­vos­sa, että elo­kuus­sa pää­sem­me aloit­ta­maan nor­maa­lin toi­min­nan, joten ryh­mä­toi­min­to­jen ja kurs­sien tie­dot löy­ty­vät nyt tääl­tä ja muis­ti­neu­vo­loi­den tie­dot tääl­tä. Kaik­ki syk­syn toi­min­ta löy­tyy myös tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.
Ryh­mä­läi­set saa­vat hei­nä­kuus­sa myös pos­tit­se tie­dot oman ryh­män­sä syk­syn aika­tau­luis­ta. Jos koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen emme pys­ty elo­kuus­sa kokoon­tu­maan sisä­ti­lois­sa, olem­me miet­ti­neet jokai­sel­le ryh­mäl­le vaih­toeh­toi­sen kokoon­tu­mis­pai­kan ulko­ti­loi­hin. Eli hyvin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä pää­sem­me tapaa­maan toi­siam­me elo­kuus­sa pit­käs­tä aikaa!
Syk­syn vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­sis­ta ja vapaa­eh­tois­ten tapaa­mi­sis­ta löy­dät tie­toa tääl­tä.

Luot­sin työn­te­ki­jät jää­vät pik­ku­hil­jaa lomil­le, mut­ta olem­me kui­ten­kin kesän­kin aika­na tavoi­tet­ta­vis­sa vuo­ro­tel­len. Voit soit­taa kenen tahan­sa mei­dän työn­te­ki­jäm­me nume­roon, niin joku meis­tä vas­taa kaik­ki­na mui­na aikoi­na pait­si 29.7 - 3.8 ja 27.- 29.7. Muis­tat­han myös Muis­ti­neu­von ja Ver­tais­lin­jan! Näis­tä kai­kis­ta kesä­ajan pal­ve­luis­ta koos­te vie­lä täs­sä. (pdf-tie­dos­to)

Hyvää kesää kai­kil­le ja näh­dään elo­kuus­sa!

Läm­pi­min ter­vei­sin
Anne, Kati, Lii­sa ja Mir­ja Muis­ti­luot­sis­ta

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Pyhä­jär­vel­lä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa.

Kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä tiis­tai­na Muis­ti­luot­sin tilois­sa Pyhä­jär­vel­lä (Palo­tie 1).

Kurs­sin ohjel­ma:

Ti 29.9.2020 klo 13.00 - 15.00 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den ete­ne­mi­nen

Ti 6.10.2020 klo 13.00 - 15.00 Arki muis­ti­sai­rau­den kans­sa

Ti 13.10.2020 klo 13.00 - 15.00 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen

Ti 20.10.2020 klo 13.00 - 15.00 Etuu­det ja pal­ve­lut, omais­hoi­ta­juus

Ilmoit­tau­du kah­vi­tar­joi­lun jär­jes­tä­mi­sen vuok­si 25.9.2020 men­nes­sä Mir­jal­le puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Voit tulos­taa pdf-esit­teen kurs­sis­ta täs­tä.

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si työi­käi­sil­le Kok­ko­las­sa

Kurs­si on tar­koi­tet­tu työi­käi­se­nä ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa. Jär­jes­täm­me kurs­sin syys­kuus­sa Kok­ko­las­sa. Kat­so tar­kem­mat tie­dot täs­tä ja ilmoit­tau­du mukaan 28.8. men­nes­sä!

 

Tie­do­te yhdis­tyk­sen ja Kar­pa­lo­ko­din toi­min­nas­ta Koro­na­vi­ruk­seen liit­tyen

Koro­na­vi­rus (COVID-19) tau­ti­ta­paus­ten mää­rä on kas­va­nut Suo­mes­sa­kin vii­me päi­vi­nä ja tar­tun­to­jen mää­rän ole­te­taan vie­lä kas­va­van. Koko väes­tön ja eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Maam­me hal­li­tus on 12.3. anta­nut suo­si­tuk­sen rajoit­taa ei-vält­tä­mä­tön­tä toi­min­taa, kuten lähi­kon­tak­te­ja har­ras­te­toi­min­nas­sa ja muul­la vapaa-ajal­la ris­ki­ryh­mien suo­je­le­mi­sek­si.

Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­sa suu­ri osa on ikäih­mi­siä eli ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via. Näin ollen Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin ryh­mä­toi­min­nat, kurs­sit ja tapah­tu­mat jää­vät tois­tai­sek­si tauol­le. Tie­do­tam­me asias­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ryh­mä­toi­min­nois­sa muka­na olleil­le sekä kursseille/koulutuksiin ilmoit­tau­tu­neil­le. Seu­raam­me tilan­teen kehit­ty­mis­tä ja tie­do­tam­me toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta net­ti­si­vuil­lam­me ja Face­boo­kis­sa sekä ryh­mien osal­lis­tu­jien koh­dal­la myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Työn­te­ki­jäm­me ovat kui­ten­kin tavoi­tet­ta­vis­sa nor­maa­lis­ti säh­kö­pos­tit­se ja puhe­li­mit­se, kat­so yhteys­tie­dot.

Kar­pa­lo­ko­dis­sa kaik­ki asuk­kaat kuu­lu­vat myös ris­ki­ryh­mään ja sik­si suo­si­tel­laan vie­rai­lu­jen vält­tä­mis­tä tois­tai­sek­si. Lähei­sil­lä on mah­dol­li­suus soit­taa Kar­pa­lo­ko­din hoi­ta­jien nume­roon 044 0697 245 ja sitä kaut­ta jutel­la puhe­li­mit­se oman Kar­pa­lo­ko­dis­sa asu­van lähei­sen­sä kans­sa.

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri (1.4.2020) siir­re­tään syk­syl­le 2020.

Pide­tään huol­ta itses­täm­me ja toi­sis­tam­me!

Lot­ta Pel­li­lä
Toi­min­nan­joh­ta­ja
Suo­men­se­län Muis­ti ry
puh. 044 705 9284
lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi

 

Suun oma­hoi­to-opas on ilmes­ty­nyt!

Ikään­tyes­sä ris­ki sai­ras­tua suusai­rauk­siin, kuten ien­tu­leh­duk­seen, ien­sai­rauk­siin ja kariek­seen lisään­tyy.
Suun ter­veys siis ikään­tyes­sä yleen­sä heik­ke­nee, syy­nä täl­le ovat muun muas­sa syl­jen eri­tyk­sen vähen­ty­mi­nen
sekä suu­hy­gie­nian ja toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen. Muis­ti­sai­raus lisää suusai­rauk­sien ris­kiä enti­ses­tään.
Lue Suo­men­se­län Muis­ti ry:lle opin­näy­te­työ­nä teh­ty (Roo­sa Her­ra­la, Savo­nia-Ammat­ti­kor­kea­kou­lu, 2018)  suun oma­hoi­to-opas täs­tä.