Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- etäryhmä

Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryh­mä  kes­ki­viik­koi­sin klo 17.30-19.00 alkaen 3.2.2021

Ryh­mä kokoon­tuu Mic­ro­soft Team­sis­sa 10 ker­taa: 3.2, 10.2, 17.2, 24.2, 3.3, 10.3, 17.3, 24.3, 31.3 ja 7.4

Elä­mä haas­taa aivo­ja monin tavoin: 

lii­kum­me lii­an vähän, käy­täm­me run­saas­ti suo­laa, epä­ter­veel­li­siä ras­vo­ja, päih­tei­tä, stres­saan­num­me ja nukum­me huonosti.

Tule mukaan innos­ta­vaan ryh­mään poh­ti­maan ja oppi­maan omaan aivo­ter­vey­teen vai­kut­ta­vis­ta asioista!

 

Ohjaa­ja­na toi­mii vapaa­eh­toi­nen aivoterveyslähettiläs.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 29.1 men­nes­sä täs­tä.

Ryh­mään ote­taan kuusi ensim­mäi­se­nä ilmoit­tau­tu­nut­ta henkilöä. 

 

Lisä­tie­to­ja: Kati Göös puh. 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

 

Muu­tok­sia toiminnassa!

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tilan­tees­ta joh­tuen kaik­ki Muis­ti­luot­sin ryh­mä­toi­min­not sekä maa­kun­nan muis­ti­neu­vo­lat ovat tauol­la Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta 18.1.2021 saak­ka ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la 8.1.2021 saakka.

Kai­kil­le ryh­mä­toi­min­nois­sa kävi­jöil­le on ilmoi­tet­tu asias­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta ilmoi­tam­me kai­kil­le syk­syl­lä muka­na olleil­le henkilökohtaisesti.

Pide­tään itses­täm­me ja toi­sis­tam­me huolta!

 

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri 23.3.2021

Perin­tei­nen Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään jäl­leen kevääl­lä 2021 Ylivieskassa.
Muis­tia­lan ammat­ti­lais­ten koko päi­vän semi­naa­ris­sa kuul­laan ajan­koh­tai­set tut­ki­mus­kuu­lu­mi­set muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja pereh­dy­tään otsa-ohi­mo­loh­ko­rap­peu­man, Lewyn kap­pa­le-tau­din ja epä­tyy­pil­lis­ten Alz­hei­me­rin tau­din muo­to­jen eri­tyis­piir­tei­siin ja hoi­toon LT Johan­na Krü­ge­rin joh­dol­la. Muis­ti­kun­tou­tuk­ses­ta toi­min­ta­ky­vyn tuke­na luen­noi fysio­te­ra­peut­ti Tar­ja Kins­tedt ja muis­ti­asian­tun­ti­ja Mir­ja Hyn­ni­nen miet­tii, miten pär­jäi­sim­me mah­dol­li­sim­man hyvin luo­la­mie­sai­voil­lam­me tämän päi­vän haasteissa.
Ilta­päi­vän muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja läheis­ten rin­nak­kais­se­mi­naa­ris­sa LT Johan­na Krü­ger luen­noi muis­ti­sai­rauk­sien hoi­don kul­ma­ki­vis­tä ja fysio­te­ra­peut­ti Tar­ja Kins­tedt ker­too miten muis­ti­kun­tou­tuk­sel­la voi saa­da vireyt­tä arkeen.
Molem­mat semi­naa­rit päät­ty­vät kokemuspuheenvuoroon.
Sekä ammat­ti­lais­ten että sai­ras­tu­nei­den ja läheis­ten semi­naa­riin on mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös etänä!

Kat­so semi­naa­rie­si­te: Karpaloseminaari_2021_esite
Eril­li­nen esi­te ilta­päi­vä­se­mi­naa­ris­ta: Karpaloseminaari_2021_iltapäivä

Ilmoit­tau­du 2.3.2021 mennessä

  • ammat­ti­lais­ten semi­naa­riin  tääl­lä.
  • sai­ras­tu­nei­den ja läheis­ten ilta­päi­vä­se­mi­naa­riin  puh. 040 5513 548 tai toimisto@suomenselanmuisti.fi. Säh­kö­pos­ti-ilmoit­tau­tu­mi­ses­sa muis­ta mai­ni­ta osal­lis­tut­ko semi­naa­riin pai­kan pääl­lä vai etäyhteydellä.