Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri 1.4.2020 Yli­vies­kas­sa

Muis­tiam­mat­ti­lai­nen; tule saa­maan tie­toa ja tukea työ­hö­si!

Kat­so ammat­ti­lais­ten ohjel­ma täs­tä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3. men­nes­sä tääl­lä.

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­va ja lähei­nen; tule saa­maan tie­toa ja tukea elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa!

Ilta­päi­vän mak­su­ton rin­nak­kais­se­mi­na­ri on suun­nat­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le, kat­so ohjel­ma täs­tä.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3. men­nes­sä puh. 040 026 8711

Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten keväts­tar­tit 21.1 Yli­vies­kas­sa ja 22.1 Kok­ko­las­sa

Ter­ve­tu­loa Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten keväts­tart­tiin 2020

Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­set sekä muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nas­tam­me kiin­nos­tu­neet.

20.1 klo 13-15 Rau­das­ky­län opis­tol­le, Opis­ton­tie 4, Yli­vies­ka

22.1 klo 13-15 Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sil­le, Teh­taan­ka­tu 18 b13.

Kat­so keväts­tart­ti 2020 ohjel­ma täs­tä

Ilmoit­tau­du 13.1.2020 men­nes­sä Katil­le

p. 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuistil.fi

 

Yhtei­nen loma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le

Suo­men­se­län Muis­ti ry jär­jes­tää yhteis­työs­sä MTLH:n kans­sa loman muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le 30.8. - 4.9.2020 Rokual­la.
Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö. Hin­taan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus 2 hen­gen huo­neis­sa ja loma-ohjel­ma. Mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta loma­paik­kaan kukin vas­taa itse.

Lomal­le voi hakea säh­köi­sel­lä loma­tu­ki­ha­ke­muk­sel­la tääl­lä. Voit hakea lomal­le myös pos­tit­se lähe­tet­tä­väl­le haku­lo­mak­keel­la.

Lisä­tie­to­ja ja haku­lo­mak­kei­ta Muis­ti­luot­sis­ta puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi.

Loma­mai­nos pdf-tie­dos­to­na: Tuet­tu loma_2020

Voi­maa ver­tai­suu­des­ta -loma lap­si­per­heil­le

Muis­ti­liit­to jär­jes­tää yhteis­työs­sä MTLH:n kans­sa per­he­lo­man muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le 15.-20.6.2020 Nuo­ri­so­kes­kus Piis­pa­las­sa, Kan­non­kos­kel­la.
Per­he­lo­mal­le voi hakea 15.3.2020 men­nes­sä säh­köi­sel­lä loma­tu­ki­ha­ke­muk­sel­la tääl­lä. 
Lomaan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus per­he­koon mukai­sis­sa huoneissa/huoneistoissa, ryh­mä­koh­tai­nen ohjel­ma, ylei­nen vapaa-ajan ohjel­ma, allas­osas­ton ja kun­to­sa­lin käyt­tö. Oma­vas­tuu 20€/vrk aikui­set ja yli 17v. lap­set.

Perheloma_MAINOS

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Pyhä­jär­vel­lä

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa.

Kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä ilta­päi­vä­nä maa­lis-huh­ti­kuus­sa Muis­ti­luot­sis­sa Pyhä­jär­vel­lä.

ti 17.3. klo 13.00 - 15.00 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den ete­ne­mi­nen
ti 24.3. klo 13.00 - 15.00 Arki muis­ti­sai­rau­den kans­sa
ti 31.3. klo 13.00 - 15.00 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen
ti 7.4. klo 13.00 - 15.00 Etuu­det ja pal­ve­lut, omais­hoi­ta­juus

Ilmoit­tau­du Mir­jal­le 13.3.2020 men­nes­sä puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kurs­sioh­jel­ma pdf-tie­dos­to­na: Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kanssa_Pyhäjärvi

Suun oma­hoi­to-opas on ilmes­ty­nyt!

Ikään­tyes­sä ris­ki sai­ras­tua suusai­rauk­siin, kuten ien­tu­leh­duk­seen, ien­sai­rauk­siin ja kariek­seen lisään­tyy.
Suun ter­veys siis ikään­tyes­sä yleen­sä heik­ke­nee, syy­nä täl­le ovat muun muas­sa syl­jen eri­tyk­sen vähen­ty­mi­nen
sekä suu­hy­gie­nian ja toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen. Muis­ti­sai­raus lisää suusai­rauk­sien ris­kiä enti­ses­tään.
Lue Suo­men­se­län Muis­ti ry:lle opin­näy­te­työ­nä teh­ty (Roo­sa Her­ra­la, Savo­nia-Ammat­ti­kor­kea­kou­lu, 2018)  suun oma­hoi­to-opas täs­tä.