8.4 Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus etäyh­tey­del­lä

Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­lä­kou­lu­tus etäyh­tey­del­lä  8.4 klo 15-19

Muis­ti­kum­mi­tuo­kios­sa opi­taan perus­tie­to­ja muis­ti­sai­rauk­sis­ta, poh­di­taan muis­ti­sai­raan koh­taa­mis­ta ja pää­te­tään oma muis­tiys­tä­väl­li­nen teko. Kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set voi­vat pitää muis­ti­kum­mi­tuo­kioi­ta omis­sa
ver­kos­tois­saan tai yhteis­työs­sä Muis­ti­luot­sin kans­sa. Muis­ti­kum­mi­tuo­kioi­ta pide­tään val­miin mal­lin mukaan ja täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa vapaa­eh­toi­set oppi­vat kai­ken tar­vit­ta­van tuo­kioi­den pitä­mi­seen liit­tyen.
Kiin­nos­tai­si­ko sinua uuden­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta muis­ti­asioi­den paris­sa? Haluai­sit­ko oikoa muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­vä vää­rin­kä­si­tyk­siä ja madal­taa kyn­nys­tä pitää yhteyt­tä muis­ti­sai­rai­siin lähei­siin?

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Muis­ti­liit­to yhteis­työs­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin kans­sa. Kou­lu­tus­ta var­ten tar­vit­set tie­to­ko­neen ja verk­ko­yh­tey­den.

Kou­lu­tus on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du 1.4 men­nes­sä ja kysy lisää: kati.goos@suomenselanmuisti.fi tai 044 770 0025

Saat lisä­oh­jeis­tus­ta ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä!

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä

Tie­do­te yhdis­tyk­sen ja Kar­pa­lo­ko­din toi­min­nas­ta Koro­na­vi­ruk­seen liit­tyen

Koro­na­vi­rus (COVID-19) tau­ti­ta­paus­ten mää­rä on kas­va­nut Suo­mes­sa­kin vii­me päi­vi­nä ja tar­tun­to­jen mää­rän ole­te­taan vie­lä kas­va­van. Koko väes­tön ja eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Maam­me hal­li­tus on 12.3. anta­nut suo­si­tuk­sen rajoit­taa ei-vält­tä­mä­tön­tä toi­min­taa, kuten lähi­kon­tak­te­ja har­ras­te­toi­min­nas­sa ja muul­la vapaa-ajal­la ris­ki­ryh­mien suo­je­le­mi­sek­si.

Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­sa suu­ri osa on ikäih­mi­siä eli ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via. Näin ollen Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin ryh­mä­toi­min­nat, kurs­sit ja tapah­tu­mat jää­vät tois­tai­sek­si tauol­le. Tie­do­tam­me asias­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ryh­mä­toi­min­nois­sa muka­na olleil­le sekä kursseille/koulutuksiin ilmoit­tau­tu­neil­le. Seu­raam­me tilan­teen kehit­ty­mis­tä ja tie­do­tam­me toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta net­ti­si­vuil­lam­me ja Face­boo­kis­sa sekä ryh­mien osal­lis­tu­jien koh­dal­la myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Työn­te­ki­jäm­me ovat kui­ten­kin tavoi­tet­ta­vis­sa nor­maa­lis­ti säh­kö­pos­tit­se ja puhe­li­mit­se, kat­so yhteys­tie­dot.

Kar­pa­lo­ko­dis­sa kaik­ki asuk­kaat kuu­lu­vat myös ris­ki­ryh­mään ja sik­si suo­si­tel­laan vie­rai­lu­jen vält­tä­mis­tä tois­tai­sek­si. Lähei­sil­lä on mah­dol­li­suus soit­taa Kar­pa­lo­ko­din hoi­ta­jien nume­roon 044 0697 245 ja sitä kaut­ta jutel­la puhe­li­mit­se oman Kar­pa­lo­ko­dis­sa asu­van lähei­sen­sä kans­sa.

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri (1.4.2020) siir­re­tään syk­syl­le 2020.

Pide­tään huol­ta itses­täm­me ja toi­sis­tam­me!

Lot­ta Pel­li­lä
Toi­min­nan­joh­ta­ja
Suo­men­se­län Muis­ti ry
puh. 044 705 9284
lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi

 

Yhtei­nen loma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le

Suo­men­se­län Muis­ti ry jär­jes­tää yhteis­työs­sä MTLH:n kans­sa loman muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le 30.8. - 4.9.2020 Rokual­la.
Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö. Hin­taan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus 2 hen­gen huo­neis­sa ja loma-ohjel­ma. Mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta loma­paik­kaan kukin vas­taa itse.

Lomal­le voi hakea säh­köi­sel­lä loma­tu­ki­ha­ke­muk­sel­la tääl­lä. Voit hakea lomal­le myös pos­tit­se lähe­tet­tä­väl­le haku­lo­mak­keel­la.

Lisä­tie­to­ja ja haku­lo­mak­kei­ta Muis­ti­luot­sis­ta puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi.

Loma­mai­nos pdf-tie­dos­to­na: Tuet­tu loma_2020

Suun oma­hoi­to-opas on ilmes­ty­nyt!

Ikään­tyes­sä ris­ki sai­ras­tua suusai­rauk­siin, kuten ien­tu­leh­duk­seen, ien­sai­rauk­siin ja kariek­seen lisään­tyy.
Suun ter­veys siis ikään­tyes­sä yleen­sä heik­ke­nee, syy­nä täl­le ovat muun muas­sa syl­jen eri­tyk­sen vähen­ty­mi­nen
sekä suu­hy­gie­nian ja toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen. Muis­ti­sai­raus lisää suusai­rauk­sien ris­kiä enti­ses­tään.
Lue Suo­men­se­län Muis­ti ry:lle opin­näy­te­työ­nä teh­ty (Roo­sa Her­ra­la, Savo­nia-Ammat­ti­kor­kea­kou­lu, 2018)  suun oma­hoi­to-opas täs­tä.