Muis­ti- ja omais­hoi­to­kah­vi­lat kevääl­lä 2022

Muis­ti- ja omais­hoi­to­kah­vi­lois­ta saat kah­vi­kup­po­sen äärel­lä tie­toa muis­tis­ta, aivo­ter­vey­des­tä, omais­hoi­dos­ta tai muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta aiheista.

Kevään 2022 kahvilat:

 • Meri­jär­vi 14.4. klo 12-14, seu­ra­kun­ta­ta­lo, Kirk­ko­tie 14
  Yhteis­työs­sä Joki­laak­so­jen omais­hoi­ta­jat ja lähei­set ry. Voit katsoa/tulostaa tar­kem­mat tie­dot täs­tä.
 • Kan­nus 21.4. klo 13-15, Kivi­ko­lo (seu­ra­kun­ta­ta­lo), Val­ta­ka­tu 13
  Yhteis­työs­sä Kok­ko­lan­seu­dun omais­hoi­ta­jat ry. Tee­ma­na kuu­lo, aihet­ta alus­ta­mas­sa audio­no­mi Sirk­ka Juusela-Pekkarinen
 • Sie­vi 29.4. klo 12-14, Tai­de­laa­ri (kir­jas­ton ala­ker­ta), Hai­ko­lan­tie 19
  Yhteis­työs­sä Joki­laak­so­jen omais­hoi­ta­jat ja lähei­set ry. Voit katsoa/tulostaa tar­kem­mat tie­dot täs­tä.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Kok­ko­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus toukokuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti- ja aivoterveysasiat?

Haluat­ko olla tuke­na muis­ti­sai­ras­tu­neen arjes­sa? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na ja haluat lisää tie­toa muistiasioista?

MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KOKKOLASSA

18.5, 25.5 ja 1.6.2022 klo 17.00-19.000

Muis­ti­luot­sin tilat, Teh­taan­ka­tu 18 b13

Sisäl­löt:
Ke 18.5

-Suo­men­se­län Muis­ti ry:n ja Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin toiminta

-Kuin­ka koh­taan muis­ti­sai­raan ihmi­sen? -luento

-Mitä on muistivapaaehtoisuus?

Ke 25.5

-Perus­tie­toa muistisairauksista

-Vapaa­eh­toi­nen muis­ti­sai­raan ihmi­sen toi­min­ta­ky­vyn ja per­heen tukena.

Ke 1.6

-Muis­ti-KaVe­Ri­na toi­mi­mi­nen, Muis­ti-KaVe­Rin oma hyvinvointi.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 16.5 men­nes­sä 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.finaishahmi pitelee yhdellä kädellä kakkua, josta mieshahmo ottaa palasen

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si, se on mak­su­ton eikä vel­voi­ta sinua mihinkään.

Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tö osak­si palveluketjua

Pilot­ti­ko­ko­nai­suus Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tön sisäl­lyt­tä­mi­ses­tä POP­So­te (Poh­jois-Poh­jan­maan Sote) -alu­een muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten yhte­näis­tä pal­ve­lu­ket­jua on käyn­nis­ty­nyt. Pilot­ti toteu­te­taan yhteis­työs­sä POPSote:n, pai­kal­lis­ten Muis­tiyh­dis­tys­ten ja Muis­ti­lii­ton välil­lä tämän syk­syn aika­na. Alu­eel­tam­me osal­lis­tuu 2 hoi­vayk­sik­köä pilotointiin.

HYVÄN HOI­DON KRI­TEE­RIS­TÖ on yhtei­nen työ­ka­lu muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten kun­tou­tus-, hoi­va- ja hoi­to­työn jat­ku­vaan arvioin­tiin ja kehit­tä­mi­seen. Muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hyvä hoi­to on laa­ja koko­nai­suus, joka raken­tuu useis­ta osa-alueis­ta sekä osaa­mi­ses­ta. Työ­ka­lun avul­la koko­nai­suut­ta voi­daan arvioi­da ja kehit­tää kri­tee­ris­tön osa-aluei­siin pei­la­ten. Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tö sovel­tuu kaik­kiin muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten pal­ve­lu­ja ja hoi­toa tar­joa­vil­le yksi­köil­le, arvioin­nin ja kehit­tä­mi­sen väli­neek­si. HYVÄN HOI­DON KRI­TEE­RIS­TÖ perus­tuu kan­sal­li­seen muis­tioh­jel­maan, Muis­ti­sai­rauk­sien käy­pä hoi­to- suo­si­tuk­seen sekä voi­mas­sa ole­vaan lainsäädäntöön.

Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tön esit­te­ly­vi­deo on nyt jul­kais­tu. Videol­la esi­tel­lään Hyvän hoi­don kri­tee­ris­töä työ­ka­lu­na, sen tavoit­tei­ta ja käyt­töä käy­tän­nös­sä sekä ker­ro­taan sen tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja hyö­dyis­tä. Kat­so täs­tä: https://www.youtube.com/watch?v=WfbnNOOjICU

Pilo­toin­nin tavoit­tee­na on

 • Ohja­ta ammat­ti­lai­sia työyh­tei­sö­jen omien arvioin­tien poh­jal­ta kehit­tä­mään yhdes­sä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten ja läheis­ten kans­sa muis­ti­työn koko­nai­suut­ta omis­sa yksiköissä.
 • Ohja­ta muis­ti­työn ammat­ti­lai­sia muis­ti­sai­raan ihmi­sen toi­veet ja tar­peet huo­mioi­vaan hoi­vaan, kun­tou­tuk­seen ja hoitoon.
 • Yhtei­sen osaa­mi­sen ja yhteis­työn lisää­mi­nen eri taho­jen välillä.
 • Työyh­tei­sön vah­vuuk­sien ja osaa­mi­sen esil­le tuominen.

Kai­kil­le avoin lop­puwe­bi­naa­ri hank­kees­ta jär­jes­te­tään 17.12.2021 klo 13-14.30 Team­sin väli­tyk­sel­lä. Tule kuu­lol­le, jos aihe kiin­nos­taa enem­män, teams-kut­su lähe­te­tään myö­hem­min. Lisä­tie­toa lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi p.044 7059 284