Ver­kos­sa: Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­set 9.11 ruot­sik­si ja 16.11 suo­mek­si

Kiin­nos­tai­si­ko sinua uuden­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta muis­ti­asioi­den paris­sa?
Haluai­sit­ko oikoa muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­viä vää­rin­kä­si­tyk­siä ja madal­taa kyn­nys­tä pitää yhteyt­tä muis­ti­sai­rai­siin lähei­siin?

Ter­ve­tu­loa pereh­ty­mään MUIS­TI­KUM­MI­LÄ­HET­TI­LÄS­TOI­MIN­TAAN
Ruot­sin­kie­li­nen kou­lu­tus maa­nan­tai­na 9.11. klo 15-18
Suo­men­kie­li­nen kou­lu­tus maa­nan­tai­na 16.11. klo 15-18

Kou­lu­tuk­set jär­jes­te­tään etäyh­tey­del­lä.

Kat­so muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs_2020-esi­te täs­tä

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 30.10 men­nes­sä
044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi
www.muistikummit.fi
www.suomenselanmuisti.fi/vapaaehtoiseksi

 

Kok­ko­la: 5.11. Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus

Olet­ko innos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä?
Haluai­sit­ko jakaa tie­toa, ohjei­ta ja vink­ke­jä aivo­ter­vey­des­tä  tai  toi­mia aivo­ter­veys­ryh­män ohjaa­ja­na?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI

5.11. ja 12.11 klo 12-15.30, Muis­ti­luot­sin tilat, Teh­taan­ka­tu 18 b13, Kok­ko­la

Kou­lu­tus on mak­su­ton. Osal­lis­tu­ja saa mukaan­sa muis­ti­ti­kul­la dia­se­tin luen­to­ti­lai­suuk­sia var­ten ja oppaan ryh­mien ohjaa­mi­seen.

Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta on avuk­si.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 2.11 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään tilan­teen vaa­ties­sa etäyh­tey­del­lä.

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs_2020-esi­te

Loh­ta­ja: Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si loka-mar­ras­kuus­sa

Kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa.

Paik­ka: Loh­ta­ja -talo, Ala­viir­teen­tie 4 B

Kokoon­tu­mi­set:

Tors­tai 8.10. klo 13-15

Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den ete­ne­mi­nen

Tors­tai 22.10. klo 13-15

Arki muis­ti­sai­rau­den kans­sa, kun­tou­tus

Tors­tai 5.11. klo 13-15

Tur­val­li­suus, tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen

Tors­tai 19.11. klo 13-15

Etuu­det ja pal­ve­lut, omais­hoi­ta­juus

Kat­so kurs­sin esi­te täs­tä