Ver­tais­ta­paa­mi­nen nuo­ril­le aikuisille

Ver­tais­ta­paa­mi­nen nuo­ril­le aikui­sil­le, joi­den lähei­sel­lä on muistisairaus
LA 8.6.2024 klo 12-20 Oulus­sa, Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tyk­sen tilat, Ase­ma­ka­tu 24

Päi­vän ohjelma:
klo 12.00 Ter­ve­tu­loa! Kah­via ja pien­tä purtavaa
klo 12.30 Muut­tu­va vuo­ro­vai­ku­tus ja kuor­mit­ta­va kohtaaminen
klo 13.30 Vink­ke­jä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neen kom­mu­ni­koin­nin tukemiseen
klo 15.30 Syömään!
klo 17.00 Pakohuonepeli
klo 18-20 Ren­toa eloa ja oloa

Päi­vän ohjel­ma ja tar­joi­lut ovat mak­sut­to­mia. Mat­ka- ja mah­dol­li­set majoi­tus­ku­lut oma­kus­tan­tei­sia. Luen­to-osuuk­siin on mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös etä­nä. Päi­vän jär­jes­tää Poh­jos-Suo­men muistiyhdistykset.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­neen per­jan­tai­hin 31.5. men­nes­sä ulla.kaikkonen@osmy.fi

Päi­vän ohjel­man voit katsoa/tulostaa täs­tä.

Lai­dun­kau­den avajaistanssit

Läh­de mukaan iloi­sel­le tans­si­reis­sul­le Vihan­tiin ke 12.6.24.!

Tans­sia tah­dit­taa Rei­ma Huh­ta­la & Tai­mo Löfin yhtye!
Tar­jol­la myös yhteis­lau­lua, visai­lua ja kisai­lua, hyvää seu­raa sekä tie­tys­ti kah­via ja makkaraa!
Pai­kan pääl­lä ollaan klo 12 -15. Bus­si­reit­ti: Haa­pa­jär­vi-Niva­la-Yli­vies­ka-Oulai­nen-Vihan­ti.  Kyy­ti­mak­su 10€/henkilö.
Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 4.6. men­nes­sä: Gre­ta puh. 040 026 8711

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -etä­kurs­si jäl­leen syksyllä!

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on suun­nat­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja elä­mäs­tä muis­ti­sai­rau­den kans­sa. Etä­kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä kes­ki­viik­koil­ta­na Teamsissa.

Etä­kurs­sin ohjel­ma:
 30.10. 2024 klo 17.30 - 19.30 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen
 6.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa
 13.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen
 20.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set äly­lait­teen sekä säh­kö­pos­tio­soit­teen, johon saat osal­lis­tu­mis­lin­kin (link­ki on jokai­sel­la kurs­si­ker­ral­la sama).

Ilmoit­tau­du tääl­lä!  Voit ilmoit­tau­tua kurs­sil­le, vaik­ka et jokai­sel­la ker­ral­la pää­se­kään mukaan.

Täs­tä voit tulos­taa esit­teen kurs­sis­ta.

Ps. Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -lähi­kurs­sit jär­jes­te­tään syk­syn 2024 aika­na Kok­ko­las­sa ja Kala­joel­la, seu­raa ilmoittelua!

Alle­kir­joi­tim­me jär­jes­tö­jen ter­vei­set Poh­jois-Poh­jan­maan kan­san­edus­ta­jil­le kehysriiheen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la toi­mii täl­lä het­kel­lä lähes 7060 rekis­te­röi­tyä yhdis­tys­tä, jois­ta noin 650 on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­töä tai -yhdis­tys­tä sekä lukui­sia asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­siä, elä­ke­läis- ja lii­kun­ta­jär­jes­tö­jä sekä mui­ta yhdis­tyk­siä. Jär­jes­töt ovat olen­nai­sia toi­mi­joi­ta alu­eem­me kun­nis­sa ja hyvin­voin­tia­lu­eel­la, tar­jo­ten hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä, osal­li­suut­ta sekä turvallisuutta.

Jär­jes­tö­toi­min­nan moni­puo­li­suus kat­taa mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­pai­kat ja tuen ja pal­ve­lut, ihmis­ten aut­ta­mi­sen, ver­tais­toi­min­nan, har­ras­tus­toi­min­nan sekä tapah­tu­mien ja vapaa­eh­tois­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­sen. Pai­kal­li­set ja alu­eel­li­sen jär­jes­töt ovat alu­eem­me asuk­kai­den toi­min­nan ja toi­sis­tam­me välit­tä­mi­sen paik­ko­ja, eivät organisaatiohimmeleitä.

Jär­jes­töt ovat myös huo­mat­ta­via työl­lis­tä­jiä ja elin­voi­man lisää­jiä maa­kun­nas­sa. Jär­jes­töt myös tar­joa­vat tuki­työl­lis­ty­mi­sen kaut­ta pol­ku­ja työ­elä­mään. Jär­jes­töis­sä työs­ken­te­lem­me niin pal­kan kuin vapaa­eh­tois­ten suu­ren sydä­men voi­mal­la - rintarinnan.

Media­tie­to­jen mukaan ensi vii­kon kehys­rii­hes­sä suun­ni­tel­laan 100 m€ sote-jär­jes­tö­jen leik­kauk­sien aikais­ta­mis­ta jo vuo­del­le 2025. Leik­kauk­set alue- ja pai­kal­lis­ta­son jär­jes­tö­jen rahoi­tuk­ses­ta voi­vat vaa­ran­taa koko nii­den toi­min­nan ja uhkaa­vat suo­raan mah­dol­li­suuk­siam­me aut­taa ihmisiä.

Jär­jes­tö­jen toi­min­taan panos­ta­mi­nen ei ole vain talou­del­li­nen inves­toin­ti, vaan se vah­vis­taa myös yhteis­kun­nan vakaut­ta, demo­kra­ti­aa ja krii­si­val­miut­ta. Jär­jes­tö­jen hyvin­voin­ti­työ vähen­tää kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti tar­vet­ta kor­jaa­viin pal­ve­lui­hin ja mah­dol­lis­taa pai­kal­li­sen toi­min­nan, joka edis­tää kun­tien elin­voi­maa ja yhteisöllisyyttä.

Vetoam­me tei­hin Poh­jois-Poh­jan­maan alu­een kan­san­edus­ta­ja­na jär­jes­tö­jen toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si. On elin­tär­ke­ää säi­lyt­tää jär­jes­töil­lä vähin­tään nykyi­nen rahoi­tuk­sen taso var­mis­taak­sem­me jär­jes­tö­jen pit­kä­jän­tei­sen ja mer­kit­tä­vän työn jat­ku­mi­sen maa­kun­nas­sam­me myös tulevaisuudessa.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la, 12.4.2024,

Poh­jois-Poh­jan­maan sosi­aa­li-ja ter­veys­tur­vayh­dis­tys ry, Vuol­le Set­le­ment­ti ry, Nuor­ten Ystä­vät ry, Hyvän mie­len talo ry, Kala­jo­ki­laak­son Mie­len­ter­vey­syh­dis­tys Mie­li­kit ry, Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys ry, Raa­hen Psyy­ke ry, Mie­len­vi­reys ry, Koil­lis­maan seu­dun muis­ti ry, Joki­laak­so­jen omais­hoi­ta­jat ja lähei­set ry, Lin­tu­lam­men asu­ka­syh­dis­tys ry, Kump­pa­nuus­ta­lo Nuot­ta ry, Kris-Oulu ry, MIE­LI Oulun seu­dun mie­len­ter­veys ry, Oulun Kehi­tys­vam­mais­ten Tuki ry, Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry, Suo­men­se­län Muis­ti ry, Cari­tas sää­tiö, Auta Las­ta ry, Raa­hen seu­dun Omais­hoi­ta­jat ja Lähei­set ry, Poh­jois-Poh­jan­maan näkö­vam­mai­set ry, Koil­lis­maan Omais­hoi­ta­jat ja Lähei­set ry , Raa­hen ensi- ja tur­va­ko­ti ry, Poh­jois-Poh­jan­maan Sydän­pii­ri ry, Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lun Poh­jois-Poh­jan­maan Pii­ri, Oulun ensi- ja tur­va­ko­ti ry, Poh­jois-Poh­jan­maan Mar­tat ry, Yri­te­tään yhdes­sä ry, Oulun seu­dun KIL­PI ry

Lisä­leik­kauk­set ikään­ty­nei­den ja muis­ti­sai­rai­den pal­ve­luis­ta joh­ta­vat kriisiin

Hal­li­tuk­sen kehys­rii­hes­sä etsi­tään rat­kai­su­ja kan­sa­lais­ten hyvin­voin­nin ja kes­tä­vän talouden
tur­vaa­mi­sek­si. Taus­ta­kes­kus­te­luis­sa on lin­jat­tu mer­kit­tä­vis­tä sääs­tö­tar­peis­ta, jotka
koh­dis­tu­vat myös ikään­ty­nei­den palveluihin.

Pit­käi­käi­syy­den lisään­ty­mi­nen on yksi suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan menestystarinoista.
Saam­me elää yhä van­hem­mik­si, kos­ka eli­no­lom­me ovat paran­tu­neet ja lää­ke­tie­de on
kehit­ty­nyt. On ris­ti­rii­tais­ta, että suu­ri saa­vu­tus näyt­täy­tyy ensi­si­jai­ses­ti yhteiskunnan
kestävyysongelmana.

Ikään­ty­nei­den ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ta hoi­vas­ta leik­kaa­mi­nen on inhi­mil­li­ses­ti ja taloudellisesti
kes­tä­mä­tön­tä, kun sii­tä on jo täl­lä het­kel­lä pulaa. Yhtei­söl­li­nen asu­mi­nen ei kor­vaa hoivaa,
vaan täy­den­tää sitä. Yksin tai lähei­sen kans­sa koto­na asu­va muis­ti­sai­ras tar­vit­see oikea-aikai­sia ja toi­min­ta­ky­kyä tuke­via pal­ve­lui­ta, kuten vii­koit­tais­ta päi­vä­toi­min­taa. Kotona
asu­mis­ta tuke­vil­la pal­ve­luil­la on lähei­sen jak­sa­mi­sel­le rat­kai­se­va merkitys.
Jos todel­li­siin pal­ve­lu­tar­pei­siin ei vas­ta­ta, ris­ki­nä on, että kus­tan­nuk­set joka tapauksessa
syn­ty­vät muu­al­le, esi­mer­kik­si päi­vys­tys- tai pelas­tus­toi­meen ja omais­ten sai­raus­ku­lui­hin. Kun
hal­li­tus aikoo koh­dis­taa myös jär­jes­tö­toi­min­taan mer­kit­tä­viä avus­tus­leik­kauk­sia, olemme
ris­kis­sä ajau­tua tilan­tee­seen, jos­sa ihmi­set jää­vät muis­ti­sai­rau­den tai muiden
pal­ve­lu­tar­pei­den­sa kans­sa koko­naan ilman tukea.
Ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää tulee kehit­tää ja toi­min­ta­ta­po­ja tar­kas­tel­la innovatiivisesti.
Jär­jes­töil­lä on pal­ve­lu­ket­juis­sa ja kehit­tä­mi­ses­sä tär­keä roo­li, jota ei pidä hukata.

Jen­ni Kul­ma­la, geron­to­lo­gian pro­fes­so­ri, puheenjohtaja
Kata­rii­na Suo­mu, toiminnanjohtaja
Muistiliitto

Muis­ti­ter­veys­ky­se­lyn infograafi

Muis­ti­ter­veys­ky­se­ly yhteenveto

Kyse­ly toteu­tet­tiin Poh­jois-Suo­men alu­eel­la, Kes­ki-Poh­jan­maan, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin hyvin­voin­tia­lueil­la. Tar­koi­tuk­se­na oli kar­toit­taa hank­keen koh­de­ryh­män tie­toa ter­vey­den­ti­las­ta ja sosi­aa­li­ses­ta aktii­vi­suu­des­ta sekä tie­toi­suut­ta muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­te­ki­jöis­tä. Kyse­lyn tavoit­tee­na oli kyse­lys­tä saa­dun tie­don avul­la tukea Poh­jois-Suo­men alu­eel­la asu­vien 60–79-vuotiaiden tie­toi­suut­ta muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­te­ki­jöis­tä ja omas­ta ter­vey­den­ti­las­ta sekä moti­voi­da hei­tä osal­lis­tu­maan ryh­mä­muo­toi­seen elintapaohjaukseen.

Kyse­lyn tulok­sia (n=781) hyö­dyn­ne­tään vai­kut­ta­mis­toi­min­nas­sa ja hank­keen FIN­GER-elin­ta­paoh­jaus­mal­lin kehit­tä­mi­ses­sä. Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen oli vapaa­eh­tois­ta ja se tapah­tui ano­nyy­mis­ti ilman tunnistetietoja.

Kyse­ly oli avoin­na 14.8.-30.9.2023. Kyse­lyyn pys­tyi vas­taa­maan joko pape­ri­ver­sio­na tai työn­te­ki­jöi­den table­til­la ole­van säh­köi­sen lin­kin kautta.

Tar­kem­paa yhteen­ve­toa päi­vi­te­tään (18.12.2023). MK

Saavutettavuustyökalut