Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi -hanke

Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi 2023–2025 hank­keen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää muis­ti­sai­raut­ta ennal­taeh­käi­se­viä ja toi­min­ta­ky­kyä paran­ta­via toi­mia Lapin, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lueil­la asu­vien 60–79 – vuo­tiai­den muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien hen­ki­löi­den keskuudessa.

Tavoit­tee­na on luo­da hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­tien kans­sa yhteis­työ­hön poh­jau­tu­va toi­min­ta­mal­li, joka vah­vis­taa muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien tun­nis­ta­mis­ta sekä edis­tää FIN­GER-elin­ta­paoh­jel­man jal­kau­tu­mis­ta osak­si jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ryh­mä- ja vapaa­eh­tois­toi­min­taa kehit­tä­mäl­lä. Lisäk­si hank­keen tavoit­tee­na on edis­tää tie­tout­ta muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä suu­rel­le yleisölle.

Han­ke tuot­taa muis­ti­ter­veyt­tä edis­tä­vää mate­ri­aa­lia, kou­lu­tuk­sia sekä vaikuttamistoimintaa.

Face­book

Tänään 5.12. vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä vapaa­eh­tois­ten päi­vää, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on huo­mioi­da ja kiit­tää vapaa­eh­toi­sia hei­dän teke­mäs­tään tär­keäs­tä työs­tä. Han­ke halu­aa läm­pi­mäs­ti kiit­tää vapaa­eh­toi­sia arvok­kaas­ta ja tär­keäs­tä toi­min­nas­ta muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si ❤️#vapaa­eh­toi­sil­le­kii­tos @suomenselanmuisti Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys @lapinmuistiyhdistys Muis­ti­liit­to ry Raa­hen seu­dun muis­tiyh­dis­tys ry Koil­lis­maan Seu­dun Muis­ti ry #län­si­poh­jan­muis­tiyh­dis­tys See MoreSee Less
View on Facebook

Saavutettavuustyökalut