Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi -hanke

Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi 2023–2025 hank­keen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää muis­ti­sai­raut­ta ennal­taeh­käi­se­viä ja toi­min­ta­ky­kyä paran­ta­via toi­mia Lapin, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lueil­la asu­vien 60–79 – vuo­tiai­den muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien hen­ki­löi­den keskuudessa.

Tavoit­tee­na on luo­da hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­tien kans­sa yhteis­työ­hön poh­jau­tu­va toi­min­ta­mal­li, joka vah­vis­taa muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien tun­nis­ta­mis­ta sekä edis­tää FIN­GER-elin­ta­paoh­jel­man jal­kau­tu­mis­ta osak­si jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ryh­mä- ja vapaa­eh­tois­toi­min­taa kehit­tä­mäl­lä. Lisäk­si hank­keen tavoit­tee­na on edis­tää tie­tout­ta muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä suu­rel­le yleisölle.

Han­ke tuot­taa muis­ti­ter­veyt­tä edis­tä­vää mate­ri­aa­lia, kou­lu­tuk­sia sekä vaikuttamistoimintaa.

Face­book

Tänään juh­li­taan kan­sain­vä­lis­tä sel­ko­kie­len päi­vää. Sel­ko­kie­li on mukau­tet­tu yleis­kiel­tä luet­ta­vam­mak­si ja ymmär­ret­tä­väm­mäk­si. Se on suun­nat­tu ihmi­sil­le, joil­la on vai­keuk­sia lukea tai ymmär­tää yleis­kiel­tä. Muis­ti­sai­rau­den myö­tä lue­tun ymmär­tä­mi­nen vai­keu­tuu, joten sel­ko­kie­li­syys on hyvin tär­ke­ää. Vink­ki sinul­le, jol­la on muis­ti­sai­raus tai sinun lähei­sel­lä­si on muis­ti­sai­raus: lai­naa kir­jas­tos­ta sel­ko­kie­li­nen kir­ja, lue sitä itse tai ääneen lähei­sel­le­si. Muis­ti­liit­to on tuot­ta­nut sel­ko­kie­li­siä oppai­ta, joi­hin voit tutus­tua muis­ti­lii­ton sivuil­la www.muistiliitto.fi -> tuki ja pal­ve­lut -> luet­ta­vaa ja teke­mis­tä -> esit­teet.#muis­ti­ter­vey­de­ne­dis­tä­mi­nen #muis­ti­ter­ve­poh­jois­suo­mi#sel­ko­kie­len­päi­vä#muis­ti­liit­to See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago 

MuistiTerve Pohjois-Suomi
Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi  See MoreSee Less
View on Facebook

Saavutettavuustyökalut