Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi -hanke

Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi 2023–2025 hank­keen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää muis­ti­sai­raut­ta ennal­taeh­käi­se­viä ja toi­min­ta­ky­kyä paran­ta­via toi­mia Lapin, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lueil­la asu­vien 60–79 – vuo­tiai­den muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien hen­ki­löi­den keskuudessa.

Tavoit­tee­na on luo­da hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­tien kans­sa yhteis­työ­hön poh­jau­tu­va toi­min­ta­mal­li, joka vah­vis­taa muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien tun­nis­ta­mis­ta sekä edis­tää FIN­GER-elin­ta­paoh­jel­man jal­kau­tu­mis­ta osak­si jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ryh­mä- ja vapaa­eh­tois­toi­min­taa kehit­tä­mäl­lä. Lisäk­si hank­keen tavoit­tee­na on edis­tää tie­tout­ta muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä suu­rel­le yleisölle.

Han­ke tuot­taa muis­ti­ter­veyt­tä edis­tä­vää mate­ri­aa­lia, kou­lu­tuk­sia sekä vaikuttamistoimintaa.

Face­book

Cover for Suomenselän Muisti ry
602 
Suomenselän Muisti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä, ammat­ti­lais­ten ja kaik­kien muis­ti­asiois­ta kiin­nos­tu­nei­den yhdistyksenä.

Muis­ti­luot­sin ryh­mis­sä on kevään aika­na mm maa­lat­tu, tans­sit­tu, lau­let­tu, joo­gat­tu, ren­tou­dut­tu ääni­mal­jo­jen avul­la, rap­su­tel­tu kotie­läi­miä ja tutus­tut­tu luon­to­museon näyt­te­lyi­hin. On ollut muka­vaa ja antoi­saa -sekä tie­tys­ti muis­ti­ter­veyt­tä tuke­vaa toi­min­taa🧠Kii­tos hyväs­tä yhteis­työs­tä Kult­tuu­ri­kor­jaa­mon väki❤️ See MoreSee Less
View on Facebook
Eilen illal­la pis­tet­tiin hihat hei­lu­maan Kar­pa­lo­ko­din piha­maal­la. Ilma suo­si tal­koi­ta 🌞 kuun­nel­tiin hyvää live­musaa Tulen­liek­ki bän­di esiin­tyi meil­le. Syö­tiin mahat täy­teen mak­ka­raa ja munk­ke­ja. Kyl­lä kesä on ihmi­sen paras­ta aikaa näin pit­kän tal­ven jäl­keen ❤️ Kau­nis kii­tos asuk­kail­le, omai­sil­le, hal­li­tuk­sen väel­le ja työn­te­ki­jöil­le tal­kooa­vus­ta 🙏. Kyl­lä mei­dän kel­paa kesää ulko­sal­la viet­tää. #kar­pa­lo­ko­ti #hyvää­e­lä­mää #osal­li­suus #muis­ti­sai­raus #muis­tin­puo­les­ta #lähi­hoi­ta­ja #tal­koot #hoi­to­ko­di­ne­lä­mää #hoi­to­työ #omai­set #kesä #live­musiik­ki #kesä­onih­mi­sen­pa­ras­taa­ikaa See MoreSee Less
View on Facebook

Saavutettavuustyökalut