Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi -hanke

Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi 2023–2025 hank­keen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää muis­ti­sai­raut­ta ennal­taeh­käi­se­viä ja toi­min­ta­ky­kyä paran­ta­via toi­mia Lapin, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lueil­la asu­vien 60–79 – vuo­tiai­den muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien hen­ki­löi­den keskuudessa.

Tavoit­tee­na on luo­da hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­tien kans­sa yhteis­työ­hön poh­jau­tu­va toi­min­ta­mal­li, joka vah­vis­taa muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien tun­nis­ta­mis­ta sekä edis­tää FIN­GER-elin­ta­paoh­jel­man jal­kau­tu­mis­ta osak­si jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ryh­mä- ja vapaa­eh­tois­toi­min­taa kehit­tä­mäl­lä. Lisäk­si hank­keen tavoit­tee­na on edis­tää tie­tout­ta muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä suu­rel­le yleisölle.

Han­ke tuot­taa muis­ti­ter­veyt­tä edis­tä­vää mate­ri­aa­lia, kou­lu­tuk­sia sekä vaikuttamistoimintaa.

Face­book

Cover for Suomenselän Muisti ry
598 
Suomenselän Muisti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä, ammat­ti­lais­ten ja kaik­kien muis­ti­asiois­ta kiin­nos­tu­nei­den yhdistyksenä.

Hyvää Aivo­viik­koa! Pysäh­dy täl­lä vii­kol­la het­kek­si ja anna aikaa aivoil­le­si. Huo­men­na voit kuul­la vink­ke­jä kii­reen ja äly­lait­tei­den täyt­tä­mään arkeen Muis­ti­liit­to jär­jes­tä­mäs­sä webi­naa­ris­sa. Klo 17 alka­vas­sa webi­naa­ris­sa puhuu psy­ko­lo­gian toh­to­ri Mona Moi­sa­la. Tul­kaa­han lin­joil­le! Lisä­tie­toa ja link­ki webi­naa­riin: www.muistiliitto.fi/aivoviikko.Hyvää Aivo­viik­koa! Pysäh­dy täl­lä vii­kol­la het­kek­si ja anna aikaa aivoil­le­si. Aivo­ter­vey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen kos­ket­taa mei­tä kaik­kia, niin nuo­ria kuin iäk­käi­tä­kin. Kun aivo­ter­vey­des­tä huo­leh­tii, ris­ki sai­ras­tua muis­ti­sai­rauk­siin pie­ne­nee. Aivois­ta huo­leh­ti­mi­nen tukee myös muis­ti­sai­rauk­siin sai­ras­tu­nei­den hyvin­voin­tia. Huo­men­na voit kuul­la vink­ke­jä kii­reen ja äly­lait­tei­den täyt­tä­mään arkeen webi­naa­ris­sam­me. Klo 17 alka­vas­sa webi­naa­ris­sa puhuu psy­ko­lo­gian toh­to­ri Mona Moi­sa­la. Ter­ve­tu­loa lin­joil­le! Lisä­tie­toa ja link­ki webi­naa­riin: www.muistiliitto.fi/aivoviikko. See MoreSee Less
View on Facebook

Saavutettavuustyökalut