Tuet­tu loma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le siir­tyy!

Suo­men­se­län Muis­ti ry:n yhteis­työ­lo­ma MTLH:n kans­sa oli suun­ni­tel­tu jär­jes­tet­tä­vän 30.8. - 4.9.2020 Rokual­la. Koro­na­vi­ruk­sen vuok­si lomaa ei kui­ten­kaan jär­jes­te­tä tuol­loin, vaan 30.11. - 5.12.2020. Jos hait tuo­ta alkusyk­syn lomaa, siir­tyy hake­muk­se­si auto­maat­ti­ses­ti lop­pu­vuo­den lomal­le. Mah­dol­lis­ten peruun­tu­mi­sien vuok­si loma­ha­ku on kui­ten­kin nyt avat­tu uudes­taan 30.8.2020 saak­ka. Eli haku on auki nyt heil­le, jot­ka eivät hake­neet ko. lomaa tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä.

Lomal­le voi hakea säh­köi­sel­lä loma­tu­ki­ha­ke­muk­sel­la tääl­lä. Voit hakea lomal­le myös pos­tit­se lähe­tet­tä­väl­le haku­lo­mak­keel­la.

Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö. Hin­taan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus 2 hen­gen huo­neis­sa ja loma-ohjel­ma. Mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta loma­paik­kaan kukin vas­taa itse.

Lisä­tie­to­ja ja haku­lo­mak­kei­ta Muis­ti­luot­sis­ta puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi.

Loma­mai­nos pdf-tie­dos­to­na: Tuet­tu loma_2020

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Pyhä­jär­vel­lä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa.

Kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä tiis­tai­na Muis­ti­luot­sin tilois­sa Pyhä­jär­vel­lä (Palo­tie 1).

Kurs­sin ohjel­ma:

Ti 29.9.2020 klo 13.00 - 15.00 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den ete­ne­mi­nen

Ti 6.10.2020 klo 13.00 - 15.00 Arki muis­ti­sai­rau­den kans­sa

Ti 13.10.2020 klo 13.00 - 15.00 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen

Ti 20.10.2020 klo 13.00 - 15.00 Etuu­det ja pal­ve­lut, omais­hoi­ta­juus

Ilmoit­tau­du kah­vi­tar­joi­lun jär­jes­tä­mi­sen vuok­si 25.9.2020 men­nes­sä Mir­jal­le puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Voit tulos­taa pdf-esit­teen kurs­sis­ta täs­tä.

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si työi­käi­sil­le Kok­ko­las­sa

Kurs­si on tar­koi­tet­tu työi­käi­se­nä ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa. Jär­jes­täm­me kurs­sin syys­kuus­sa Kok­ko­las­sa. Kat­so tar­kem­mat tie­dot täs­tä ja ilmoit­tau­du mukaan 28.8. men­nes­sä!