18.3 Vir­kis­tys- ja hyvin­voin­ti­päi­vä omaishoitajille/omaisille Käl­viän opistolla

VIR­KIS­TYS- JA HYVIN­VOIN­TI­PÄI­VÄ OMAIS­HOI­TA­JIL­LE / OMAISILLE
18.3.2021 klo 9-15
Käl­viän opis­tol­la, Opis­ton­tie 1

Päi­vän aika­na kes­ki­ty­tään oman hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen. Tie­toa ikään­ty­vien lii­kun­nas­ta ja ravit­se­muk­ses­ta, toiminnallisia
ja ren­tout­ta­via har­joit­tei­ta sekä vir­kis­tä­vää yhdes­sä­oloa. Oma­vas­tuu 11 €/hlö, sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit

Kat­so esi­te täs­tä
Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­set 24.2 mennessä:
Fin­Fa­mi Poh­jan­maa 044 763 4100
Muis­ti­luot­si Kes­ki-Poh­jan­maa 044 772 0093
Kok­ko­lan­seu­dun Omais­hoi­ta­jat ry 044 336 0122

Muu­tok­sia toiminnassa!

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tilan­tees­ta joh­tuen kaik­ki Muis­ti­luot­sin ryh­mä­toi­min­not sekä maa­kun­nan muis­ti­neu­vo­lat ovat tauol­la Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta 18.1.2021 saak­ka ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la 8.1.2021 saakka.

Kai­kil­le ryh­mä­toi­min­nois­sa kävi­jöil­le on ilmoi­tet­tu asias­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta ilmoi­tam­me kai­kil­le syk­syl­lä muka­na olleil­le henkilökohtaisesti.

Pide­tään itses­täm­me ja toi­sis­tam­me huolta!