Haluat­ko edis­tää aivo­je­si ter­veyt­tä? Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa maa­lis­kuus­sa 2022

Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan aivo­ter­veel­li­sil­lä valin­noil­la aivot muis­ta­vat ja oppi­vat parem­min. Niil­lä voi­daan myös vai­kut­taa ennal­taeh­käi­se­väs­ti usei­siin sai­rauk­siin kuten dia­be­tek­seen ja muistisairauteen.

Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa 22.3.2022

Tiis­tai-iltai­sin alkaen klo 18.30-20. Ryh­mä kokoon­tuu yhteen­sä 10 kertaa.
Paik­ka: Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin tilat, Teh­taan­ka­tu 18 B 13
Tule mukaan innos­ta­vaan ryh­mään poh­ti­maan ja oppi­maan omaan aivo­ter­vey­teen vai­kut­ta­vis­ta asioista!

Ohjaa­ja­na toi­mii vapaa­eh­toi­nen aivoterveyslähettiläs.kaksi ystävällistä kasvoa ja puhekuplat
Ilmoit­tau­tu­mi­nen 15.3 men­nes­sä verk­ko­lo­mak­keel­la täs­tä.

Lisä­tie­to­ja: 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

 

Hae kesä­lo­mal­le!

Kuvassa auringon valo siivilöityy vehreän metsän läpi.

Yhtei­nen kesä­lo­ma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le Rokual­la 12.-.17.6.2022!


Loma on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja heis­tä huol­ta pitä­vil­le läheisille.
Lomien tavoit­tee­na on lisä­tä lähei­sen ja sai­ras­tu­neen voi­ma­va­ro­ja ja osal­li­suut­ta tar­joa­mal­la mah­dol­li­suus vir­kis­tyk­seen, lepoon ja kes­ki­näi­seen ver­tais­tu­keen. Lomaoh­jel­mas­sa on lähei­si­le ja muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le osin eril­lis­tä ja osin yhteis­tä ohjel­maa. Muis­ti­luot­sin työn­te­ki­jä on muka­na lomal­la 3 päi­vän ajan.

Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö.
Hin­taan sisältyy:
*majoi­tus 2 hen­gen huoneissa
*täy­si­hoi­to
*loma-ohjel­ma
Mat­kus­ta­mi­ses­ta loma­paik­kaan ja sii­tä aiheu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta kukin vas­taa itse.

Loma­mai­nok­sen voit kat­soa täs­tä. (pdf-tie­dos­to)

Hen­ki­lö­koh­tai­set hake­muk­set teh­dään säh­köi­ses­ti tääl­lä tai MTLH:n loma­tu­ki­ha­ke­mus­lo­mak­keel­la (tulos­ta loma­ke täs­tä, joka palau­te­taan 12.3.2022 men­nes­sä osoitteeseen
Maa­seu­dun Ter­veys-ja Lomahuolto,
Ruo­ho­lah­den­ka­tu 8, 4. krs,
00180 Helsinki

 

 

Äijä­ryh­mä Selän­teen alu­een miehille

Selän­teen alu­eel­la  (Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi) kokoon­tuu  vast´ikään muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa­neil­le mie­hil­le oma ryhmä.

Syk­syn kokoontumiskerrat:
ti 21.9. klo 16.30-18.00 Reisjärvi
ti 19.10. klo 16.30-18.00 Pyhäjärvi
ti 16.11 klo 16.30-18.00 paik­ka sovi­taan myöhemmin
ti 21.12 pik­ku­jou­lu­ruo­kai­lu, paik­ka sovi­taan myöhemmin

Luvas­sa ulkoi­lua, fris­bee­gol­fia, kei­lai­lua sekä tutus­te­lua ja jutus­te­lua. Tule mukaan!

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Gre­ta puh. 040 0268711 tai greta.kauranen@suomenselanmuisti.fi

Katso/tulosta esi­te ryh­mäs­tä pdf-tie­dos­to­na: Selän­teen äijät