Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Haapajärvellä

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kanssa.

Kurs­si jär­jes­te­tään mar­ras­kuus­sa nel­jä­nä tiis­tai­na Haa­pa­jär­vel­lä, Sini­kan Lou­nas­pal­ve­lun kokous­ti­las­sa osoit­tees­sa Ståhl­ber­gin­ka­tu 1.

Kurs­sin aika­tau­lu ja ohjelma:

ti 2.11. klo 13.00-15.30 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen
ti 9.11. klo 13.00-15.30 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa
ti 16.11. klo 13.00-15.30 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­ten varautuminen
ti 30.11. klo 13.00-15.30 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Kurs­si on maksuton.
Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Mir­jal­le 22.10.2021 men­nes­sä puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi.

Ter­ve­tu­loa kurssille!

Tulos­tet­ta­va kurs­si-ilmoi­tus (pdf-tie­dos­to): Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kanssa_Haapajärvi

Läheis­ten ryh­mä aloit­taa Pyhä­jär­vel­lä 7.9.

Onko lähei­sel­lä­si muis­ti­sai­raus? Kai­paat­ko tie­toa ja tukea?

Ter­ve­tu­loa muis­ti­asian­tun­ti­jan ohjaa­maan läheis­ten ver­tais­tu­ki­ryh­mään Muis­ti­luot­siin (Palo­tie 1, Pyhäjärvi)
ker­ran kuu­kau­des­sa tiis­tai­sin 7.9, 12.10 ja 14.12 klo 17.30 sekä 9.11 klo 17.00

Ryh­mäs­sä saat tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta arkeen sekä ver­tais­tu­kea samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa olevilta.

Lisä­tie­to­ja Mir­jal­ta puh. 040 553 2548 tai mirja.hynninen@suomenselanmuisti.fi

Voit tulos­taa kokoon­tu­mi­sai­ka­tau­lun täs­tä.

Äijä­ryh­mä Selän­teen alu­een miehille

Selän­teen alu­eel­la  (Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi) kokoon­tuu  vast´ikään muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa­neil­le mie­hil­le oma ryhmä.

Syk­syn kokoontumiskerrat:
ti 21.9. klo 16.30-18.00 Reisjärvi
ti 19.10. klo 16.30-18.00 Pyhäjärvi
ti 16.11 klo 16.30-18.00 paik­ka sovi­taan myöhemmin
ti 21.12 pik­ku­jou­lu­ruo­kai­lu, paik­ka sovi­taan myöhemmin

Luvas­sa ulkoi­lua, fris­bee­gol­fia, kei­lai­lua sekä tutus­te­lua ja jutus­te­lua. Tule mukaan!

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Gre­ta puh. 040 0268711 tai greta.kauranen@suomenselanmuisti.fi

Katso/tulosta esi­te ryh­mäs­tä pdf-tie­dos­to­na: Selän­teen äijät