Ver­tais­ta­paa­mi­nen nuo­ril­le aikuisille

Ver­tais­ta­paa­mi­nen nuo­ril­le aikui­sil­le, joi­den lähei­sel­lä on muistisairaus
LA 8.6.2024 klo 12-20 Oulus­sa, Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tyk­sen tilat, Ase­ma­ka­tu 24

Päi­vän ohjelma:
klo 12.00 Ter­ve­tu­loa! Kah­via ja pien­tä purtavaa
klo 12.30 Muut­tu­va vuo­ro­vai­ku­tus ja kuor­mit­ta­va kohtaaminen
klo 13.30 Vink­ke­jä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neen kom­mu­ni­koin­nin tukemiseen
klo 15.30 Syömään!
klo 17.00 Pakohuonepeli
klo 18-20 Ren­toa eloa ja oloa

Päi­vän ohjel­ma ja tar­joi­lut ovat mak­sut­to­mia. Mat­ka- ja mah­dol­li­set majoi­tus­ku­lut oma­kus­tan­tei­sia. Luen­to-osuuk­siin on mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös etä­nä. Päi­vän jär­jes­tää Poh­jos-Suo­men muistiyhdistykset.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­neen per­jan­tai­hin 31.5. men­nes­sä ulla.kaikkonen@osmy.fi

Päi­vän ohjel­man voit katsoa/tulostaa täs­tä.

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -etä­kurs­si jäl­leen syksyllä!

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on suun­nat­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja elä­mäs­tä muis­ti­sai­rau­den kans­sa. Etä­kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä kes­ki­viik­koil­ta­na Teamsissa.

Etä­kurs­sin ohjel­ma:
 30.10. 2024 klo 17.30 - 19.30 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen
 6.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa
 13.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen
 20.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set äly­lait­teen sekä säh­kö­pos­tio­soit­teen, johon saat osal­lis­tu­mis­lin­kin (link­ki on jokai­sel­la kurs­si­ker­ral­la sama).

Ilmoit­tau­du tääl­lä!  Voit ilmoit­tau­tua kurs­sil­le, vaik­ka et jokai­sel­la ker­ral­la pää­se­kään mukaan.

Täs­tä voit tulos­taa esit­teen kurs­sis­ta.

Ps. Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -lähi­kurs­sit jär­jes­te­tään syk­syn 2024 aika­na Kok­ko­las­sa ja Kala­joel­la, seu­raa ilmoittelua!

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä aloit­taa Kokkolassa!

Kult­tuu­ris­ta iloa ja ener­gi­aa muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän lähei­sil­le. Luo­vuut­ta herät­te­le­väs­sä toi­min­nal­li­ses­sa ryh­mäs­sä on tar­jol­la kult­tuu­ri­mais­tiai­sia, elä­myk­siä ja voi­maut­ta­vaa yhdes­sä­oloa mm. musii­kin ja kuva­tai­teen äärel­lä. Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä on moni­puo­li­ses­ti kun­tout­ta­va ryh­mä, jos­sa pää­see mm. kokei­le­maan uut­ta aivo­ter­veyt­tä edis­tä­vää Wise­Mo­tion -menetelmää.

Ryh­män toteut­taa Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si yhdes­sä Kult­tuu­ri­kor­jaa­mon kans­sa. Kok­ko­las­sa toi­mi­va Kult­tuu­ri­kor­jaa­mo on saa­nut apu­ra­han muis­ti­per­hei­den toi­min­nan tuke­mi­seen, jon­ka ansios­ta eri alo­jen ohjaa­jat ja tai­tei­li­jat pää­se­vät nyt tar­joa­maan elä­myk­siä muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän läheisille.

Mak­su­ton ryh­mä kokoon­tuu Kok­ko­las­sa joka toi­nen torstai.

Tämä on täy­sin UUSI ryh­mä, johon ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt käyn­nis­sä. Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: 044 772 0093

Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä aloit­taa Pyhäjärvellä!

Onko sinul­la lie­vä muis­ti­sai­raus tai lie­vä kog­ni­tii­vi­nen hei­ken­ty­mä (MCI) ja haluai­sit osal­lis­tua tanssikuntoutukseen?

Pyhä­jär­vel­lä aloit­taa syk­syn aika­na Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä. Toi­min­ta perus­tuu poh­jau­tuu neu­ro­tie­tei­li­jä Han­na Poi­ko­sen kehit­tä­mään mene­tel­mään, joka yhdis­tää liik­keen ja neu­ro­tie­teen. Mene­tel­mä paran­taa tie­don­kä­sit­te­ly­toi­min­to­ja, fyy­si­siä tai­to­ja, keho­tie­toi­suut­ta ja sosi­aa­lis­ta vuorovaikutusta.
Har­joi­tuk­set teh­dään ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä kun­kin osal­lis­tu­jan voi­ma­va­ro­jen mukaan. Mitään aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta tai edes tans­si-innos­tus­ta et tarvitse.
Ryh­mää ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set sekä Muis­ti­luot­sin muis­ti­asian­tun­ti­jat. Ryh­mä kokoon­tuu ker­ran vii­kos­sa Nais­voi­mis­te­li­joi­den salilla.

Kysy lisää Mir­jal­ta puh. 040 553 2548 tai mirja.hynninen@suomenselanmuisti.fi

Voit katsoa/tulostaa ryh­mä­mai­nok­sen täs­tä.

Saavutettavuustyökalut