Äijä­ryh­mä aloit­taa elo­kuus­sa Selän­teen alueella

Selän­teen alu­eel­la  (Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi) alkaa vast´ikään muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa­neil­le mie­hil­le oma ryh­mä. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la 17.8.2021 klo 16.30 kokoon­nu­taan Haa­pa­jär­vel­le Sii­pon­kos­ken Joki­kes­kuk­sel­le mak­ka­ran pais­toon. Samal­la suun­ni­tel­laan ryh­män toimintaa.

Ilmoit­tau­du Gre­tal­le soit­ta­mal­la tai teks­ti­vies­til­lä puh. 040 0268711 (Gre­ta lomal­la heinäkuun).

Katso/tulosta esi­te ryh­mäs­tä pdf-tie­dos­to­na: Selän­teen Äijät

 

Kaus­ti­sel­la käyn­nis­tyy syk­syl­lä luontoryhmä

Muis­ti­sai­ras­tu­neil­le ja hei­dän lähei­sil­leen suun­nat­tu luon­to­ryh­mä käyn­nis­tyy elo­kuus­sa Kaus­ti­sel­la. Läh­de­tään yhdes­sä tutus­tu­maan lähi­luon­toon, ret­ki­paik­koi­hin ja naut­ti­maan luon­non annis­ta. Ryh­mä kokoon­tuu kuusi ker­taa. Ilmoit­tau­du mukaan! P. 044 772 0093/ Lii­sa tai liisa.makela@suomenselanmuisti.fi. Lisä­tie­to­ja tääl­tä

Ver­kos­sa: Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä-ryh­mä alkaa syksyllä

Yhdes­sä koh­ti aivoterveyttä-ryhmä

Jokai­nen voi vaa­lia aivo­ter­veyt­tään oikeil­la valin­noil­la. Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan aivo­ter­veel­li­sil­lä valin­noil­la aivot muis­ta­vat ja oppi­vat parem­min sekä voi­daan vai­kut­taa ennal­taeh­käi­se­väs­ti usei­siin sai­rauk­siin kuten dia­be­tek­seen ja  muistisairauteen.
Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­nen on maksutonta.

Ryh­mä kokoon­tuu kes­kus­te­le­maan aivo­ter­veys­tee­mois­ta sekä teke­mään akti­voi­via ja innos­ta­via teh­tä­viä Mic­ro­soft Teams etäyh­tey­del­lä ker­ran vii­kos­sa yhteen­sä 10 ker­taa, viik­ko­jen 39-48 aika­na. Kurs­si­päi­vät tar­ken­tu­vat lähem­pä­nä ajankohtaa.

Ohjaa­ja­na toi­mii vapaa­eh­toi­nen aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs. Kat­so kurs­sie­si­te tästä.

Lisä­tie­to­ja: Kati Göös 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 23.9 men­nes­sä muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi tai suo­raan täs­tä lin­kis­tä: https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-Yhdessa-kohti-aivoterveytta-ryhmaan_syksy2021--

Liit­ty­mis­link­ki ja ohjeet verk­ko­ryh­mään liit­tyen lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le säh­kö­pos­tit­se ennen tilai­suut­ta. Ryh­mään on rajoi­tet­tu osallistujamäärä.