Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Toholammilla

Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kanssa. 
Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten läheisille.

 

Mak­su­ton kurs­si jär­jes­te­tään Toho­lam­min kunnantalolla.

 

 

Kurs­sin aika­tau­lu ja ohjelma:

to 4.4. 2024 klo 13 - 15 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen

to 11.4. 2024 klo 13 - 15 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa

to 18.4. 2024 klo 13 - 15 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen

to 25.4. 2024 klo 13 - 15 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 28.3.2024 mennessä

puh. 044 770 0025 tai

muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -verkkokurssi

Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kanssa.

Kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä maa­nan­tai-ilta­na Teamsissa.

Kurs­sin ohjelma:
15.4.24 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen
22.4.24 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa
29.4.24 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen
6.5.24 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Kurs­si on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du täs­tä, niin saat muu­ta­maa päi­vää ennen ensim­mäis­tä kurs­si­ker­taa säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin. Link­ki on sama jokai­sel­la kurssikerralla.

Voit tulos­taa kurs­sie­sit­teen täs­tä.

Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä aloit­taa Kokkolassa!

Haluat­ko läh­teä tut­ki­maan, kuin­ka uusi Wise­Mo­tion-mene­tel­mä vai­kut­taa hyvinvointiisi?

Kok­ko­las­sa aloit­taa tam­mi­kuus­sa 2024 Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä. Toi­min­ta poh­jau­tuu neu­ro­tie­tei­li­jä Han­na Poi­ko­sen kehit­tä­mään Wise­Mo­tion-mene­tel­mään, joka yhdis­tää liik­keen ja neu­ro­tie­teen. Mene­tel­mä paran­taa mm. tie­don­kä­sit­te­ly­toi­min­to­ja, fyy­si­siä tai­to­ja, keho­tie­toi­suut­ta ja sosi­aa­lis­ta vuorovaikutusta.

Har­joi­tuk­set teh­dään ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä kun­kin osal­lis­tu­jan voi­ma­va­ro­jen mukaan. Mitään aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta tai edes tans­si-innos­tus­ta et tarvitse.

Ryh­mää ohjaa­vat Wise­Mo­tion-kou­lu­tuk­sen käy­neet ohjaa­jat. Mak­su­ton ryh­mä kokoon­tuu Ren­lun­din kou­lul­la kak­si ker­taa vii­kos­sa, osal­lis­tua voi myös vain toi­se­na päivänä.

  • Tiis­tai klo 10-11
  • Kes­ki­viik­ko klo 9.30-10.30

Ryh­mä on ensi­si­jai­ses­ti suun­nat­tu lie­vä muis­ti­sai­raut­ta tai lie­vä kog­ni­tii­vi­nen hei­ken­ty­mä (MCI) sai­ras­ta­vil­le, mut­ta ilmoit­tau­tua voi myös muut aivo­ter­vey­des­tä kiinnostuneet.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: 044 770 0025 tai pauliina.rautio@suomenselanmuisti.fi

Mai­nok­sen voit tulos­taa täs­tä.

Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä aloit­taa Kokkolassa!

Kult­tuu­ris­ta iloa ja ener­gi­aa muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän lähei­sil­le. Luo­vuut­ta herät­te­le­väs­sä toi­min­nal­li­ses­sa ryh­mäs­sä on tar­jol­la kult­tuu­ri­mais­tiai­sia, elä­myk­siä ja voi­maut­ta­vaa yhdes­sä­oloa mm. musii­kin ja kuva­tai­teen äärel­lä. Iloa ja ener­gi­aa -ryh­mä on moni­puo­li­ses­ti kun­tout­ta­va ryh­mä, jos­sa pää­see mm. kokei­le­maan uut­ta aivo­ter­veyt­tä edis­tä­vää Wise­Mo­tion -menetelmää.

Ryh­män toteut­taa Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si yhdes­sä Kult­tuu­ri­kor­jaa­mon kans­sa. Kok­ko­las­sa toi­mi­va Kult­tuu­ri­kor­jaa­mo on saa­nut apu­ra­han muis­ti­per­hei­den toi­min­nan tuke­mi­seen, jon­ka ansios­ta eri alo­jen ohjaa­jat ja tai­tei­li­jat pää­se­vät nyt tar­joa­maan elä­myk­siä muis­ti­sai­rail­le ja hei­dän läheisille.

Mak­su­ton ryh­mä kokoon­tuu Kok­ko­las­sa joka toi­nen torstai.

Tämä on täy­sin UUSI ryh­mä, johon ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt käyn­nis­sä. Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: 044 772 0093

Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä aloit­taa Pyhäjärvellä!

Onko sinul­la lie­vä muis­ti­sai­raus tai lie­vä kog­ni­tii­vi­nen hei­ken­ty­mä (MCI) ja haluai­sit osal­lis­tua tanssikuntoutukseen?

Pyhä­jär­vel­lä aloit­taa syk­syn aika­na Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä. Toi­min­ta perus­tuu poh­jau­tuu neu­ro­tie­tei­li­jä Han­na Poi­ko­sen kehit­tä­mään mene­tel­mään, joka yhdis­tää liik­keen ja neu­ro­tie­teen. Mene­tel­mä paran­taa tie­don­kä­sit­te­ly­toi­min­to­ja, fyy­si­siä tai­to­ja, keho­tie­toi­suut­ta ja sosi­aa­lis­ta vuorovaikutusta.
Har­joi­tuk­set teh­dään ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä kun­kin osal­lis­tu­jan voi­ma­va­ro­jen mukaan. Mitään aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta tai edes tans­si-innos­tus­ta et tarvitse.
Ryh­mää ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set sekä Muis­ti­luot­sin muis­ti­asian­tun­ti­jat. Ryh­mä kokoon­tuu ker­ran vii­kos­sa Nais­voi­mis­te­li­joi­den salilla.

Kysy lisää Mir­jal­ta puh. 040 553 2548 tai mirja.hynninen@suomenselanmuisti.fi

Voit katsoa/tulostaa ryh­mä­mai­nok­sen täs­tä.

Saavutettavuustyökalut