Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus

ahaa -logo

Paik­ka: Toho­lam­min kunnantalo

Aika­tau­lu:

ma 2.9. klo 9-12 etäyhteydellä

ma 9.9 klo 9-15 ja

ma 16.9 klo 9-16 paikanpäällä

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryh­mä­ko­ko­nai­suu­den. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryh­män koko noin 10 hen­ki­löä. Ryh­mä­noh­jauk­ses­ta ei tar­vit­se vas­ta­ta yksin, vaan sitä voi ohja­ta myös pareit­tain tai vuo­ro­tel­len. Muis­tiyh­dis­tys tukee ryhmänohjaajia.

Pää­set ilmoit­tau­tu­maan täs­tä: Ilmoittaudu_Toholampi

 

 

Saavutettavuustyökalut