Kar­pa­lo­ko­ti -Mer­ki­tyk­sel­lis­tä elämää

Muis­ti­sai­rail­la ihmi­sil­lä on mah­dol­li­suus osal­li­suu­teen, ihmi­sar­von kun­nioi­tuk­seen sekä ilon ja onnis­tu­mi­sen tun­tei­den kokemiseen.

Suo­men­se­län Muis­ti ry:n yllä­pi­tä­mä Kar­pa­lo­ko­ti aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 1994 Pyhä­jär­vel­lä. Kar­pa­lo­ko­ti on muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hoi­toon eri­kois­tu­nut hoi­va­ko­ti, joka on koti 22 muis­ti­sai­raal­le ihmi­sel­le. Kar­pa­lo­ko­ti tar­jo­aa sekä lyhyt- että pit­kä­ai­kais­hoi­toa sekä tut­ki­mus- ja kun­tou­tus­pal­ve­lu­ja. Kar­pa­lo­ko­dis­sa työs­ken­te­lee ympä­ri vuo­ro­kau­den ammat­ti­tai­toi­nen ja muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hoi­toon eri­kois­tu­nut henkilökunta. 

Kar­pa­lo­ko­ti p. 044 069 7245.

Oma­val­von­ta­suun­ni­tel­maan voit tutus­tua täs­tä.

Pit­kä­ai­kai­sa­su­mi­nen

Kar­pa­lo­ko­tiin voi tul­la oman kun­nan mak­susi­tou­muk­sel­la, pal­ve­luse­te­lil­lä tai itse mak­saen. Kar­pa­lo­ko­ti toi­mii pal­ve­luse­te­li­tuot­ta­ja­na Poh­teen hyvin­voin­tia­lu­eel­la. Lisä­tie­to­ja ja varauk­set: sai­raan­hoi­ta­ja Mer­vi Mul­ta­la puh. 044 7614 004.

Pit­kä­ai­kai­seen asu­mi­seen sisältyy

  • kalus­tet­tu huo­ne, jos­sa oma wc ja suih­ku, liinavaatteet
  • täy­si­hoi­to, Kar­pa­lo­ko­din tut­ki­mus- ja kuntoutuspalvelut

Asiak­kaan itse mak­set­ta­vak­si jää

  • hen­ki­lö­koh­tai­set tar­vik­keet, niin sisäl­lä kuin ulko­na liik­ku­mi­seen tar­vit­ta­vat vaat­teet ja asus­teet, lääk­keet, hen­ki­lö­koh­tai­set pesey­ty­mis­vä­li­neet ja hoitotuotteet
  • mah­dol­li­set muut kuin Kar­pa­lo­ko­din toi­min­taan kuu­lu­vat lää­kä­ri-, tut­ki­mus- ja kuntoutuspalvelut.

Koti­kun­nan kustannettavaksi

  • mah­dol­li­set inkon­ti­nens­si­suo­jat, hen­ki­lö­koh­tai­set apu­vä­li­neet ym. laki­sää­tei­ses­ti kuu­lu­vat hoi­to­tar­vik­keet ja pal­ve­lut sekä Pyhä­jär­ven ter­veys­kes­kuk­sen palvelut.

Sopi­muk­sen mukaan ja asiak­kaan tai hänen edun­val­vo­jan­sa suos­tu­muk­sel­la annam­me sel­vi­tyk­sen asiak­kaan tilan­tees­ta lähet­tä­väl­le taholle.

Kun­tout­ta­va lyhytaikaishoito

Kar­pa­lo­ko­din tut­ki­mus- ja kun­tou­tus­jak­sol­la arvioi­daan toi­min­ta­ky­ky ja koko­nais­ti­lan­ne sekä suun­ni­tel­laan jat­ko­toi­men­pi­teet yhdes­sä muis­ti­sai­raan ihmi­sen ja hänen tuki­ver­kos­ton­sa kanssa.

Yhteis­työs­sä suun­nit­te­lem­me muis­ti­sai­raan ihmi­sen ympä­ris­tön hyvää elä­mää tuke­vak­si – kodin muu­tos­työt, tur­va­hä­lyt­ti­met ym. tek­no­lo­gi­set sovel­luk­set. Eri­tyi­ses­ti huo­mioi­daan jäl­jel­lä ole­vien tai­to­jen yllä­pi­tä­mi­nen ja elä­män mie­lek­kyy­den tukeminen.

Laa­du­kas­ta elä­mää koto­na ja omai­sen jak­sa­mis­ta tuke­va lyhy­tai­kais­hoi­to toteu­te­taan yksit­täi­si­nä tai sään­nöl­li­si­nä jak­soi­na muis­ti­sai­raan ihmi­sen yksi­löl­li­sen tar­peen mukaan

Kes­kei­siä periaatteitamme

Saat olla oma itsesi

Jokai­sel­la meil­lä asu­val­la ihmi­sel­lä on oikeus säi­lyt­tää itse­mää­rää­mi­soi­keu­ten­sa ja oma­nar­von­tun­teen­sa sekä tul­la koh­del­luk­si tasa­ver­tai­se­na, aikui­se­na ihmi­se­nä. Koto­nan­sa jokai­nen saa myös olla oma itsenä.

Elä­män­kaa­ren kar­toit­ta­mi­sen, hyvän elä­män suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen ja yksi­lö­vas­tui­sen hoi­to­työn kei­noin toteu­tam­me ihmi­sen tar­peis­ta läh­töi­sin ole­vaa hoitoa.

Sinul­la on voimavaroja

Tuem­me jokai­sen meil­lä asu­van ihmi­sen oman­nä­köis­tä elä­mää hänen voi­ma­va­ro­jen­sa ja kyky­jen­sä edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla.

Sinul­la on oikeus hyvään elämään

Psyyk­kis­tä, fyy­sis­tä ja sosi­aa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä pyri­tään pitä­mään yllä toteut­ta­mal­la arjen elä­mää tuke­vaa hoi­to­työ­tä. Tavoit­tee­na on tukea ja edis­tää liik­ku­mis- ja toi­min­ta­ky­kyä, oma­toi­mi­suut­ta ja elä­män­hal­lin­taa hyvin­voin­nin ja mie­lek­kään elä­män edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sek­si.
Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että ihmi­nen tekee itse kai­ken sen mihin kyke­nee ja työn­te­ki­jä toi­mii tilan­tees­sa ohjaa­ja­na ja motivaattorina.

Teem­me yhteis­työ­tä Sinun parhaaksesi

Toi­mim­me yhteis­työs­sä mui­den sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon taho­jen sekä omais­ten kanssa.

Kuvia ihmisistä rakkaiden asioiden äärellä ja teksti Karpalokodissa muistisairas on ensisijaisesti ihminen. Ei potilas. Ei asiakas. Ei asukas.

Hyvän hoi­don kriteeristö

Kehi­täm­me ja arvioim­me toi­min­taa Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tö -työ­kir­jan avulla.

Kat­so alta esit­te­ly­vi­deo kriteeristöstä.

Kat­so sijain­tim­me kartalla

Saavutettavuustyökalut