Tans­si ja liike

Tans­si ja lii­ke työvälineenä

Tans­sis­ta ja liik­kees­tä tukea työs­sä jak­sa­mi­seen ja työ­vä­li­nei­tä kuntouttamiseen

Tans­sia ja lii­ket­tä on käy­tet­ty eri­lais­ten asia­kas­ryh­mien hoi­dos­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa Suo­mes­sa sekä ulko­mail­la. Työs­ken­te­ly on tuot­ta­nut posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia mm. kom­mu­ni­koin­tiin ja sosi­aa­li­soin­tiin. Tans­si on ihmi­sen alku­pe­räi­nen tar­ve ilmais­ta itse­ään ja kom­mu­ni­koi­da mui­den ihmis­ten ja ympä­ris­tön kanssa.

Usein sano­taan, että tans­sil­la on paran­ta­va vai­ku­tus. Se antaa mah­dol­li­suu­den liit­tää yhteen kehol­li­suu­den, tun­te­muk­set ja tun­te­muk­sien ilmai­sun sekä luo­vuu­den ja lei­kin. Tans­sin ja luo­vuu­den kaut­ta voi myös koros­taa sitä mikä on ihmi­ses­sä ter­vet­tä ja reflek­toi­da omas­ta elämästään.

Tans­si- ja lii­ke­te­ra­pian meto­de­ja voi­daan hyö­dyn­tää mm.

 • sosi­aa­li- ja terveysaloilla
 • van­hus- ja vammaistyössä
 • psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­sa työs­ken­te­lys­sä ja työnohjauksessa
 • eri­tyis­kas­va­tuk­ses­sa

Tans­si­lii­ke -ryhmä

Tans­si­lii­ke­te­ra­pi­aa voi­daan käyt­tää eri sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­ryh­mil­lä  tera­pia­muo­to­na tai ryh­mä­nä, joka antaa sisäl­töä elä­mään ja antaa mah­dol­li­suu­den itsen­sä ilmai­sul­le.  Sitä voi­daan käyt­tää myös eri hen­ki­lös­tö­ryh­mien työ­noh­jauk­ses­sa ja työs­sä jak­sa­mi­sen tukena.

Tans­si­lii­ke­ryh­män tavoite

 • ilon ja lii­kun­nan herättäminen
 • kehon kuvan parantaminen
 • minä­ku­van ja itse­tun­non vahvistaminen
 • moto­rii­kan kehittäminen
 • lii­ke­re­per­tu­aa­rin rikastuttaminen
 • kon­tak­tin lisää­mi­nen, kom­mu­ni­koin­ti, äänen käyttö
 • jän­ni­tys­ten purkaminen
 • tun­tei­den ilmaisu
 • ongel­mien käsittely

Suo­men­se­län Muis­ti ry on Pyhä­sal­men Tans­si ry:n kans­sa toteut­ta­nut vuo­si­na 2000-2003 tut­ki­muk­sen tans­si­lii­ke­ryh­mäs­tä. Tut­ki­mus­tu­lok­set osoit­ta­vat, että ryh­mään osal­lis­tu­nei­den sanal­li­nen ilmai­su lisään­tyi; ns. kie­lel­li­set infor­maa­tio­yk­si­köt lisään­tyi­vät, osal­lis­tu­jien havait­tiin jää­vän rau­hal­li­ses­ti istus­ke­le­maan pai­koil­leen ses­sion jäl­keen ja ole­van seu­ral­li­sem­pia. Lisäk­si hen­ki­lö­kun­ta moti­voi­tui löy­täen uusia näkö­kul­mia työhönsä.

Tans­si­lii­ke­ryh­mäs­sä on oleel­lis­ta ryt­mi sään­nöl­li­syys- sama aika ja paik­ka. Sen sisäl­tö koos­tuu läm­mit­te­lys­tä, tee­mas­ta ja lopetuksesta.

Saa­ta­vil­la asian­tun­ti­ja­luen­to­ja aiheesta:

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta-alu­eel­la (Kes­ki-Poh­jan­maa ja Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osa) hin­taan 100 € + mat­ka­ku­lut
Luen­not muil­le alueil­le 150 € + matkakulut

Tulem­me pitä­mään myös ryhmiä:

Ryh­mät 12 ker­taa, ker­ran vii­kos­sa 12 vii­kon ajan, 780 € + matkakulut

Tie­dus­te­lut: Sh Mer­vi Mul­ta­la 044 7614 004,  mervi.multala@suomenselanmuisti.fi

 

Saavutettavuustyökalut