Ohjaus ja neuvonta

Neu­von­taa ja tukea muis­ti­pul­miin ja elä­mään muis­ti­sai­rau­den kanssa

Jos muis­tin hei­ken­ty­mi­nen huo­les­tut­taa, voit kes­kus­tel­la asias­ta kans­sam­me ja tar­vit­taes­sa ohjaam­me sinut eteen­päin. Voit olla myös suo­raan yhteyk­sis­sä kun­ta­si muis­ti­hoi­ta­jaan, joka tekee muis­ti­tut­ki­muk­set.
Jos sinul­la tai lähei­sel­lä­si on todet­tu muis­ti­sai­raus, niin voit kes­kus­tel­la kans­sam­me miel­tä askar­rut­ta­vis­ta asiois­ta, esim. muis­ti­sai­rau­den aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta arkeen, muis­ti­sai­rauk­sien hoi­dos­ta, pal­ve­lu- ja tuki­mah­dol­li­suuk­sis­ta, tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­ses­ta, jak­sa­mi­ses­ta ym.

 

Kas­vo­tus­ten ilman ajanvarausta

Pyhä­jär­ven ja Kok­ko­lan toi­mi­pis­teis­sä maa­nan­tai­sin klo 9-14

Kan­nuk­ses­sa, Kivi­ko­los­sa (srk:n tilat),  Val­ta­ka­tu 13:
ker­ran kuu­kau­des­sa tors­tai­sin klo 13.00 - 15.00
19.8, 23.9, 14.10 ja 18.11.
Tulos­ta pdf-tie­dos­to: Neuvontapiste_Kannus

Yli­vies­kas­sa Omai­sOi­van toi­mis­tol­la, Savi­sil­ta 1:
ker­ran kuu­kau­des­sa maa­nan­tai­sin klo 10.00 -16.00
16.8, 20.9, 11.10, 8.11 ja 13.12.
Tulos­ta pdf-tie­dos­to: Neuvontapiste_Ylivieska

Kala­joel­la, Ven­te­län talos­sa, Ven­te­län­tie 1:
ker­ran kuu­kau­des­sa maa­nan­tai­sin klo 10.00 -12.00
30.8, 27.9, 18.10 ja 29.11.
Tulos­ta pdf-tie­dos­to: Neuvontapiste_Kalajoki

Oulai­sis­sa, Pent­ti­län talos­sa, Puti­lan­ka­tu 1:
ker­ran kuu­kau­des­sa maa­nan­tai­sin klo 13.00 -15.00
30.8, 27.9, 18.10 ja 29.11.
Tulos­ta pdf-tie­dos­to: Neuvontapiste_Oulainen

 

Puhe­li­mit­se tai sähköpostitse

Voit soit­taa Muis­ti­luot­sin hen­ki­lös­töl­le ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
- Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osa puh. 040 553 2548
- Kes­ki-Poh­jan­maa puh. 044 770 0025
tai lait­taa säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Val­ta­kun­nal­li­set puhelinpalvelut

Muis­ti­neu­vo

Asian­tun­ti­ja­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta, hoi­dois­ta ja pal­ve­luis­ta antaa val­ta­kun­nal­li­nen puhe­lin­pal­ve­lu Muis­ti­neu­vo 09 8766 550, joka pal­ve­lee maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja tors­tai­sin klo 12-17 sekä kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin klo 12-15.

Ver­tais­lin­ja

Ver­tais­lin­ja-tuki­pu­he­lin tar­jo­aa kuun­te­le­van kor­van omais­hoi­ta­jan arjen tilan­tei­siin vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä (klo 17-21) nume­ros­sa 0800 9 6000 (mak­su­ton). Puhe­lui­hin vas­taa­vat koke­neet ja kou­lu­te­tut omaishoitajat.

Pyhä­jär­ven toimipiste

Palo­tie 1, 86800 Pyhäsalmi

Kok­ko­lan toimipiste

Teh­taan­ka­tu 18 B 13, 67100 Kokkola

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.