Ohjaus ja neu­von­ta

Neu­von­taa ja tukea muis­ti­pul­miin ja elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa

Jos muis­tin hei­ken­ty­mi­nen huo­les­tut­taa, voit kes­kus­tel­la asias­ta kans­sam­me ja tar­vit­taes­sa ohjaam­me sinut eteen­päin. Voit olla myös suo­raan yhteyk­sis­sä kun­ta­si muis­ti­hoi­ta­jaan, joka tekee muis­ti­tut­ki­muk­set.
Jos sinul­la tai lähei­sel­lä­si on todet­tu muis­ti­sai­raus, niin voit kes­kus­tel­la kans­sam­me miel­tä askar­rut­ta­vis­ta asiois­ta, esim. muis­ti­sai­rau­den aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta arkeen, muis­ti­sai­rauk­sien hoi­dos­ta, pal­ve­lu- ja tuki­mah­dol­li­suuk­sis­ta, tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­ses­ta, jak­sa­mi­ses­ta ym.

 

Kas­vo­tus­ten ilman ajan­va­raus­ta

Pyhä­jär­ven ja Kok­ko­lan toi­mi­pis­teis­sä maa­nan­tai­sin klo 9-14

Yli­vies­kas­sa Omai­sOi­van toi­mis­tol­la, Savi­sil­ta 1:
ker­ran kuu­kau­des­sa maa­nan­tai­sin klo 9.30 - 14.30
10.8, 14.9, 5.10, 9.11 ja 14.12 
Tulos­ta pdf-tie­dos­to: Muistineuvola_Ylivieska

Kala­joel­la, Ven­te­län talos­sa, Ven­te­län­tie 1:
ker­ran kuu­kau­des­sa maa­nan­tai­sin klo 10.00 -12.00
24.8, 21.9, 26.10, 30.11 ja 21.12
Tulos­ta pdf-tie­dos­to:Muis­ti- ja omaishoitoneuvola_Kalajoki

Oulai­sis­sa, Pent­ti­län talos­sa, Puti­lan­ka­tu 1:
ker­ran kuu­kau­des­sa maa­nan­tai­sin klo 13.00 -15.00
24.8, 21.9, 26.10, 30.11 ja 21.12

Tulos­ta pdf-tie­dos­to: Muis­ti- ja omaishoitoneuvola_Oulainen

Puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se

Voit soit­taa Muis­ti­luot­sin hen­ki­lös­töl­le ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
- Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osa puh. 040 026 8711
- Kes­ki-Poh­jan­maa puh. 044 770 0025
tai lait­taa säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Val­ta­kun­nal­li­set puhe­lin­pal­ve­lut

Muis­ti­neu­vo

Asian­tun­ti­ja­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta, hoi­dois­ta ja pal­ve­luis­ta antaa val­ta­kun­nal­li­nen puhe­lin­pal­ve­lu Muis­ti­neu­vo 09 8766 550, joka pal­ve­lee maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja tors­tai­sin klo 12-17.

Ver­tais­lin­ja

Ver­tais­lin­ja-tuki­pu­he­lin tar­jo­aa kuun­te­le­van kor­van omais­hoi­ta­jan arjen tilan­tei­siin vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä (klo 17-21) nume­ros­sa 0800 9 6000 (mak­su­ton). Puhe­lui­hin vas­taa­vat koke­neet ja kou­lu­te­tut omais­hoi­ta­jat.

Pyhä­jär­ven toi­mi­pis­te

Palo­tie 1, 86800 Pyhä­sal­mi

Kok­ko­lan toi­mi­pis­te

Teh­taan­ka­tu 18 B 13, 67100 Kok­ko­la

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la.