Ahaa! -aivot­ree­nioh­jaa­ja

Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen treenaus?

Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si kou­lut­taa Ahaa! -aivot­ree­ni­ryh­mien ohjaajia.

Ahaa! - aivot­ree­ni­ryh­mien tar­koi­tuk­se­na on har­joit­taa osal­lis­tu­jien kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja. Ohja­tut ajat­te­lu- ja oppi­mis­tai­to­ja kehit­tä­vät har­joit­teet akti­voi­vat ja huol­ta­vat aivo­ja. Har­joit­tei­den tuot­ta­mien ajat­te­lu­mal­lien siir­tä­mi­sel­lä osak­si arkea voi­daan vah­vis­taa ja tukea hen­ki­lön kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja sekä elä­män­laa­tua ja arjen suju­mis­ta. Tavoit­teel­li­nen aivot­ree­ni tukee myös aivoterveyttä. 

Kou­lu­tus on neli­päi­väi­nen (8h/pv) ja maksuton.

  • Ahaa! -aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus antaa val­miu­det ja mate­ri­aa­lin tavoit­teel­li­seen aivot­ree­ni­ryh­män ohjaamiseen.
  • Kou­lu­tuk­seen vali­tut sitou­tu­vat vähin­tään yhden 10 ker­ran ryh­mä­ko­ko­nai­suu­den ohjaa­mi­seen vapaa­eh­tois­työ­nään. Muis­ti­luot­si aut­taa tar­vit­taes­sa ryh­män perustamisessa.
Kuvassa Ahaa!-aivotreenien harjoitusten teemat: keskittyminen, muisti, hahmottaminen, päättely ja kieli.

Saavutettavuustyökalut