Muis­tiak­tii­vit

Muis­ti­sai­rauk­siin sai­ras­tu­nei­den ihmis­ten ja omais­ten asian­tun­ti­ja­ryh­män –Muis­tiak­tii­vien – teh­tä­vä­nä on kom­men­toi­da ja tuo­da esiin näke­myk­siä yhdis­tyk­sen toi­min­nas­ta ja kiin­nit­tää huo­mio­ta ja ottaa kan­taa muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten ja läheis­ten kan­nal­ta tär­kei­siin ajan­koh­tai­siin kysymyksiin.

Toi­min­nan teesit

 1. Aitoa vai­kut­ta­mis­ta
  • Muis­tiak­tii­vit ovat asian­tun­ti­joi­ta, joi­den näke­myk­siä kuullaan
  • Muis­tiak­tii­vien tapaa­mi­sil­la on aina kon­kreet­ti­set vai­kut­ta­mi­sen tavoit­teet – kyse ei ole vertaistukiryhmästä
  • Muis­tiak­tii­vien tapaa­mi­sis­sa sovi­tut asiat vie­dään eteen­päin ja tulok­set rapor­toi­daan ryhmälle
 2.  Aktii­vi­suut­ta edis­tä­viä toimintatapoja 
  • Tapaa­mi­sis­sa ja toi­min­nas­sa huo­mioi­daan aivo­työn ergonomia
  • Käy­te­tään toi­min­ta­ta­po­ja, joil­la var­mis­te­taan, että kaik­kien jäsen­ten näke­myk­set tule­vat huomioiduksi

Muis­tiak­tii­vit-ryh­mät toi­mi­vat sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti että maakunnallisesti.

Lisä­tie­to­ja:
Kati Göös, muistiasiantuntija/vapaaehtoistoiminta
044 770 0025
kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Saavutettavuustyökalut