Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Kok­ko­la: Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus. Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen tree­naus?

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutuksen käy­nyt vapaa­eh­toi­nen voi jär­jes­tää ryh­mä­toi­min­ta­na ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua, esi­mer­kik­si elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen ryh­mis­sä. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat mate­ri­aa­lin ja val­miu­den ohja­ta ryh­mää. Teh­tä­vät ovat kynä-pape­ri­teh­tä­viä. Kou­lu­tus on…

Yli­vies­ka: Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus 20.3.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä? Haluai­sit­ko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryh­mä­toi­min­taa? Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI! Yhden päi­vän kou­lu­tus jär­jes­te­tään…

Kan­nus: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus alkaa hel­mi­kuus­sa

Olet­ko kiin­nos­tu­nut vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten paris­sa? Tapaat­ko vapaa­eh­tois­työs­sä­si muis­ti­sai­rai­ta ihmi­siä? Tule kuu­le­maan tie­toa mm. muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja muis­ti­sai­raan koh­taam­mi­ses­ta. Voit osal­lis­tua vaik­ka vain kah­teen ensim­mäi­seen ker­taan.…