Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Haluat­ko edis­tää aivo­je­si ter­veyt­tä? Yhdes­sä koh­ti aivo­­ter­­veyt­­tä- ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa maa­lis­kuus­sa 2022

Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan aivo­ter­veel­li­sil­lä valin­noil­la aivot muis­ta­vat ja oppi­vat parem­min. Niil­lä voi­daan myös vai­kut­taa ennal­taeh­käi­se­väs­ti usei­siin sai­rauk­siin kuten dia­be­tek­seen ja muis­ti­sai­rau­teen. Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa 22.3.2022…

Koke­mus­toi­mi­joi­den perus­kou­lu­tus huh­ti­kuus­sa 2022

Koke­mus­toi­mi­joi­den perus­kou­lu­tus 25.-28.4.2022 Här­män kyl­py­läs­sä Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le ja sai­ras­tu­nei­den lähei­sil­le, jot­ka halua­vat jakaa oman koke­muk­sen­sa eri alo­jen ammat­ti­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le. Käsi­tel­tä­viä aihei­ta voi­vat olla…

Tie­toa ja tukea muis­ti­työ­hön! KAR­PA­LO­SE­MI­NAA­RI 2022

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään 6.4.2022. Kult­tuu­ri­kes­kus Akus­tii­kas­sa, Yli­vies­kas­sa. Kos­ka koro­na­ti­lan­ne elää jat­ku­vas­ti,  jär­jes­täm­me semi­naa­rin hybri­di­nä, eli sekä pai­kan pääl­lä että etäyh­teys­mah­dol­li­suu­del­la. Vuon­na 2022 ammat­ti­lais­ten semi­naa­rin pää­pu­hu­ja­na toimii…