Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

8.4 Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus etäyh­tey­del­lä

Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­lä­kou­lu­tus etäyh­tey­del­lä  8.4 klo 15-19 Muis­ti­kum­mi­tuo­kios­sa opi­taan perus­tie­to­ja muis­ti­sai­rauk­sis­ta, poh­di­taan muis­ti­sai­raan koh­taa­mis­ta ja pää­te­tään oma muis­tiys­tä­väl­li­nen teko. Kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set voi­vat pitää muis­ti­kum­mi­tuo­kioi­ta omis­sa…

Tie­do­te yhdis­tyk­sen ja Kar­pa­lo­ko­din toi­min­nas­ta Koro­na­vi­ruk­seen liit­tyen

Koro­na­vi­rus (COVID-19) tau­ti­ta­paus­ten mää­rä on kas­va­nut Suo­mes­sa­kin vii­me päi­vi­nä ja tar­tun­to­jen mää­rän ole­te­taan vie­lä kas­va­van. Koko väes­tön ja eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Maam­me hal­li­tus on 12.3. anta­nut suo­si­tuk­sen rajoit­taa…

Suun oma­­hoi­­to-opas on ilmes­ty­nyt!

Ikään­tyes­sä ris­ki sai­ras­tua suusai­rauk­siin, kuten ien­tu­leh­duk­seen, ien­sai­rauk­siin ja kariek­seen lisään­tyy. Suun ter­veys siis ikään­tyes­sä yleen­sä heik­ke­nee, syy­nä täl­le ovat muun muas­sa syl­jen eri­tyk­sen vähen­ty­mi­nen sekä suu­hy­gie­nian ja toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen.…