Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Vete­li: Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­­sa- kurs­si

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa- kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­si koos­tuu nel­jäs­tä eri tapaa­mi­ses­ta, joil­la kai­kil­la on omat tee­mat. Lisä­tie­to­ja voi kysyä Katil­ta p. 044 770 0025 tai…

Haa­pa­jär­vi: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus. Ilmoit­tau­du 24.4 men­nes­sä.

Kou­lu­tus on kak­si­päi­väi­nen ja mak­su­ton. Jos teet jo vapaa­eh­tois­työ­tä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten paris­sa, voit halu­tes­sa­si osal­lis­tua vain ensim­mäi­sel­le ker­ral­le (30.4). Lisä­tie­to­ja voit kysyä Katil­ta 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi Kat­so esi­te…

Kok­ko­la: Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus. Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen tree­naus?

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutuksen käy­nyt vapaa­eh­toi­nen voi jär­jes­tää ryh­mä­toi­min­ta­na ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua, esi­mer­kik­si elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen ryh­mis­sä. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat mate­ri­aa­lin ja val­miu­den ohja­ta ryh­mää. Teh­tä­vät ovat kynä-pape­ri­teh­tä­viä. Kou­lu­tus on…

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri 10.4.2019 Yli­vies­kas­sa

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri muis­tiam­mat­ti­lai­sil­le jär­jes­te­tään jäl­leen Yli­vies­kas­sa kevääl­lä 2019. Tut­tuun tapaan ilta­päi­väl­lä on rin­nak­kais­se­mi­naa­ri, joka on suun­nat­tu muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le. Kat­so ohjel­ma ja ilmoit­tau­du täs­tä. Tutus­tu semi­naa­rie­sit­tee­seen:…