Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Lähi­hoi­ta­jan sijai­suuk­sia Karpalokotiin!

Kai­paat­ko mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä? Kai­paat­ko aikaa teh­dä työ­si kii­reet­tö­mäs­ti ja hyvin? Haluai­sit­ko käyt­tää omia vah­vuuk­sia­si työs­sä­si? Tule teke­mään tär­ke­ää työ­tä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hyvän elä­män mah­dol­lis­ta­mi­sek­si Kar­pa­lo­ko­tiin. Meil­lä on avoin­na useita…

Syyss­tar­tit etäyh­tey­del­lä elo­kuus­sa Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­sil­le ja vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiinnostuneille

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten syyss­tart­tiin ja orien­toi­tu­maan syys­kau­del­le Kokoon­num­me täl­lä ker­taa etäyh­tey­del­lä 15.8. klo 14-15 ja 16.8. klo 17-18 Ohjel­mas­sa: Sosio­no­mio­pis­ke­li­ja esit­te­lee opin­näy­te­työn tulok­sia muistivapaaehtoistoimijoiden…

Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen tree­naus? Ahaa- aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Kan­nuk­ses­sa elo-syyskuussa

Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen tree­naus? Ahaa!- aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Kan­nuk­ses­sa 29.8, 30.8, 5.9 ja 6.9 klo 9-15 Lou­nas­kah­vi­la Rau­ha­la, Met­so­lan­tie 2   Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaa­jia. Osal­lis­tu­mal­la tähän…

Olet­ko innos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä ja vapaa­eh­tois­työs­tä? Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus Kala­joel­la syyskuussa

Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä? Haluai­sit­ko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä­toi­min­taa eri koh­de­ryh­mil­le? Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si   AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI KALAJOELLA