Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja jär­jes­tää koti­hoi­don pal­ve­lu­ja Pyhä­jär­vel­lä sekä  tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Toi­mim­me muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä hyvän elä­män puo­les­ta.
Kul­jem­me sai­ras­tu­neen ja lähei­sen rin­nal­la koko sai­rau­den kaa­ren ajan. Tavoit­tee­na on muis­tiys­tä­väl­li­nen Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maa, jos­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vat elä­vät täy­si­pai­nois­ta elä­mää ja saa­vat tar­vit­se­man­sa tuen ja pal­ve­lut. Olem­me alu­eel­lam­me muis­ti­asioi­den edel­lä­kä­vi­jä, kehi­täm­me muis­ti­työ­tä
suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja ammattitaitoisesti.

Lii­ty jäseneksi
yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

yhteisokoti-ikoni

Koti­Kar­pa­lo p.044 740 0277

tukea-ja-toimintaa-kayttajaikoni

Tukea ja toimintaa

peukku-ikoni

Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi

Ajan­koh­tais­ta

Hank­keen kesä­kuun toimintoja

5.6 klo 16-20 Yhdis­tys­ten tori Kok­ko­lan ilta­to­ril­la 15.6. klo 11-14 Sun&Fun tapah­tu­ma Kuusa­mos­sa EVO Aree­nal­la 17.6 Muka­vas­ti muis­ti­ter­vey­des­tä-luen­to Himan­ka-talol­la Kios­ki­kier­tue yhteis­työs­sä Fin­Fa­mi Poh­jan­maa, Muis­ti­luot­si ja Kes­ki-Poh­jan­maan omais­hoi­ta­jat ry…

Syys­kuus­sa Aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Toho­lam­mil­la, Kuusa­mos­sa ja Raahessa

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutukset Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ja mate­ri­aa­lin ​10 kokoon­tu­mis­ker­ran Ahaa!-aivotreeniryhmän ohjaa­mi­seen. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryhmänohjauksesta…

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -etä­kurs­si jäl­leen syksyllä!

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on suun­nat­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja elä­mäs­tä muis­ti­sai­rau­den kans­sa. Etä­kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä kes­ki­viik­koil­ta­na Teamsissa.…

Muis­ti­lii­ton liit­to­val­tuus­to: Muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten pal­ve­lui­ta hei­ken­ne­tään nyt useis­ta suunnista

Muis­ti­sai­rai­den pal­ve­lui­hin koh­dis­tuu täl­lä het­kel­lä monia leik­kaus­pai­nei­ta. Kun samaan aikaa tuo­reet tut­ki­mus­tu­lok­set ker­to­vat, että muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa vuo­sit­tain 23 000 ihmis­tä, ollaan tilan­tees­sa, jos­sa sekä muis­ti­sai­raan arjen tur­val­li­suus että läheisten…

Face­book

Cover for Suomenselän Muisti ry
602 
Suomenselän Muisti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä, ammat­ti­lais­ten ja kaik­kien muis­ti­asiois­ta kiin­nos­tu­nei­den yhdistyksenä.

Muis­ti­luot­sin ryh­mis­sä on kevään aika­na mm maa­lat­tu, tans­sit­tu, lau­let­tu, joo­gat­tu, ren­tou­dut­tu ääni­mal­jo­jen avul­la, rap­su­tel­tu kotie­läi­miä ja tutus­tut­tu luon­to­museon näyt­te­lyi­hin. On ollut muka­vaa ja antoi­saa -sekä tie­tys­ti muis­ti­ter­veyt­tä tuke­vaa toi­min­taa🧠Kii­tos hyväs­tä yhteis­työs­tä Kult­tuu­ri­kor­jaa­mon väki❤️ See MoreSee Less
View on Facebook
Eilen illal­la pis­tet­tiin hihat hei­lu­maan Kar­pa­lo­ko­din piha­maal­la. Ilma suo­si tal­koi­ta 🌞 kuun­nel­tiin hyvää live­musaa Tulen­liek­ki bän­di esiin­tyi meil­le. Syö­tiin mahat täy­teen mak­ka­raa ja munk­ke­ja. Kyl­lä kesä on ihmi­sen paras­ta aikaa näin pit­kän tal­ven jäl­keen ❤️ Kau­nis kii­tos asuk­kail­le, omai­sil­le, hal­li­tuk­sen väel­le ja työn­te­ki­jöil­le tal­kooa­vus­ta 🙏. Kyl­lä mei­dän kel­paa kesää ulko­sal­la viet­tää. #kar­pa­lo­ko­ti #hyvää­e­lä­mää #osal­li­suus #muis­ti­sai­raus #muis­tin­puo­les­ta #lähi­hoi­ta­ja #tal­koot #hoi­to­ko­di­ne­lä­mää #hoi­to­työ #omai­set #kesä #live­musiik­ki #kesä­onih­mi­sen­pa­ras­taa­ikaa See MoreSee Less
View on Facebook

Saavutettavuustyökalut