Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Tie­toa ja tukea muis­ti­työ­hön! KAR­PA­LO­SE­MI­NAA­RI 2022

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään 6.4.2022. Kult­tuu­ri­kes­kus Akus­tii­kas­sa, Yli­vies­kas­sa. Kos­ka koro­na­ti­lan­ne elää jat­ku­vas­ti,  jär­jes­täm­me semi­naa­rin hybri­di­nä, eli sekä pai­kan pääl­lä että etäyh­teys­mah­dol­li­suu­del­la. Vuon­na 2022 ammat­ti­lais­ten semi­naa­rin pää­pu­hu­ja­na toimii…

Haluat­ko edis­tää aivo­je­si ter­veyt­tä? Yhdes­sä koh­ti aivo­­ter­­veyt­­tä- ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa tam­mi­kuus­sa 2022

Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan aivo­ter­veel­li­sil­lä valin­noil­la aivot muis­ta­vat ja oppi­vat parem­min. Niil­lä voi­daan myös vai­kut­taa ennal­taeh­käi­se­väs­ti usei­siin sai­rauk­siin kuten dia­be­tek­seen ja muis­ti­sai­rau­teen. Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa 18.1.2022…

Vapaa­eh­tois­ten Puh­ti­päi­vät Kok­ko­las­sa, Pyhä­jär­vel­lä ja Ylivieskassa

Jou­lu­tee­mai­set Puh­ti­päi­vät vapaa­eh­toi­sil­le Pyhä­jär­vel­lä: 23.11 klo 17-19 Muis­ti­ka­ve­rit, Muis­ti­luot­sin tila, Palo­tie 1 Yli­vies­kas­sa: 23.11 klo 13-15 Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läät ja Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läät, kah­vi­la Hägg­man, Rau­ta­tie­ka­tu 8 2.12 klo 13-15…

Hae kesä­lo­mal­le!

Yhtei­nen kesä­lo­ma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le Rokual­la 12.-.17.6.2022! Loma on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja heis­tä huol­ta pitä­vil­le lähei­sil­le. Lomien tavoit­tee­na on lisä­tä lähei­sen ja sai­ras­tu­neen voi­ma­va­ro­ja ja osallisuutta…

Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tö osak­si palveluketjua

Pilot­ti­ko­ko­nai­suus Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tön sisäl­lyt­tä­mi­ses­tä POP­So­te (Poh­jois-Poh­jan­maan Sote) -alu­een muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten yhte­näis­tä pal­ve­lu­ket­jua on käyn­nis­ty­nyt. Pilot­ti toteu­te­taan yhteis­työs­sä POPSote:n, pai­kal­lis­ten Muis­tiyh­dis­tys­ten ja Muistiliiton…