Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja jär­jes­tää koti­hoi­don pal­ve­lu­ja Pyhä­jär­vel­lä sekä  tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Toi­mim­me muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä hyvän elä­män puo­les­ta.
Kul­jem­me sai­ras­tu­neen ja lähei­sen rin­nal­la koko sai­rau­den kaa­ren ajan. Tavoit­tee­na on muis­tiys­tä­väl­li­nen Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maa, jos­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vat elä­vät täy­si­pai­nois­ta elä­mää ja saa­vat tar­vit­se­man­sa tuen ja pal­ve­lut. Olem­me alu­eel­lam­me muis­ti­asioi­den edel­lä­kä­vi­jä, kehi­täm­me muis­ti­työ­tä
suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja ammattitaitoisesti.

Lii­ty jäseneksi
yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

yhteisokoti-ikoni

Koti­Kar­pa­lo p.044 740 0277

tukea-ja-toimintaa-kayttajaikoni

Tukea ja toimintaa

peukku-ikoni

Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi

Ajan­koh­tais­ta

Ilmoit­tau­du tääl­tä! Ahaa-aivot­­ree­­nioh­­jaa­­ja­­kou­­lu­­tus Toho­lam­mil­la maaliskuussa 

KIIN­NOS­TAA­KO VAPAA­EH­TOIS­TYÖ JA AIVO­JEN TREE­NAA­MI­NEN? Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi –han­ke kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaa­jia. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muistin…

Face­book

Cover for Suomenselän Muisti ry
600 
Suomenselän Muisti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä, ammat­ti­lais­ten ja kaik­kien muis­ti­asiois­ta kiin­nos­tu­nei­den yhdistyksenä.

Tulu­kaa­pa pyhä­jär­vi­set lau­an­tai­na Iko­sen kou­lul­le tutus­tu­maan yhdis­tys­ten toi­min­taan! Tie­dä vaik­ka siel­tä löy­tyi­si onnel­li­suu­den avai­met.. ☺️Pai­kal­la myös vitos­luok­ka­lais­ten kah­vio, joten käteis­tä mukaan!Olet­ko aina miet­ti­nyt, että voi­sit teh­dä vapaa­eh­tois­työ­tä, mut­ta et tie­dä mitä, mis­sä ja mil­loin?Tai kai­paat­ko teke­mis­tä ja toi­min­taa?Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan yhdis­tys­ten toi­min­taan ja vapaa­eh­tois­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­siin la 10.2.2024 klo 12–14 Iko­sen kou­lun ruo­ka­sa­liin.Esit­te­ly­pis­tei­den lisäk­si tapah­tu­mas­sa on mm.-Tie­tois­ku: Vapaa­eh­tois­työs­sä­kö onnel­li­suu­den avai­met?, vas­taa­va muis­ti­asian­tun­ti­ja Mir­ja Hyn­ni­nen-Arvon­taa (mak­su­ton arvon­ta). Toi­min­taa esit­te­le­mäs­sä: Elä­ke­lii­ton Pyhä­jär­ven yhdis­tys, Hii­den­ky­län kyläyh­dis­tys ry, Kes­ki­poh­jan Dia­be­te­syh­dis­tys ry, Lähim­mäi­sen kam­ma­rin vapaa­eh­tois­toi­min­ta, MLL Pyhä­jär­ven pai­kal­li­syh­dis­tys, Poh­jois-Suo­men syö­päyh­dis­tys Pyhä­jär­ven osas­to, Pyhä­jär­ven 4H, Pyhä­jär­ven Nati­va ry, Pyhä­jär­ven Nuo­ri­so­seu­ra ry, Pyhä­jär­vi-Seu­ra ry, Pyhä­jär­ven Sydä­nyh­dis­tys ry, Selän­teen kuu­lo­yh­dis­tys ry, SPR Pyhä­jär­ven osas­to, Suo­men­se­län muis­ti ry.Näh­dään siellä💛  See MoreSee Less
View on Facebook
✨Suo­sit­tu Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si jär­jes­te­tään mak­sut­to­ma­na verk­ko­kurs­si­na huh­ti­kuus­sa. ✨Pää­set koti­soh­val­ta kuu­le­maan perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja saat moni­puo­lis­ta tie­toa hel­pot­ta­maan elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa. Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten lähei­sil­le. Ilmoit­tau­tua voi myös suo­raan täs­tä lin­kis­tä:q.surveypal.com/Elamaa_verkkokurssi_kevat24_ilmoittautuminenLisä­tie­to­ja Pau­lii­nal­ta soit­ta­mal­la 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi See MoreSee Less
View on Facebook

Saavutettavuustyökalut