Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja jär­jes­tää koti­hoi­don pal­ve­lu­ja Pyhä­jär­vel­lä sekä  tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Toi­mim­me muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä hyvän elä­män puo­les­ta.
Kul­jem­me sai­ras­tu­neen ja lähei­sen rin­nal­la koko sai­rau­den kaa­ren ajan. Tavoit­tee­na on muis­tiys­tä­väl­li­nen Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maa, jos­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vat elä­vät täy­si­pai­nois­ta elä­mää ja saa­vat tar­vit­se­man­sa tuen ja pal­ve­lut. Olem­me alu­eel­lam­me muis­ti­asioi­den edel­lä­kä­vi­jä, kehi­täm­me muis­ti­työ­tä
suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja ammattitaitoisesti.

Lii­ty jäseneksi
yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

yhteisokoti-ikoni

Koti­Kar­pa­lo p.044 740 0277

tukea-ja-toimintaa-kayttajaikoni

Tukea ja toimintaa

peukku-ikoni

Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi

Ajan­koh­tais­ta

Kan­nan­ot­to: Yhtei­söl­li­nen asu­mi­nen ei kor­vaa muis­ti­sai­rai­den ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoivaa

Hyvin­voin­tia­lu­eet tavoit­te­le­vat par­hail­laan mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä talou­ten­sa tasa­pai­not­ta­mi­sek­si. Sääs­tö­jä hae­taan muun muas­sa lisää­mäl­lä yhtei­söl­lis­tä asu­mis­ta. Hyvin­voin­tia­luei­den rajut leik­kaus­suun­ni­tel­mat perus­tu­vat vir­heel­li­sel­le olet­ta­muk­sel­le, jon­ka mukaan…

Poh­de ei saa vähen­tää ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don paikkoja

Tie­do­te 9.11.2023 Poh­teel­la esi­te­tään sääs­tet­tä­väk­si vuon­na 2024 leik­kaa­mal­la 565 ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen paik­kaa. Tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että pal­ve­lua­su­mi­sen pai­kat vähe­ne­vät nel­jän­nek­sel­lä. Jo nyt tilan­ne on monien eri­tyi­ses­ti muistisairauteen…

Muis­­ti­­Ter­­ve-han­­keen jou­lu­kuun toimintoja

1.12 Muka­vas­ti muis­ti­ter­vey­des­tä-luen­to, SPR:n ter­veys­pis­te, Oulu 2.12 Info-pis­te klo 10-14; Jou­lu­myy­jäi­set, Lam­pin hal­li, Toho­lam­pi 4.12. Vapaa­eh­tois­ten pik­ku­jou­lut Kuusa­mos­sa 5.12 klo 9-11 Vapaa­eh­tois­ten rek­ry­toin­ti­ti­lai­suus, Lapin teat­te­ri 12.12 klo 13 Ajatuksia…

Face­book

Cover for Suomenselän Muisti ry
590 
Suomenselän Muisti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la muis­ti­sai­raut­ta sai

This mes­sa­ge is only visible to admins.
Problem displaying Face­book posts. Bac­kup cac­he in use.
Click to show error
Error: Error vali­da­ting access token: The user has not aut­ho­rized applica­tion 1332798716823516. Type: OAuthException 

Saavutettavuustyökalut