Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla. 

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Yhtei­sö­ko­ti

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Irtiot­to arjes­­ta- yhtei­nen loma Rokual­la 15.-20.8.2021, ilmoit­tau­tu­mi­nen 15.5 mennessä

YHTEI­NEN LOMA MUIS­TI­SAI­RAUT­TA SAI­RAS­TA­VIL­LE JA LÄHEI­SIL­LE IRTIOT­TO ARJES­TA 15.-20.8.2021 ROKUA HEALTH SPA Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö Hin­taan sisäl­tyy: *majoi­tus 2 hen­gen huo­neis­sa *täy­si­hoi­to *loma-ohjel­ma Mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta loma­paik­kaan kukin vas­taa itse.…

18.3 Vir­­kis­­tys- ja hyvin­voin­ti­päi­vä omaishoitajille/omaisille Käl­viän opistolla

VIR­KIS­TYS- JA HYVIN­VOIN­TI­PÄI­VÄ OMAIS­HOI­TA­JIL­LE / OMAI­SIL­LE 18.3.2021 klo 9-15 Käl­viän opis­tol­la, Opis­ton­tie 1 Päi­vän aika­na kes­ki­ty­tään oman hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen. Tie­toa ikään­ty­vien lii­kun­nas­ta ja ravit­se­muk­ses­ta, toi­min­nal­li­sia ja ren­tout­ta­via harjoitteita…

Kok­ko­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus huhtikuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti ja aivo­ter­veys­asiat? Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää ?Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na muis­ti­sai­rai­den paris­sa? MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KOK­KO­LAS­SA Aika: 15.4, 21.4 ja 22.4.2021…