Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Lii­kun­ta­ryh­mä alkaa tam­mi­kuus­sa Kok­ko­las­sa

Ver­rat­to­mat - iloa ja eloa liik­keis­tä ja musii­kis­ta -lii­kun­ta­ryh­mä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sil­leen aloit­taa tam­mi­kuus­sa Kok­ko­las­sa. Ryh­mä kokoon­tuu joka tors­tai urhei­lu­ta­lol­la. Ohjaa­ji­na kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set. Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen…

Kan­nus: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus alkaa hel­mi­kuus­sa

Olet­ko kiin­nos­tu­nut vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten paris­sa? Tapaat­ko vapaa­eh­tois­työs­sä­si muis­ti­sai­rai­ta ihmi­siä? Tule kuu­le­maan tie­toa mm. muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja muis­ti­sai­raan koh­taam­mi­ses­ta. Voit osal­lis­tua vaik­ka vain kah­teen ensim­mäi­seen ker­taan.…