Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Ahaa!- aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Haa­pa­ve­del­lä alkaa maa­lis­kuus­sa

Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaa­jia. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat mate­ri­aa­lin ja val­miu­det ohja­ta ryh­mää. Osal­lis­tu kou­lu­tuk­seen, jos haluat teh­dä vapaa­eh­tois­työ­tä, kehit­tää osaa­mis­ta­si ja olet kiin­nos­tu­nut ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta. Aika:…

Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus Kok­ko­las­sa maa­lis­kuus­sa

Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus Kok­ko­las­sa 17.3, 19.3, 24.3 ja 31.3 klo 17.30 Muis­ti­luot­sin tiloissa,Tehtaankatu 18 b13 Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le ja muis­ti­sai­rai­den paris­sa vapaa­eh­tois­työ­tä teke­vil­le (17.3 ja 19.3) Kurs­si on mak­su­ton,…

Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­set 8.4 Haa­pa­jär­vel­lä ja 9.4 Kok­ko­las­sa

Kiin­nos­tai­si­ko sinua uuden­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta muis­ti­asioi­den paris­sa? Haluai­sit­ko oikoa muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­viä vää­rin­kä­si­tyk­siä ja madal­taa kyn­nys­tä pitää yhteyt­tä muis­ti­sai­rai­siin lähei­siin? Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan Muis­ti­kum­mi­toi­min­taan.…

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri 1.4.2020 Yli­vies­kas­sa

Muis­tiam­mat­ti­lai­nen; tule saa­maan tie­toa ja tukea työ­hö­si! Kat­so ammat­ti­lais­ten ohjel­ma täs­tä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3. men­nes­sä tääl­lä. Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­va ja lähei­nen; tule saa­maan tie­toa ja tukea elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa! Ilta­päi­vän mak­su­ton…