Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

Lii­ty jäseneksi
yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

yhteisokoti-ikoni

Koti­Kar­pa­lo

tukea-ja-toimintaa-kayttajaikoni

Tukea ja toimintaa

peukku-ikoni

Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi

Ajan­koh­tais­ta

Tule mukaan Muis­ti­vii­kon tilaisuuksiin!

Muis­ti­vii­kol­la pyrim­me vähen­tä­mään muis­ti­sai­rauk­siin ja muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­viin ihmi­siin liit­ty­viä ennak­ko­luu­lo­ja ja nega­tii­vi­sia asen­tei­ta. Vii­kon aika­na tuom­me esil­le muis­ti­sai­rai­den ään­tä sekä ker­rom­me muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja toi­min­nas­tam­me. MAA­NAN­TAI 18.9. klo…

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Haapavedellä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa. Tar­vit­taes­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­va voi men­nä kurs­sin ajak­si Mei­jän Tuvalle.…

Face­book

Cover for Suomenselän Muisti ry
587 
Suomenselän Muisti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la muis­ti­sai­raut­ta sai

Hyvää maa­il­man Alz­hei­mer-päi­vää ❣️Tänään vie­te­tään Maa­il­man Alz­hei­mer-päi­vää ja Muis­ti­viik­ko jat­kuu muis­tiys­tä­väl­lis­ten koh­taa­mis­ten mer­keis­sä.Muis­ti­sai­raus voi vai­kut­taa vuo­ro­vai­ku­tuk­seen monin tavoin, mut­ta se ei pois­ta tar­vet­ta lähei­syy­del­le ja koh­da­tuk­si tule­mi­sel­le. Voit tukea yhtei­siä koh­taa­mi­sia esi­mer­kik­si LOVIT-muis­ti­sään­töä hyö­dyn­täen:(L)äsnäolo: Ole läs­nä ja kes­ki­ty häneen.(O)dottaminen: Älä kes­key­tä tai täy­tä tilaa omal­la puheel­la­si, vaan anna toi­sel­le aikaa ja kuun­te­le hän­tä.(V)astaaminen: Yri­tä ymmär­tää muis­ti­sai­raan näkö­kul­maa ja tar­joa hänel­le koke­mus kuul­luk­si tule­mi­ses­ta. Osoi­ta, että hänen asial­laan on sinul­le mer­ki­tys­tä.(I)lmaisun mukaut­ta­mi­nen: Ota huo­mioon kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­si tavat vies­tiä. Kom­mu­ni­koi­da voi muu­ten­kin kuin puhuen – esi­mer­kik­si elein, ilmein ja kos­ke­tuk­sen avul­la.(T)arkistaminen: Tar­kis­ta, saa­vu­tit­te­ko yhtei­sym­mär­ryk­sen ja halu­aa­ko kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­si yhä jat­kaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta.Lisä­tie­to­ja LOVIT-muis­ti­sään­nös­tä Papu­ne­tin sivuil­ta: papunet.net/tietoa/lovit-avain-onnistuneeseen-kohtaamiseen. See MoreSee Less
View on Facebook

Saavutettavuustyökalut