Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Oiva Muis­ti -kier­tue

Oival­li­sel­la muis­ti­kier­tu­eel­la jae­taan tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tis­ta ja omais­hoi­dos­ta. Kat­so pysäh­ty­mis­pai­kat ja tule jut­tusil­le!

CADA­­SIL-ver­­tais­­ta­­paa­­mi­­nen Kok­ko­las­sa 28.9

Tilai­suus on tar­koi­tet­tu CADA­SIL-tau­tia sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän lähei­sil­leen asuin­paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta. Aika: la 28.9 klo 13-15 Paik­ka: Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin Kok­ko­lan toi­mis­tol­la, Teh­taan­ka­tu 18 b13 Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa! Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen…

Ryh­mä­toi­min­not jat­ku­vat jäl­leen elo­kuus­sa

Muis­ti­luot­si­toi­min­not jää­vät juhan­nus­vii­kol­la kesä­tauol­le. Lomai­lem­me hei­nä­kuun ja aloi­tam­me ryh­mät jäl­leen elo­kuus­sa. Syys­kau­del­la aloit­taa muu­ta­ma uusi ryh­mä; Nup­pi ja rup­pi -ryh­mä Sie­vis­sä ja Kan­nuk­ses­sa sekä läheis­ten ryh­mä Haa­pa­jär­vel­lä. Ryh­mä­toi­min­taa…

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus mar­ras­kuus­sa Kok­ko­las­sa

Ahaa! - aivot­ree­ni­ryh­mien tar­koi­tuk­se­na on har­joit­taa osal­lis­tu­jien kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja ja tukea hei­dän aivo­ter­veyt­tään. Neli­päi­väi­nen (8h/pv) ja mak­su­ton vapaa­eh­toi­sil­le suun­nat­tu kou­lu­tus jär­jes­te­tään Kok­ko­las­sa 19 - 20.11. ja 28 - 29.11.2019. Kou­lu­tus antaa…

Suun oma­­hoi­­to-opas on ilmes­ty­nyt!

Ikään­tyes­sä ris­ki sai­ras­tua suusai­rauk­siin, kuten ien­tu­leh­duk­seen, ien­sai­rauk­siin ja kariek­seen lisään­tyy. Suun ter­veys siis ikään­tyes­sä yleen­sä heik­ke­nee, syy­nä täl­le ovat muun muas­sa syl­jen eri­tyk­sen vähen­ty­mi­nen sekä suu­hy­gie­nian ja toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen.…