Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Muis­ti­vii­kon toi­min­taa (vko38)

Muis­ti­viik­koa vie­te­tään vuo­sit­tain kan­sain­vä­li­sen Maa­il­man Alz­hei­mer-päi­vän (21.9.) ympä­ril­lä, tänä vuon­na vii­kol­la 38. Vii­kol­la pyri­tään lisää­mään tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja vähen­tä­mään nii­hin liit­ty­viä ennak­ko­luu­lo­ja. Täs­tä löy­dät koos­teen Muistiluotsin…

Ver­kos­sa: Yhdes­sä koh­ti aivo­­ter­­veyt­­tä-ryh­­mä alkaa 29.9. Ilmoit­tau­du 23.9 mennessä

Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä-ryh­mä etäyh­tey­del­lä Jokai­nen voi vaa­lia aivo­ter­veyt­tään oikeil­la valin­noil­la. Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan aivo­ter­veel­li­sil­lä valin­noil­la aivot muis­ta­vat ja oppi­vat parem­min sekä voi­daan vai­kut­taa ennal­taeh­käi­se­väs­ti usei­siin sai­rauk­siin kuten…

Äijä­ryh­mä Selän­teen alu­een miehille

Selän­teen alu­eel­la  (Haa­pa­jär­vi, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi) kokoon­tuu  vast´ikään muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saa­neil­le mie­hil­le oma ryh­mä. Syk­syn kokoon­tu­mis­ker­rat: ti 21.9. klo 16.30-18.00 Reis­jär­vi ti 19.10. klo 16.30-18.00 Pyhä­jär­vi ti 16.11 klo 16.30-18.00 paik­ka sovitaan…