Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Muis­­ti- ja omais­hoi­to­kah­vi­lat kevääl­lä 2022

Muis­ti- ja omais­hoi­to­kah­vi­lois­ta saat kah­vi­kup­po­sen äärel­lä tie­toa muis­tis­ta, aivo­ter­vey­des­tä, omais­hoi­dos­ta tai muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta. Kevään 2022 kah­vi­lat: Meri­jär­vi 14.4. klo 12-14, seu­ra­kun­ta­ta­lo, Kirk­ko­tie 14 Yhteis­työs­sä Joki­laak­so­jen omais­hoi­ta­jat ja…

Kok­ko­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus toukokuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti- ja aivo­ter­veys­asiat? Haluat­ko olla tuke­na muis­ti­sai­ras­tu­neen arjes­sa? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na ja haluat lisää tie­toa muis­ti­asiois­ta? MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KOK­KO­LAS­SA 18.5, 25.5 ja…

Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tö osak­si palveluketjua

Pilot­ti­ko­ko­nai­suus Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tön sisäl­lyt­tä­mi­ses­tä POP­So­te (Poh­jois-Poh­jan­maan Sote) -alu­een muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten yhte­näis­tä pal­ve­lu­ket­jua on käyn­nis­ty­nyt. Pilot­ti toteu­te­taan yhteis­työs­sä POPSote:n, pai­kal­lis­ten Muis­tiyh­dis­tys­ten ja Muistiliiton…