Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Ver­kos­sa: Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­set 9.11 ruot­sik­si ja 16.11 suo­mek­si

Kiin­nos­tai­si­ko sinua uuden­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta muis­ti­asioi­den paris­sa? Haluai­sit­ko oikoa muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­viä vää­rin­kä­si­tyk­siä ja madal­taa kyn­nys­tä pitää yhteyt­tä muis­ti­sai­rai­siin lähei­siin? Ter­ve­tu­loa pereh­ty­mään MUIS­TI­KUM­MI­LÄ­HET­TI­LÄS­TOI­MIN­TAAN

Kok­ko­la: 5.11. Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus

Olet­ko innos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä? Haluai­sit­ko jakaa tie­toa, ohjei­ta ja vink­ke­jä aivo­ter­vey­des­tä  tai  toi­mia aivo­ter­veys­ryh­män ohjaa­ja­na? Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI 5.11. ja 12.11 klo 12-15.30,…

Loh­ta­ja: Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si loka-mar­­ras­­kuus­­sa

Kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia…

Haa­pa­ve­si: Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus mar­­ras-jou­­lu­­kuus­­sa

Ahaa !-aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Aika: 17.11, 24.11, 1.12 ja 8.12 klo 9-15 Paik­ka: Omai­sOi­van tilat, Van­ha­tie 52, Haa­pa­ve­si Kou­lut­ta­ja: Mir­ja Hyn­ni­nen, vas­taa­va muis­ti­asian­tun­ti­ja Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä. Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päi­vä­kah­vit…