Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Oulun Ete­läi­sen alu­een kun­nis­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Haluat­ko Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­lääk­si?

Olet­ko kiin­nos­tu­nut muis­tiys­tä­väl­li­ses­tä yhteis­kun­nas­ta? Tule mak­sut­to­maan Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­seen, jon­ka jäl­keen voit pitää tuo­kioi­ta ystä­vil­le, per­heil­le, työ­ka­ve­reil­le tai ylei­sö­ti­lai­suuk­sia suu­rem­mil­le ylei­söil­le. Tuo­kion jäl­keen kaik­ki muka­na olleet…

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri 10.4.2019 Yli­vies­kas­sa

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri muis­tiam­mat­ti­lai­sil­le jär­jes­te­tään jäl­leen Yli­vies­kas­sa kevääl­lä 2019. Tut­tuun tapaan ilta­päi­väl­lä on rin­nak­kais­se­mi­naa­ri, joka on suun­nat­tu muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le. Kat­so ohjel­ma ja ilmoit­tau­du täs­tä. Tutus­tu semi­naa­rie­sit­tee­seen:…

Tuet­tu loma Rokual­la

Läh­de lomal­le, jos­sa on mah­dol­li­suus irtau­tua arjes­ta, pääs­tä val­mii­seen ruo­ka­pöy­tään ja voi­maan­tua ver­tais­tues­ta! Yhtei­nen loma muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le 13-18.5.2019 Rokual­la. Hakuai­ka päät­tyy 13.2.2019. Kat­so tar­kem­mat tie­dot ja hakuoh­jeet täs­tä:…