Tut­ki­mus- ja kehittämistoiminta

Suo­men­se­län Muis­ti ry:ssä on toteu­tet­tu tut­ki­mus­toi­min­taa omien pro­jek­tien mm. Demen­tia­hoi­to­mal­lin kehit­tä­mis­pro­jek­ti (2001- 2004) sekä Tans­si eri­tyis­ryh­mien tera­pia­na (2000- 2003) avul­la ja Tans­si ja lii­ke työ­vä­li­nee­nä (2007-2010) sekä yhteis­työ­kump­pa­ni­na mm. Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­hank­keis­sa. Vuo­si­na 2013-2014 toteu­tet­tiin Hen­ki­lös­tön ammat­ti­tai­don lisää­mi­nen ikään­ty­neen muis­ti­sai­raan kehi­tys­vam­mai­sen tut­ki­muk­ses­sa ja hoi­dos­sa eli MuKe­va- pro­jek­ti. Pro­jek­ti oli Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton osit­tain rahoittama.

Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen rahoit­ta­ma Sek­su­aa­li­nen hyvin­voin­ti ete­ne­vis­sä muis­ti­sai­rauk­sis­sa- pro­jek­ti toteu­tet­tiin vuo­si­na 2012-2015 yhteis­työs­sä Ete­lä-Poh­jan­maan Muis­tiyh­dis­tys ry:n kans­sa. Pro­jek­tin pää­mää­rä­nä oli kehit­tää ammat­ti­hen­ki­lös­tön hoi­dol­lis­ta osaa­mis­ta, tilan­tei­den tun­nis­ta­mis­ta, tukea muis­ti­sai­raan koto­na asu­mis­ta ja omais­hoi­ta­jan jak­sa­mis­ta sekä paran­taa hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan val­miuk­sia tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen sek­su­aa­li­suut­ta ja koh­da­ta epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta sek­su­aa­lis­ta käyttäytymistä

Pro­jek­te­jam­me

MuKe­va

Tans­si ja liike

Saavutettavuustyökalut