Koke­mus­toi­mi­ja

Iäkäs nainen muodostanut sormista sydämen ja kurkistaa sieltä takaa

  • on hen­ki­lö, jol­la on oma­koh­tais­ta koke­mus­ta muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­va­na tai läheisenä.
  • saa­nut riit­tä­väs­ti etäi­syyt­tä elä­män­ti­lan­tee­seen­sa ja on sen myö­tä sinut elä­män­vai­heen­sa kanssa.
  • tie­tää, mikä hän­tä on aut­ta­nut ja mit­kä teki­jät ovat vai­kut­ta­neet hänen tai lähei­sen­sä elä­män muu­tok­seen sopeutumisessa.
  • jakaa tie­teel­li­sen tie­don rin­nal­la koke­mus­tie­toa eri alo­jen ammat­ti­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le, ver­tai­sil­le, päät­tä­jil­le sekä muil­le vai­kut­ta­jil­le siit­mil­lais­ta on elää muis­ti­sai­rau­den kans­sa ja mil­lai­sia asioi­ta sai­raus tuo elämään.
  • saa koke­muk­sel­li­sen tie­don näky­väk­si ja hyö­dyn­net­tä­väk­si sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den suun­nit­te­lus­sa, kehit­tä­mi­ses­sä ja toteuttamisessa.
  • saa­nut kou­lu­tuk­sen koke­mus­toi­mi­ja­na toi­mi­mi­seen ja oman koke­mus­ta­ri­nan­sa työstämiseen.

Koke­mus­toi­min­ta poh­jau­tuu koke­mus­tie­toon joka on hen­ki­lö­koh­tai­sen koke­muk­sen kaut­ta ker­ty­nyt­tä tie­toa ja tai­toa, jota ei voi hank­kia opis­ke­le­mal­la vaan elä­mäl­lä elä­mää ympä­röi­väs­sä yhteiskunnassa.

Koke­mus­tie­to on yhtä arvo­kas­ta tie­toa kuin mikä tahan­sa asiantuntijatieto.

Kiin­nos­tuit­ko kokemustoimijatoiminnasta?

Ota yhteyt­tä 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

 

 

 

Saavutettavuustyökalut