Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs

Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läät ovat aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta ja innos­tu­nei­ta vapaa­eh­toi­sia. Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs jakaa tie­toa, ohjei­ta ja vink­ke­jä aivo­ter­vey­des­tä. Hän voi pitää luen­to­ja tai vetää Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä­toi­min­taa esim. muis­tiyh­dis­tyk­ses­sä ja elä­ke­läis­ker­hos­sa. Kou­lu­tet­tu aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs saa käyt­töön­sä Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -mate­ri­aa­lin. Kuu­li­joil­le ja ryh­mä­läi­sil­le tar­jo­taan oival­luk­sia aivo­jen ter­vey­dek­si ja muis­tin hyvinvointiin.

Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­set kes­tä­vät yhden päi­vän. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi aivo­ter­veyt­tä edis­tä­viä ja muis­ti­sai­rauk­sien ris­kiin vai­kut­ta­via teki­jöi­tä sekä pereh­dy­tään mal­li­luen­toon ja ryh­mä­noh­jaa­mi­sen perus­tei­siin. Osal­lis­tu­jat saa­vat mate­ri­aa­lit ja ohjeet luen­to­jen ja ryh­mien pitämiseksi.

Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs toi­mii muis­tiyh­dis­tyk­sen kaut­ta ja saa siel­tä tukea ryh­mien ohjaa­mi­seen ja luen­to­jen jär­jes­tä­mi­seen. Muis­ti­luot­si toi­mii aivo­ter­veys­lä­het­ti­läi­den tuke­na ja vas­taa käy­tän­nöl­li­sen ja työ­noh­jauk­sel­li­sen tuen anta­mi­ses­ta sekä toi­mi­joi­den virkistyksestä.

Kat­so aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs-esi­te täs­tä

 

Saavutettavuustyökalut