Tukea ja toi­min­taa Muistiluotsista

Muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­mi­nen kos­ket­taa aina niin sai­ras­tu­nut­ta itse­ään kuin myös hänen lähei­si­ään. Tie­to sai­rau­des­ta sekä ammat­ti­lai­sil­ta ja ver­tai­sil­ta saa­tu tuki aut­taa sai­rau­teen sopeu­tu­mi­ses­sa ja eteen tule­vis­sa tilan­teis­sa sai­rau­den ede­tes­sä. Älä jää yksi miet­ti­mään, ole yhteyk­sis­sä ja tule mukaan Muis­ti­luot­sin toimintaan!

Muis­ti­luot­si

Muis­ti­luot­si on muis­ti­sai­rauk­sien asian­tun­ti­ja- ja tuki­kes­kus, joka tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

Saavutettavuustyökalut