Hei, Sinä lähi­hoi­ta­ja tai hoi­va-avus­ta­ja, oli­sit­ko mei­dän uusi työkaveri?

Kai­paat­ko mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä, entä aikaa teh­dä työ­si kii­reet­tö­mäs­ti ja hyvin? Haluai­sit­ko käyt­tää omia vah­vuuk­sia­si työs­sä­si? Tule teke­mään tär­ke­ää työ­tä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hyvän elä­män mah­dol­lis­ta­mi­sek­si Karpalokotiin.

Toi­vom­me sinul­ta, että koh­taat asuk­kaam­me ja hei­dän lähei­sen­sä läm­pi­mäs­ti ja kun­nioit­ta­vas­ti. Omaat posi­tii­vi­sen asen­teen työ­tä koh­taan ja sinul­la on suu­ri sydän. Olet myös aidos­ti kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­lys­tä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten parissa.

Tar­joam­me moni­puo­li­sen ja jous­ta­van, oman elä­mä­si tar­pei­siin mukau­tu­van työ­pai­kan ja työyh­tei­sön, jos­sa sinun on mah­dol­lis­ta kehit­tyä hoi­ta­ja­na ja kehit­tää työyh­tei­söäm­me. Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sem­me on 0,7.

Meil­lä on avoin­na eri­mit­tai­sia sijai­suuk­sia LÄHI­HOI­TA­JIL­LE TAI HOI­VA-AVUS­TA­JIL­LE. Huo­mioim­me myös opis­ke­li­jat ja tar­joam­me oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­den. Myö­hem­min mah­dol­li­suus vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Lisä­tie­toa antaa toi­min­nan­joh­ta­ja Lot­ta Pel­li­lä 044-7059 284 tai vas­taa­va sai­raan­hoi­ta­ja Mer­vi Mul­ta­la 044-761 4004

Saavutettavuustyökalut