Haa­pa­jär­vi: Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus 8.9.

Kiin­nos­tai­si­ko sinua uuden­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta muis­ti­asioi­den parissa?
Haluai­sit­ko oikoa muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­viä vää­rin­kä­si­tyk­siä ja madal­taa kyn­nys­tä pitää yhteyt­tä muis­ti­sai­rai­siin läheisiin?

Ter­ve­tu­loa perehtymään
MUIS­TI­KUM­MI­LÄ­HET­TI­LÄS­TOI­MIN­TAAN HAAPAJÄRVELLE
Kes­ki­viik­ko­na 8.9 klo 9.00 13.00
Kou­lu­tus­paik­ka: Sini­kan Lou­nas­pal­ve­lu, Ståhl­ber­gin­ka­tu 1

Muis­ti­kum­mi­tuo­kios­sa opi­taan perus­tie­to­ja muis­ti­sai­rauk­sis­ta, poh­di­taan muis­ti­sai­raan kohtaamista.
Kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set voi­vat pitää muis­ti­kum­mi­tuo­kioi­ta omis­sa ver­kos­tois­saan tai yhteis­työs­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin kanssa.
Muis­ti­kum­mi­tuo­kioi­ta pide­tään val­miin mal­lin mukaan ja täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa vapaa­eh­toi­set oppi­vat kai­ken tar­vit­ta­van tuo­kioi­den pitä­mi­seen liittyen.
Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää päi­vän tar­joi­lut. Kou­lu­tuse­si­te löy­tyy täs­tä.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 1.9 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Haa­pa­ve­si: Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus 28.9

Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus Haapavedellä
28.9 klo 9.00-15.30. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Omai­sOi­van tilas­sa, Van­ha­tie 53.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edistämisestä?Haluaisitko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryhmätoimintaa?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVOTERVEYSLÄHETTILÄÄKSI.

Osal­lis­tu­ja saa mukaan­sa muis­ti­ti­kul­la dia­se­tin luen­to­ti­lai­suuk­sia var­ten ja oppaan ryh­mien ohjaa­mi­seen. Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta on avuksi.

Kou­lu­tus on maksuton.

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä. Tie­dus­te­lut: 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Ilmoit­tau­du 24.9.2021 men­nes­sä klik­kaa­mal­la täs­tä.