Haluat­ko Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­lääk­si?

Olet­ko kiin­nos­tu­nut muis­tiys­tä­väl­li­ses­tä yhteis­kun­nas­ta? Tule mak­sut­to­maan Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­seen, jon­ka jäl­keen voit pitää tuo­kioi­ta ystä­vil­le, per­heil­le, työ­ka­ve­reil­le tai ylei­sö­ti­lai­suuk­sia suu­rem­mil­le ylei­söil­le. Tuo­kion jäl­keen kaik­ki muka­na olleet tie­tä­vät muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja tavois­ta, joil­la voi­vat aut­taa ja tukea muis­ti­sai­rai­ta. Lähet­ti­läs kou­lu­te­taan päi­vän kou­lu­tuk­sel­la, jon­ka jäl­keen hän voi orga­ni­soi­da oman tuo­kion muis­tiyh­dis­tyk­sen tuen avul­la.
Kat­so lisä­tie­dot kou­lu­tuk­ses­ta täs­tä