Ver­kos­sa: Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­set 9.11 ruot­sik­si ja 16.11 suo­mek­si

Kiin­nos­tai­si­ko sinua uuden­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta muis­ti­asioi­den paris­sa?
Haluai­sit­ko oikoa muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­viä vää­rin­kä­si­tyk­siä ja madal­taa kyn­nys­tä pitää yhteyt­tä muis­ti­sai­rai­siin lähei­siin?

Ter­ve­tu­loa pereh­ty­mään MUIS­TI­KUM­MI­LÄ­HET­TI­LÄS­TOI­MIN­TAAN
Ruot­sin­kie­li­nen kou­lu­tus maa­nan­tai­na 9.11. klo 15-18
Suo­men­kie­li­nen kou­lu­tus maa­nan­tai­na 16.11. klo 15-18

Kou­lu­tuk­set jär­jes­te­tään etäyh­tey­del­lä.

Kat­so muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs_2020-esi­te täs­tä

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 30.10 men­nes­sä
044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi
www.muistikummit.fi
www.suomenselanmuisti.fi/vapaaehtoiseksi

 

Kok­ko­la: 5.11. Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus

Olet­ko innos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä?
Haluai­sit­ko jakaa tie­toa, ohjei­ta ja vink­ke­jä aivo­ter­vey­des­tä  tai  toi­mia aivo­ter­veys­ryh­män ohjaa­ja­na?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI

5.11. ja 12.11 klo 12-15.30, Muis­ti­luot­sin tilat, Teh­taan­ka­tu 18 b13, Kok­ko­la

Kou­lu­tus on mak­su­ton. Osal­lis­tu­ja saa mukaan­sa muis­ti­ti­kul­la dia­se­tin luen­to­ti­lai­suuk­sia var­ten ja oppaan ryh­mien ohjaa­mi­seen.

Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta on avuk­si.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 2.11 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään tilan­teen vaa­ties­sa etäyh­tey­del­lä.

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs_2020-esi­te

Haa­pa­ve­si: Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus mar­ras-jou­lu­kuus­sa

Ahaa !-aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus

Aika: 17.11, 24.11, 1.12 ja 8.12 klo 9-15

Paik­ka: Omai­sOi­van tilat, Van­ha­tie 52, Haa­pa­ve­si

Kou­lut­ta­ja: Mir­ja Hyn­ni­nen, vas­taa­va muis­ti­asian­tun­ti­ja

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä.

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päi­vä­kah­vit
Ilmoit­tau­du 9.11.2020 men­nes­sä verk­ko­lo­mak­keel­la klik­kaa­mal­la tätä_Ahaa! Haa­pa­ve­si

tai Katil­le 044-770 0025, muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi