Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus mar­ras­kuus­sa Kok­ko­las­sa

Ahaa! - aivot­ree­ni­ryh­mien tar­koi­tuk­se­na on har­joit­taa osal­lis­tu­jien kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja ja tukea hei­dän aivo­ter­veyt­tään. Neli­päi­väi­nen (8h/pv) ja mak­su­ton vapaa­eh­toi­sil­le suun­nat­tu kou­lu­tus jär­jes­te­tään Kok­ko­las­sa 19 - 20.11. ja 28 - 29.11.2019. Kou­lu­tus antaa val­miu­det ja mate­ri­aa­lin tavoit­teel­li­seen aivot­ree­ni­ryh­män ohjaa­mi­seen. Lue lisää tääl­tä.

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä ja ilmoit­tau­du kou­lu­tuk­seen 11.11.2019 men­nes­sä tääl­lä.