Aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Toho­lam­mil­la syyskuussa

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus

ahaa -logo

Paik­ka: Toho­lam­min kunnantalo

Aika­tau­lu:

ma 2.9. klo 9-12 etäyhteydellä

ma 9.9 klo 9-15 ja

ma 16.9 klo 9-16 paikanpäällä

Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ja materiaalin 

10 kokoon­tu­mis­ker­ran Ahaa!-aivotreeniryhmän ohjaa­mi­seen. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryh­mä­noh­jauk­ses­ta ei tar­vit­se vas­ta­ta yksin, vaan sitä voi ohja­ta myös pareit­tain tai vuo­ro­tel­len. Muis­tiyh­dis­tys tukee ryhmänohjaajia.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen vaa­tii osal­lis­tu­mi­sen kaik­kien kol­men päi­vän osalta. 

Osal­lis­tu kou­lu­tuk­seen, jos olet kiin­nos­tu­nut ryhmänohjaamisesta.

Pää­set ilmoit­tau­tu­maan täs­tä: Ilmoittaudu_Toholampi

 

 

Syys­kuus­sa Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus Oulus­sa, Kuusa­mos­sa, Rova­nie­mel­lä, Kaus­ti­sel­la ja Kokkolassa

Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus

4.9.2024 klo 9.00-16.00

vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiinnostuneille

Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä ja muis­ti­sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­sys­tä. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään yhdes­sä läpi Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -mal­li­luen­to ja ryh­män ohjaa­mi­sen perus­teet sekä teh­dään käy­tän­nön harjoitteita.

Kou­lu­tuk­sen käy­neis­tä tulee vapaa­eh­toi­sia aivo­ter­veys­lä­het­ti­läi­tä, jot­ka voi­vat pitää luen­to­ja tai ohja­ta Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mää esim. elä­ke­läis­ker­hos­sa muis­tiyh­dis­tyk­sen tukemana.

Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta ovat avuk­si. Kou­lu­tus on mak­su­ton. Kou­lu­tus sisäl­tää lou­naan ja iltapäiväkahvit.

Osal­lis­tu­ja­na saat:

  • todis­tuk­sen,
  • Yhdes­sä koti aivo­ter­veyt­tä -oppaan,
  • dia­pa­ke­tin ja tukimateriaalia.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 28.8, jon­ka jäl­keen ilmoi­tam­me kou­lu­tuk­sen toteu­tu­mi­ses­ta ja saat tar­kem­man koulutusohjelman.

Oulu: 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Oulun kou­lu­tus

Lisä­tie­to­ja: 044 425 2955/Riikka Heikkinen

Kuusa­mo: Kump­pa­nuus­ta­lo Nuot­ta, Apa­ja­tie 1.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Kuusa­mon koulutus

Lisä­tie­to­ja: 044 724 5857/Minna Kaltio

Rova­nie­mi: Muis­ti­tu­pa, Ainon­ka­tu 2Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Rova­nie­men koulutus

Lisä­tie­to­ja: 044 977 2898/Marika Kulppi

Kaus­ti­nen: Kun­nan­vi­ras­to, Kap­pe­lin­tie 13

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Kaus­ti­sen koulutus

Lisä­tie­to­ja: 044 493 1267/Kati Göös

Kok­ko­la: Jymy-tupa, Teh­taan­ka­tu 18 A9

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Kok­ko­lan koulutus

Lisä­tie­to­ja: 044 770 0025/Pauliina Rautio

 

Saavutettavuustyökalut