Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus Rova­nie­mel­lä

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutusAhaa-aivotreeniä yhdessä logo

Ke 4.10. klo 12-16 on etäyh­tey­del­lä. Jos etäyh­teys ei ole mah­dol­lis­ta, voit osal­lis­tua sii­hen Lapin Muis­tiyh­dis­tyk­sel­lä, Aino­ka­tu 2, Rovaniemi.

To 12.10 klo 9-15, Yrit­tä­jä­nais­ten ker­ho­huo­ne, Var­tio­ka­tu 18-20

Pe 13.10 klo 9-15.30, Lapin Muistiyhdistyksellä

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Lapin alu­eel­le. Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi –han­ke kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaa­jia. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryhmäkokonaisuuden.

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit. 

Mat­ka­ku­lut ovat omakustanteiset.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ​20.9.2023 men­nes­sä täs­tä:​ Ahaa!_Rovaniemi_2023

Lisä­tie­to­ja: Mari­ka Kulp­pi p. 044 977 2898,​ marika.kulppi@suomenselanmuisti.fi​

Ahaa-kou­lu­tuse­si­te_­ro­va­nie­mi

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus Oulus­sa

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus Oulus­sa
Ahaa-aivotreeniä yhdessä logo

To 2.11. klo 12-16 etä­nä Teams-sovel­luk­sel­la. Tämä vaa­tii säh­kö­pos­tin ja tietokoneen.

To 9.11. klo 9-15, Kump­pa­nuus­kes­kus, Kan­san­ka­tu 53, Oulu, Ase­ma-tila, 2.krs

Pe 10.11. klo 9-15, Kump­pa­nuus­kes­kus, Kan­san­ka­tu 53, Oulu, Ase­ma-tila, 2.krs

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­le. Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi –han­ke kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaa­jia. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryhmäkokonaisuuden.

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit. 

Mat­ka­ku­lut ovat omakustanteiset.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ​20.10.2023 men­nes­sä täs­tä:​ Ahaa!_Oulu_2023

Lisä­tie­to­ja: Min­na Kal­tio p. 044 7245 857,​ minna.kaltio@suomenselanmuisti.fi​

Ahaa- esite_Oulu

Saavutettavuustyökalut