Syyss­tar­tit etäyh­tey­del­lä elo­kuus­sa Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­sil­le ja vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiinnostuneille

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten syyss­tart­tiin ja orien­toi­tu­maan syyskaudelle

Kokoon­num­me täl­lä ker­taa etäyh­tey­del­lä 15.8. klo 14-15 ja 16.8. klo 17-18

Ohjel­mas­sa:

  • Sosio­no­mio­pis­ke­li­ja esit­te­lee opin­näy­te­työn tulok­sia muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den kokemuksistaNeljä hahmoa käsi kädessä vierekkäin.
  • Huo­li-ilmoi­tuk­sen tekeminen
  • Ajan­koh­tai­sia asioita

Ilmoit­tau­du itsel­le­si parem­min sovi­val­le ajan­koh­dal­le 9.8 men­nes­sä Katil­le 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi, niin saat osal­lis­tu­mis­lin­kin sähköpostiisi.

Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen tree­naus? Ahaa- aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Kan­nuk­ses­sa elo-syyskuussa

Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen treenaus?

Ahaa!- aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Kannuksessa

29.8, 30.8, 5.9 ja 6.9 klo 9-15

Lou­nas­kah­vi­la Rau­ha­la, Met­so­lan­tie 2Ahaa-aivotreeniä yhdessä logo

 

Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaa­jia. Osal­lis­tu­mal­la tähän kou­lu­tuk­seen saat mate­ri­aa­lin ja val­miu­det ohja­ta ryhmää.

Ahaa! - aivot­ree­ni­ryh­mien tar­koi­tuk­se­na on har­joit­taa osal­lis­tu­jien kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja. Ohja­tut ajat­te­lu- ja oppi­mis­tai­to­ja kehit­tä­vät har­joit­teet akti­voi­vat ja huol­ta­vat aivo­ja. Har­joit­tei­den tuot­ta­mien ajat­te­lu­mal­lien siir­tä­mi­sel­lä osak­si arkea voi­daan vah­vis­taa ja tukea hen­ki­lön kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja sekä elä­män­laa­tua ja arjen suju­mis­ta. Tavoit­teel­li­nen aivot­ree­ni tukee myös aivo­ter­veyt­tä. Osal­lis­tu kou­lu­tuk­seen, jos haluat teh­dä vapaa­eh­tois­työ­tä, kehit­tää osaa­mis­ta­si ja olet kiin­nos­tu­nut ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta. Kou­lu­tus on nelipäiväinen.

Kou­lut­ta­ja: Mir­ja Hyn­ni­nen, vas­taa­va muistiasiantuntija

 

Lisä­tie­to­ja: 044 770 0025, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Ilmoit­tau­du 19.8.2022 men­nes­sä TÄS­TÄ.

Kou­lu­tus on mak­su­ton, sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit.

 

Olet­ko innos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä ja vapaa­eh­tois­työs­tä? Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus Kala­joel­la syyskuussa

Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edistämisestä? 

Haluai­sit­ko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä­toi­min­taa eri kohderyhmille?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaaehtoiseksi

 

AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI KALA­JOEL­LA Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

13.9.2022 klo 9.00-16.00 Ven­te­län talo, Ven­te­län­tie 1

Osal­lis­tu­ja saa mukaan­sa muis­ti­ti­kul­la dia­se­tin luen­to­ti­lai­suuk­sia var­ten ja oppaan ryh­mien ohjaamiseen.

Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta on avuk­si. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Kes­ki-Poh­jan­maan Muistiluotsi.

 

Lue lisää aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­toi­min­nas­ta täs­tä.

tai 044 770 0025, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Ilmoit­tau­du 6.9 men­nes­sä pai­na­mal­la täs­tä. 

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää päi­vän tarjoilut.