Kok­ko­la: Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus. Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen tree­naus?

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutuksen käy­nyt vapaa­eh­toi­nen voi jär­jes­tää ryh­mä­toi­min­ta­na ohjat­tua muis­ti­har­joit­te­lua, esi­mer­kik­si elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen ryh­mis­sä.

Kou­lut­tau­tu­mal­la saat mate­ri­aa­lin ja val­miu­den ohja­ta ryh­mää. Teh­tä­vät ovat kynä-pape­ri­teh­tä­viä.

Kou­lu­tus on mak­su­ton.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Katil­le 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kat­so esi­te täs­tä

Yli­vies­ka: Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus 20.3.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä?

Haluai­sit­ko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryh­mä­toi­min­taa?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI!

Yhden päi­vän kou­lu­tus jär­jes­te­tään Yli­vies­kas­sa 20.3.2019

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 14.3 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kat­so esi­te täs­tä

Kan­nus: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus alkaa hel­mi­kuus­sa

Olet­ko kiin­nos­tu­nut vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten paris­sa?

Tapaat­ko vapaa­eh­tois­työs­sä­si muis­ti­sai­rai­ta ihmi­siä?

Tule kuu­le­maan tie­toa mm. muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja muis­ti­sai­raan koh­taam­mi­ses­ta. Voit osal­lis­tua vaik­ka vain kah­teen ensim­mäi­seen ker­taan.

Kou­lu­tus on mak­su­ton.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­mi­nen Katil­le 30.1.2018 men­nes­sä 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Kat­so ohjel­ma täs­tä