Ilmoit­tau­du tääl­tä! Ahaa-aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Toho­lam­mil­la maaliskuussa

KIIN­NOS­TAA­KO VAPAA­EH­TOIS­TYÖ JA AIVO­JEN TREENAAMINEN?

ahaa -logo

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi –han­ke kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaajia.

Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryhmäkokonaisuuden.

Paik­ka: Toho­lam­min kun­nan­ta­lol­la, Lam­pin­tie 5

Aika­tau­lu: 

ma 18.3. klo 9–12 (etäyh­teys mahdollinen)

ma 25.3 klo 9–15 (pai­kan päällä)

ma 8.4 klo 9–16 (pai­kan päällä)

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit.

Mat­ka­ku­lut ovat omakustanteiset.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3.2024 men­nes­sä, ilmoit­tau­tu­maan pää­set täs­tä 

Lisä­tie­to­ja: Kati Göös p. 044 493 1267, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Tulos­tet­ta­va Kou­lu­tuse­si­te

 

 

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­sia Pyhäjärvellä!

Kiin­nos­taa­ko muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­ta? Pyhä­jär­vel­lä on kevään aika­na mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua Muis­ti­Ka­ve­rik­si tai Ahaa!-aivotreeniohjaajaksi tai vaik­ka molemmiksi!

Muis­ti­Ka­ve­ri-kou­lu­tus
3.4. klo 9.30-14.30 Muis­ti­luot­sis­sa, Palotiemuistikaveri -logo

  • Mitä on muistivapaaehtoisuus?
  • Perus­tie­toa muistisairauksista
  • Kuin­ka koh­taan muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van ihmisen?
  • Vapaa­eh­toi­nen muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van toi­mi­na­ky­vyn tukena
  • Muis­ti­Ka­ve­ri­na toimiminen

Lue lisää Muis­ti­Ka­ve­ri -toi­min­nas­ta: Muis­ti­ka­ve­ri

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 28.3. men­nes­sä: Pau­lii­na 044 7700 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Ahaa! -aivot­ree­noh­jaa­ja­kou­lu­tus
7.5. klo 12-15, 14.5. klo 9-15 ja 22.5. klo 9-15 ahaa -logo

  • Aivo­jen muovautuvuus
  • Mitä on kog­ni­tii­vi­nen harjoittelu
  • Ryh­män ohjaa­mi­sen perusteet
  • Teh­tä­vä­pa­ke­tin läpikäyminen

Lue lisää Ahaa!-aivotreeneistä: Ahaa!

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 25.4. men­nes­sä: Pau­lii­na 044 7700 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Voit tulos­taa esit­teen molem­mis­ta kou­lu­tuk­sis­ta täs­tä.

Saavutettavuustyökalut