Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus

4.9.2024 klo 9.00-16.00

vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiinnostuneille

Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä ja muis­ti­sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­sys­tä. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään yhdes­sä läpi Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -mal­li­luen­to ja ryh­män ohjaa­mi­sen perus­teet sekä teh­dään käy­tän­nön harjoitteita.

Kou­lu­tuk­sen käy­neis­tä tulee vapaa­eh­toi­sia aivo­ter­veys­lä­het­ti­läi­tä, jot­ka voi­vat pitää luen­to­ja tai ohja­ta Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mää esim. elä­ke­läis­ker­hos­sa muis­tiyh­dis­tyk­sen tukemana.

Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta ovat avuk­si. Kou­lu­tus on mak­su­ton. Kou­lu­tus sisäl­tää lou­naan ja iltapäiväkahvit.

Osal­lis­tu­ja­na saat:

  • todis­tuk­sen,
  • Yhdes­sä koti aivo­ter­veyt­tä -oppaan,
  • dia­pa­ke­tin ja tukimateriaalia.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 28.8, jon­ka jäl­keen ilmoi­tam­me kou­lu­tuk­sen toteu­tu­mi­ses­ta ja saat tar­kem­man koulutusohjelman.

Oulu: 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Oulun kou­lu­tus

Lisä­tie­to­ja: 044 425 2955/Riikka Heikkinen

Kuusa­mo: Kump­pa­nuus­ta­lo Nuot­ta, Apa­ja­tie 1.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Kuusa­mon koulutus

Lisä­tie­to­ja: 044 724 5857/Minna Kaltio

Rova­nie­mi: Muis­ti­tu­pa, Ainon­ka­tu 2Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Rova­nie­men koulutus

Lisä­tie­to­ja: 044 977 2898/Marika Kulppi

Kaus­ti­nen: Kun­nan­vi­ras­to, Kap­pe­lin­tie 13

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Kaus­ti­sen koulutus

Lisä­tie­to­ja: 044 493 1267/Kati Göös

Kok­ko­la: Jymy-tupa, Teh­taan­ka­tu 18 A9

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Kok­ko­lan koulutus

Lisä­tie­to­ja: 044 770 0025/Pauliina Rautio

 

Saavutettavuustyökalut