Muis­ti­Ter­ve-hank­keen tou­ko­kuun toimintoja

Tou­ko­kuun tapahtumatSuomen kartta, jos väritettynä Pohjois-Suomi

2.5. klo 10-11 Muka­vas­ti muis­ti­ter­vey­des­tä-luen­to, Elä­ke­lii­ton Tai­val­kos­ken yhdistys
2.5. klo 11.30-12.30 Muka­vas­ti muis­ti­ter­vey­des­tä-luen­to, Met­sä­ky­län muis­ti­kah­vi­la, Taivalkoski
13.5. klo 12-14 Lii­ku­ta minua-ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma Yli­vies­kas­sa Huh­jan­tien esteet­tö­mäl­lä rei­til­lä yhteistyössä
Yli­vies­kan kaupunki/liikuntaneuvonta ja vam­mais- ja vanhusneuvosto
13.5. klo 17.30-19.30 Lii­ku, tans­si ja nau­ra Lii­ku­ta minua- päi­vän tapah­tu­ma Kola­rin kun­nan valtuustosalissa
yhteis­työs­sä Lapin Muis­tiyh­dis­tyk­sen ja Kola­rin kun­nan kanssa.
14.5 klo 10-14 Kpe­du ammat­tio­pis­ton jär­jes­tö­pis­te, Kokkola
17.5 klo 9.30-11.30 Sydän­vii­kon tapah­tu­ma Kip­pa­ri­hal­li , Kok­ko­las­sa yhteis­työs­sä Kok­ko­lan Sydä­nyh­dis­tys ry,
Soi­te ja Kok­ko­lan kau­pun­gin liikuntatoimi
17.5. klo 11-13 Omai­sOi­va-kah­vi­la Pudas­jär­vel­lä ABC-ase­mal­la, yhteis­työs­sä Koil­lis­maan Omais­hoi­ta­jat ja
Lähei­set ry ja Omai­sOi­va toiminta
22.5 klo 10-14 Oman elä­män­sä san­ka­rit -tapah­tu­ma Kip­pa­ri­hal­lis­sa Kok­ko­las­sa yhteis­työs­sä mm. Soi­te ja
Kok­ko­lan kaupunki
27.5., 30.5., ja 31.5. Ahaa! -aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Tor­nion järjestötalolla.

Muis­ta hyvin­voin­ti­si-kier­tue Oulun alueella

13.5. Limin­ka klo 11-15, Lakeus-talo
20.5. Kem­pe­le klo 14-16, Zep­pe­lin keskusaula
21.5. Muhos klo 10-12, kirjasto
21.5. Tyr­nä­vä klo 14-16, Seurakuntatalo
22.5. Yli­kii­min­ki klo 10-12, Asukastupa
22.5. Yli-Ii klo 14-16, Rauhanyhdistys
23.5. Hai­luo­to, Kunnantalo
24.5. Raa­hen alu­een pysäh­ty­mis­pai­kat sel­viä­vät piak­koin. Seu­raa tiedotusta!

Kier­tue toteu­te­taan usei­den yhteis­kump­pa­nei­den kans­sa. Kier­tue on mak­su­ton. Tervetuloa!

Aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Tor­nios­sa toukokuussa

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus

ahaa -logo

Paik­ka: Tor­nion jär­jes­tö­ta­lo, Kemin­tie 53, Tornio.

Aika­tau­lu:

ma 27.5. klo 9-13 (etäyh­teys mahdollinen)

to 30.5. klo 9-15 paikanpäällä

pe 31.5. klo 9-15 paikanpäällä

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­toi­min­taa Lapin alu­eel­le. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryh­mä­ko­ko­nai­suu­den. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryh­mä­noh­jauk­ses­ta ei tar­vit­se vas­ta­ta yksin, vaan voit ohja­ta ryh­mää toi­sen ohjaa­jan kans­sa. Muis­tiyh­dis­tys tukee ryhmänohjaajia.

 

Pää­set ilmoit­tau­tu­maan täs­tä: Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Rova­nie­mel­lä kesäkuussa

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus

ahaa -logo

Paik­ka: Muis­ti­tu­pa, Ainon­ka­tu 2, Rovaniemi

Aika­tau­lu:

ma 3.6. klo 8.30-12.30 (etäyh­teys mahdollinen)

ke 5.6. klo 9-15 paikanpäällä

pe 7.6. klo 9-15 paikanpäällä

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­toi­min­taa Lapin alu­eel­le. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryh­mä­ko­ko­nai­suu­den. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryh­mä­noh­jauk­ses­ta ei tar­vit­se vas­ta­ta yksin, vaan voit ohja­ta ryh­mää toi­sen ohjaa­jan kans­sa. Muis­tiyh­dis­tys tukee ryhmänohjaajia.

 

Pää­set ilmoit­tau­tu­maan täs­tä: Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Kok­ko­las­sa kesäkuussa

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus

ahaa -logo

Paik­ka: Teh­taan­ka­tu 18 A 9, 4.krs. ( Jymy-tupa )

Aika:

to 30.5. klo 9.00-12.00

Teo­ri­aa: Aivo­jen muo­vau­tu­vuus ja kog­ni­tii­vi­nen har­joit­te­lu. Ohjauk­sen perus­teet. Mitä on muisti?

ti 4.6. klo 9.00-15.00

Kynä­pa­pe­ri­teh­tä­viä tee­moil­la: Kes­kit­ty­mi­nen, muis­ti ja hahmottaminen

pe 7.6. klo 9.00-15.00

Kynä­pa­pe­ri­teh­tä­viä tee­moil­la: Päät­te­ly ja kieli

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja päte­vyy­den ohja­ta 10 ker­ran ryh­mä­ko­ko­nai­suu­den. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryh­män koko noin 10 hen­ki­löä. Ryh­mä­noh­jauk­ses­ta ei tar­vit­se vas­ta­ta yksin, vaan sitä voi ohja­ta myös pareit­tain tai vuo­ro­tel­len. Muis­tiyh­dis­tys tukee ryh­mä­noh­jaa­jia. Kou­lu­tus on maksuton.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.5.2024 mennessä
P. 044 493 1267, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Pää­set ilmoit­tau­tu­maan täs­tä: Ilmoittautuminen_Ahaa!_Kokkola_2024

 

 

 

 

Aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Toho­lam­mil­la syyskuussa

Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus

ahaa -logo

Paik­ka: Toho­lam­min kunnantalo

Aika­tau­lu:

ma 2.9. klo 9-12 etäyhteydellä

ma 9.9 klo 9-15 ja

ma 16.9 klo 9-16 paikanpäällä

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryh­mä­ko­ko­nai­suu­den. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryh­män koko noin 10 hen­ki­löä. Ryh­mä­noh­jauk­ses­ta ei tar­vit­se vas­ta­ta yksin, vaan sitä voi ohja­ta myös pareit­tain tai vuo­ro­tel­len. Muis­tiyh­dis­tys tukee ryhmänohjaajia.

Pää­set ilmoit­tau­tu­maan täs­tä: Ilmoittaudu_Toholampi

 

 

Saavutettavuustyökalut