Ilmoit­tau­du tääl­tä! Ahaa-aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Toho­lam­mil­la maaliskuussa

KIIN­NOS­TAA­KO VAPAA­EH­TOIS­TYÖ JA AIVO­JEN TREENAAMINEN?

ahaa -logo

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi –han­ke kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaajia.

Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryhmäkokonaisuuden.

Paik­ka: Toho­lam­min kun­nan­ta­lol­la, Lam­pin­tie 5

Aika­tau­lu: 

ma 18.3. klo 9–12 (etäyh­teys mahdollinen)

ma 25.3 klo 9–15 (pai­kan päällä)

ma 8.4 klo 9–16 (pai­kan päällä)

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit.

Mat­ka­ku­lut ovat omakustanteiset.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3.2024 men­nes­sä, ilmoit­tau­tu­maan pää­set täs­tä 

Lisä­tie­to­ja: Kati Göös p. 044 493 1267, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Tulos­tet­ta­va Kou­lu­tuse­si­te

 

 

Muis­ti­Ter­ve-hank­keen hel­mi­kuun toimintoja

Muka­vas­ti muistiterveydestä-luennotSuomen kartta, jos väritettynä Pohjois-Suomi

5.2. Tai­val­kos­ken eläk­keen­saa­jat klo 10-12, Taivalkoski
6.2. Tor­nion Mar­tat klo 18.00
19.2. Tui­ran Mat­riit­ti klo 14, Oulu
19.2. Kel­lon Mar­tat klo 17, Kel­lon seurakuntakoti
26.2. Elä­ke­lii­ton Tyr­nä­vän yhdis­tys klo 11.30, Tyr­nä­vän seurakuntatalo
28.2. Elä­ke­lii­ton Toho­lam­min yhdis­tys klo 13, Jussinpirtti
29.2. Hau­ki­pu­taan Eläk­keen­saa­jat, Hau­ki­pu­taan yhteisötila

Hyvää palau­tet­ta vii­me vuo­del­ta saa­nut Muka­vas­ti muis­ti­ter­vey­des­tä-luen­to sisäl­tää mm. tie­toa muis­ti­sai­rau­den ris­ki­te­ki­jöis­tä ja muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä sekä FIN­GER-toi­min­ta­mal­lis­ta. Ole yhtey­des­sä alu­ee­si han­ke­työn­te­ki­jään ja sovi hänen kans­saan vie­rai­lus­ta yhdis­tyk­sen­ne tilaisuuteen.

Yhteis­työ oppi­lai­tos­ten kans­sa alkaa hel­mi­kuus­sa Lapis­sa ja tie­toa muis­ti­ter­vey­des­tä jae­taan opis­ke­li­joil­le etäyh­tey­del­lä ja pai­kan­pääl­lä oppilaitoksessa.

Ensim­mäi­set FIN­GER-elin­ta­paoh­jaus­ryh­mät alkavat:

31.1 Toholampi,1.2. Rova­nie­mi, 6.2. Tornio

Ryh­mät ovat koko­nais­kes­tol­taan yhden vuo­den ja sisäl­tä­vät yhteen­sä 36-40 kokoontumiskertaa.

Vas­tuu­ta­hot: Hyvin­voin­tia­lu­eet, Ikäneuvolat/Seniorien ter­veys­pis­te :, ris­ki­ryh­mien tun­nis­ta­mi­nen ja sydän- ja veri­suo­ni­sai­rauk­sien hoi­to ja seu­ran­ta ja ravitsemusryhmät

Kun­nat: lii­kun­ta­ryh­mät ja Muistiyhdistykset/hanke: kog­ni­tio­ryh­mät

Saavutettavuustyökalut