Haluat­ko läh­teä tut­ki­maan, kuin­ka uusi Wise­Mo­tion-mene­tel­mä vai­kut­taa hyvinvointiisi?

Kok­ko­las­sa aloit­taa tam­mi­kuus­sa 2024 Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä. Toi­min­ta poh­jau­tuu neu­ro­tie­tei­li­jä Han­na Poi­ko­sen kehit­tä­mään Wise­Mo­tion-mene­tel­mään, joka yhdis­tää liik­keen ja neu­ro­tie­teen. Mene­tel­mä paran­taa mm. tie­don­kä­sit­te­ly­toi­min­to­ja, fyy­si­siä tai­to­ja, keho­tie­toi­suut­ta ja sosi­aa­lis­ta vuorovaikutusta.

Har­joi­tuk­set teh­dään ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä kun­kin osal­lis­tu­jan voi­ma­va­ro­jen mukaan. Mitään aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta tai edes tans­si-innos­tus­ta et tarvitse.

Ryh­mää ohjaa­vat Wise­Mo­tion-kou­lu­tuk­sen käy­neet ohjaa­jat. Mak­su­ton ryh­mä kokoon­tuu Ren­lun­din kou­lul­la kak­si ker­taa vii­kos­sa, osal­lis­tua voi myös vain toi­se­na päivänä.

  • Tiis­tai klo 10-11
  • Kes­ki­viik­ko klo 9.30-10.30

Ryh­mä on ensi­si­jai­ses­ti suun­nat­tu lie­vä muis­ti­sai­raut­ta tai lie­vä kog­ni­tii­vi­nen hei­ken­ty­mä (MCI) sai­ras­ta­vil­le, mut­ta ilmoit­tau­tua voi myös muut aivo­ter­vey­des­tä kiinnostuneet.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: 044 770 0025 tai pauliina.rautio@suomenselanmuisti.fi

Mai­nok­sen voit tulos­taa täs­tä.

Saavutettavuustyökalut