Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kanssa.

Kurs­si jär­jes­te­tään mar­ras­kuus­sa nel­jä­nä tiis­tai­na Haa­pa­jär­vel­lä, Sini­kan Lou­nas­pal­ve­lun kokous­ti­las­sa osoit­tees­sa Ståhl­ber­gin­ka­tu 1.

Kurs­sin aika­tau­lu ja ohjelma:

ti 2.11. klo 13.00-15.30 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen
ti 9.11. klo 13.00-15.30 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa
ti 16.11. klo 13.00-15.30 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­ten varautuminen
ti 30.11. klo 13.00-15.30 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Kurs­si on maksuton.
Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Mir­jal­le 22.10.2021 men­nes­sä puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi.

Ter­ve­tu­loa kurssille!

Tulos­tet­ta­va kurs­si-ilmoi­tus (pdf-tie­dos­to): Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kanssa_Haapajärvi