Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus

ahaa -logo

Paik­ka: Tor­nion jär­jes­tö­ta­lo, Kemin­tie 53, Tornio.

Aika­tau­lu:

ma 27.5. klo 9-13 (etäyh­teys mahdollinen)

to 30.5. klo 9-15 paikanpäällä

pe 31.5. klo 9-15 paikanpäällä

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­toi­min­taa Lapin alu­eel­le. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryh­mä­ko­ko­nai­suu­den. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryh­mä­noh­jauk­ses­ta ei tar­vit­se vas­ta­ta yksin, vaan voit ohja­ta ryh­mää toi­sen ohjaa­jan kans­sa. Muis­tiyh­dis­tys tukee ryhmänohjaajia.

 

Pää­set ilmoit­tau­tu­maan täs­tä: Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Saavutettavuustyökalut