Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja jär­jes­tää koti­hoi­don pal­ve­lu­ja Pyhä­jär­vel­lä sekä  tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Toi­mim­me muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä hyvän elä­män puo­les­ta.
Kul­jem­me sai­ras­tu­neen ja lähei­sen rin­nal­la koko sai­rau­den kaa­ren ajan. Tavoit­tee­na on muis­tiys­tä­väl­li­nen Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maa, jos­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vat elä­vät täy­si­pai­nois­ta elä­mää ja saa­vat tar­vit­se­man­sa tuen ja pal­ve­lut. Olem­me alu­eel­lam­me muis­ti­asioi­den edel­lä­kä­vi­jä, kehi­täm­me muis­ti­työ­tä
suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja ammattitaitoisesti.

Lii­ty jäseneksi
yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

yhteisokoti-ikoni

Koti­Kar­pa­lo p.044 740 0277

tukea-ja-toimintaa-kayttajaikoni

Tukea ja toimintaa

peukku-ikoni

Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi

Ajan­koh­tais­ta

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -etä­kurs­si jäl­leen syksyllä! 

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on suun­nat­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja elä­mäs­tä muis­ti­sai­rau­den kans­sa. Etä­kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä kes­ki­viik­koil­ta­na Teamsissa.…

Alle­kir­joi­tim­me jär­jes­tö­jen ter­vei­set Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kan­san­edus­ta­jil­le kehysriiheen 

Poh­jois-Poh­jan­maal­la toi­mii täl­lä het­kel­lä lähes 7060 rekis­te­röi­tyä yhdis­tys­tä, jois­ta noin 650 on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­töä tai -yhdis­tys­tä sekä lukui­sia asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­siä, elä­ke­läis- ja lii­kun­ta­jär­jes­tö­jä sekä mui­ta yhdis­tyk­siä. Jär­jes­töt ovat…

Lisä­leik­kauk­set ikään­ty­nei­den ja muis­ti­sai­rai­den pal­ve­luis­ta joh­ta­vat kriisiin 

Hal­li­tuk­sen kehys­rii­hes­sä etsi­tään rat­kai­su­ja kan­sa­lais­ten hyvin­voin­nin ja kes­tä­vän talou­den tur­vaa­mi­sek­si. Taus­ta­kes­kus­te­luis­sa on lin­jat­tu mer­kit­tä­vis­tä sääs­tö­tar­peis­ta, jot­ka koh­dis­tu­vat myös ikään­ty­nei­den pal­ve­lui­hin. Pit­käi­käi­syy­den lisään­ty­mi­nen on yksi…

Face­book

Cover for Suomenselän Muisti ry
602 
Suomenselän Muisti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja hei­dän läheis­ten­sä, ammat­ti­lais­ten ja kaik­kien muis­ti­asiois­ta kiin­nos­tu­nei­den yhdistyksenä.

Alle­kir­joi­tim­me jär­jes­tö­jen ter­vei­set Poh­jois-Poh­jan­maan kan­san­edus­ta­jil­le kehys­rii­heen yhdes­sä monien alu­een jär­jes­tö­jen kans­sa. Poh­jois-Poh­jan­maal­la toi­mii täl­lä het­kel­lä lähes 7060 rekis­te­röi­tyä yhdis­tys­tä, jois­ta noin 650 on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­töä tai -yhdis­tys­tä sekä lukui­sia asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­siä, elä­ke­läis- ja lii­kun­ta­jär­jes­tö­jä sekä mui­ta yhdis­tyk­siä. Jär­jes­töt ovat olen­nai­sia toi­mi­joi­ta alu­eem­me kun­nis­sa ja hyvin­voin­tia­lu­eel­la, tar­jo­ten hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä, osal­li­suut­ta sekä tur­val­li­suut­ta.Jär­jes­tö­toi­min­nan moni­puo­li­suus kat­taa mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­pai­kat ja tuen ja pal­ve­lut, ihmis­ten aut­ta­mi­sen, ver­tais­toi­min­nan, har­ras­tus­toi­min­nan sekä tapah­tu­mien ja vapaa­eh­tois­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­sen. Pai­kal­li­set ja alu­eel­li­sen jär­jes­töt ovat alu­eem­me asuk­kai­den toi­min­nan ja toi­sis­tam­me välit­tä­mi­sen paik­ko­ja, eivät orga­ni­saa­tio­him­me­lei­tä.Jär­jes­töt ovat myös huo­mat­ta­via työl­lis­tä­jiä ja elin­voi­man lisää­jiä maa­kun­nas­sa. Jär­jes­töt myös tar­joa­vat tuki­työl­lis­ty­mi­sen kaut­ta pol­ku­ja työ­elä­mään. Jär­jes­töis­sä työs­ken­te­lem­me niin pal­kan kuin vapaa­eh­tois­ten suu­ren sydä­men voi­mal­la - rin­ta­rin­nan.Media­tie­to­jen mukaan ensi vii­kon #kehys­rii­hes­sä suun­ni­tel­laan 100 m€ sote-jär­jes­tö­jen leik­kauk­sien aikais­ta­mis­ta jo vuo­del­le 2025. Leik­kauk­set alue- ja pai­kal­lis­ta­son jär­jes­tö­jen rahoi­tuk­ses­ta voi­vat vaa­ran­taa koko nii­den toi­min­nan ja uhkaa­vat suo­raan mah­dol­li­suuk­siam­me aut­taa ihmi­siä.Alle­kir­joit­ta­jat:Poh­jois-Poh­jan­maan sosi­aa­li-ja ter­veys­tur­vayh­dis­tys ry, Vuol­le Set­le­ment­ti ry, Nuor­ten Ystä­vät ry, Hyvän mie­len talo ry, Kala­jo­ki­laak­son Mie­len­ter­vey­syh­dis­tys Mie­li­kit ry, Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys ry, Raa­hen Psyy­ke ry, Mie­len­vi­reys ry, Koil­lis­maan seu­dun muis­ti ry, Joki­laak­so­jen omais­hoi­ta­jat ja lähei­set ry, Lin­tu­lam­men asu­ka­syh­dis­tys ry, Kump­pa­nuus­ta­lo Nuot­ta ry, Kris-Oulu ry, MIE­LI Oulun seu­dun mie­len­ter­veys ry, Oulun Kehi­tys­vam­mais­ten Tuki ry, Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry, Suo­men­se­län Muis­ti ry, Cari­tas sää­tiö, Auta Las­ta ry, Raa­hen seu­dun Omais­hoi­ta­jat ja Lähei­set ry, Poh­jois-Poh­jan­maan näkö­vam­mai­set ry, Koil­lis­maan Omais­hoi­ta­jat ja Lähei­set ry , Raa­hen ensi- ja tur­va­ko­ti ry, Poh­jois-Poh­jan­maan Sydän­pii­ri ry, Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lun Poh­jois-Poh­jan­maan Pii­ri, Oulun ensi- ja tur­va­ko­ti ry, Poh­jois-Poh­jan­maan Mar­tat ry, Yri­te­tään yhdes­sä ry, Oulun seu­dun KIL­PI ryJär­jes­tö­jen toi­min­taan panos­ta­mi­nen ei ole vain talou­del­li­nen inves­toin­ti, vaan se vah­vis­taa myös yhteis­kun­nan vakaut­ta, demo­kra­ti­aa ja krii­si­val­miut­ta. Jär­jes­tö­jen hyvin­voin­ti­työ vähen­tää kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti tar­vet­ta kor­jaa­viin pal­ve­lui­hin ja mah­dol­lis­taa pai­kal­li­sen toi­min­nan, joka edis­tää kun­tien elin­voi­maa ja yhtei­söl­li­syyt­tä.Vetoam­me tei­hin Poh­jois-Poh­jan­maan alu­een kan­san­edus­ta­ja­na jär­jes­tö­jen toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si. On elin­tär­ke­ää säi­lyt­tää jär­jes­töil­lä vähin­tään nykyi­nen rahoi­tuk­sen taso var­mis­taak­sem­me jär­jes­tö­jen pit­kä­jän­tei­sen ja mer­kit­tä­vän työn jat­ku­mi­sen maa­kun­nas­sam­me myös tulevaisuudessa.  See MoreSee Less
View on Facebook
Hyvää Aivo­viik­koa! Pysäh­dy täl­lä vii­kol­la het­kek­si ja anna aikaa aivoil­le­si. Huo­men­na voit kuul­la vink­ke­jä kii­reen ja äly­lait­tei­den täyt­tä­mään arkeen Muis­ti­liit­to jär­jes­tä­mäs­sä webi­naa­ris­sa. Klo 17 alka­vas­sa webi­naa­ris­sa puhuu psy­ko­lo­gian toh­to­ri Mona Moi­sa­la. Tul­kaa­han lin­joil­le! Lisä­tie­toa ja link­ki webi­naa­riin: www.muistiliitto.fi/aivoviikko.Hyvää Aivo­viik­koa! Pysäh­dy täl­lä vii­kol­la het­kek­si ja anna aikaa aivoil­le­si. Aivo­ter­vey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen kos­ket­taa mei­tä kaik­kia, niin nuo­ria kuin iäk­käi­tä­kin. Kun aivo­ter­vey­des­tä huo­leh­tii, ris­ki sai­ras­tua muis­ti­sai­rauk­siin pie­ne­nee. Aivois­ta huo­leh­ti­mi­nen tukee myös muis­ti­sai­rauk­siin sai­ras­tu­nei­den hyvin­voin­tia. Huo­men­na voit kuul­la vink­ke­jä kii­reen ja äly­lait­tei­den täyt­tä­mään arkeen webi­naa­ris­sam­me. Klo 17 alka­vas­sa webi­naa­ris­sa puhuu psy­ko­lo­gian toh­to­ri Mona Moi­sa­la. Ter­ve­tu­loa lin­joil­le! Lisä­tie­toa ja link­ki webi­naa­riin: www.muistiliitto.fi/aivoviikko. See MoreSee Less
View on Facebook

Saavutettavuustyökalut