Muis­ti­ter­veys­ky­se­ly yhteenveto

Kyse­ly toteu­tet­tiin Poh­jois-Suo­men alu­eel­la, Kes­ki-Poh­jan­maan, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin hyvin­voin­tia­lueil­la. Tar­koi­tuk­se­na oli kar­toit­taa hank­keen koh­de­ryh­män tie­toa ter­vey­den­ti­las­ta ja sosi­aa­li­ses­ta aktii­vi­suu­des­ta sekä tie­toi­suut­ta muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­te­ki­jöis­tä. Kyse­lyn tavoit­tee­na oli kyse­lys­tä saa­dun tie­don avul­la tukea Poh­jois-Suo­men alu­eel­la asu­vien 60–79-vuotiaiden tie­toi­suut­ta muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­te­ki­jöis­tä ja omas­ta ter­vey­den­ti­las­ta sekä moti­voi­da hei­tä osal­lis­tu­maan ryh­mä­muo­toi­seen elintapaohjaukseen.

Kyse­lyn tulok­sia (n=781) hyö­dyn­ne­tään vai­kut­ta­mis­toi­min­nas­sa ja hank­keen FIN­GER-elin­ta­paoh­jaus­mal­lin kehit­tä­mi­ses­sä. Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen oli vapaa­eh­tois­ta ja se tapah­tui ano­nyy­mis­ti ilman tunnistetietoja.

Kyse­ly oli avoin­na 14.8.-30.9.2023. Kyse­lyyn pys­tyi vas­taa­maan joko pape­ri­ver­sio­na tai työn­te­ki­jöi­den table­til­la ole­van säh­köi­sen lin­kin kautta.

Tar­kem­paa yhteen­ve­toa päi­vi­te­tään (18.12.2023). MK

Saavutettavuustyökalut