Hank­keen työntekijät

kuvassa-lotta-pellila

Kati Göös

Vas­taa­va muis­ti­ter­veys­asian­tun­ti­ja puh. 044 4931 267 kati.goos@suomenselanmuisti.fi
Teh­taan­ka­tu 18 A9, 67100 Kokkola
Kati on kou­lu­tuk­sel­taan lähi­hoi­ta­ja ja gero­no­mi AMK. Lisäk­si hän on opis­kel­lut van­hus­työn eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non ja val­mis­tuu kevääl­lä 2023 Ikään­ty­mi­sen asian­tun­ti­ja YAMK opinnoista.
Kati on työs­ken­nel­lyt lähes koko työ­uran­sa ikäih­mis­ten ja muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ihmis­ten paris­sa, koti­hoi­dos­sa sekä pal­ve­lua­su­mi­ses­sa. Vii­mei­set vii­si vuot­ta hän on ollut Suo­men­se­län Muis­ti ry:n työn­te­ki­jä­nä, toi­mi­nut muis­ti­asian­tun­ti­jan ja vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rin teh­tä­väs­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sis­sa. Maa­lis­kuus­sa 2023 Kati aloit­ti vas­taa­va­na muis­ti­ter­veys­asian­tun­ti­ja­na Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi -hankkeessa.
Har­ras­tuk­siin kuu­luu maas­to­pyö­räi­lyä ja sul­ka­pal­loa. Luon­to ja eri­tyi­ses­ti merel­li­nen mai­se­ma saa­vat Katin tun­te­maan olon­sa rentoutuneeksi.
Kati työs­ken­te­lee Kes­ki-Poh­jan­maan alueella.
kuvassa-lotta-pellila

Mari­ka Kulppi

Muis­ti­ter­veys­asian­tun­ti­ja
puh. 044 977 2898
marika.kulppi@
suomenselanmuisti.fi

Ainon­ka­tu 2, 96200 Rovaniemi

Mari­ka on kou­lu­tuk­sel­taan lähi­hoi­ta­ja, toi­min­ta­te­ra­peut­ti AMK sekä kun­tou­tuk­sen eri­tyis­asian­tun­ti­ja YAMK.

Mari­ka on teh­nyt pit­kän työ­uran eri ikäis­ten ihmis­ten paris­sa ja hänel­le on tut­tua niin perus­hoi­to, kun­tou­tus kuin esi­hen­ki­lö­työ. Mari­ka on luon­teel­taan avoin ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä. Hän naut­tii asioi­den kehit­tä­mi­ses­tä asia­kas­läh­töi­ses­ti sekä inno­va­tii­vi­ses­ti ja tie­don jano on lopu­ton. Mari­ka har­ras­taa lii­kun­taa eri muo­dois­sa ja naut­tii ulkoi­lus­ta sekä luon­nos­sa liikkumisesta.
Mari­ka työs­ken­te­lee Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi -hank­kees­sa muis­ti­ter­veys­asian­tun­ti­ja­na sekä osit­tain Lapin Muis­tiyh­dis­tyk­ses­sä toimintaterapeuttina.
Mari­ka työs­ken­te­lee Lapin alueella.

kuvassa-lotta-pellila

Min­na Kaltio

Muis­ti­ter­veys­asian­tun­ti­ja
Min­na on kou­lu­tuk­sel­taan lähi­hoi­ta­ja, muis­ti­hoi­ta­ja, elin­ta­paoh­jaa­ja, sotea­lan amma­til­li­nen opet­ta­ja, AMK, sosio­no­mi AMK ja val­mis­tuu syk­syl­lä 2023 kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen YAMK opinnoista.
Min­na on työs­ken­nel­lyt lähes koko työ­uran eri­lai­sis­sa han­ke-, kehit­tä­mis- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä eri jär­jes­töis­sä ikäih­mis­ten, omais­ten, eri­tyis­ryh­mien ja vapaa­eh­tois­ten paris­sa. Jär­jes­tö­työ on tul­lut tutuk­si myös luot­ta­mus­teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­sa. Vii­mei­set yli kym­me­nen vuot­ta hän on työs­ken­nel­lyt Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen hal­lin­noi­mas­sa Poh­jois-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sis­sa ryh­mä­noh­jaa­jan, vapaa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rin ja muis­ti­luot­si­vas­taa­van teh­tä­vis­sä. Min­na aloit­taa viral­li­ses­ti työn muis­ti­ter­veys­asian­tun­ti­ja­na Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi -hank­kees­sa elo­kuus­sa 2023.
Min­nan har­ras­tuk­siin kuu­luu moni­puo­lis­ta lii­kun­taa kuten salil­la käyn­tiä, hiih­toa ja maas­to­pyö­räi­lyä. Puu­tar­ha­työt, mök­kei­ly ja ret­kei­ly per­heen kans­sa ovat myös tär­kei­tä hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­viä asioita.
Min­na työs­ken­te­lee Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

    Saavutettavuustyökalut