Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä-ryh­mä etäyhteydellä

Jokai­nen voi vaa­lia aivo­ter­veyt­tään oikeil­la valin­noil­la. Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan aivo­ter­veel­li­sil­lä valin­noil­la aivot muis­ta­vat ja oppi­vat parem­min sekä voi­daan vai­kut­taa ennal­taeh­käi­se­väs­ti usei­siin sai­rauk­siin kuten dia­be­tek­seen ja  muistisairauteen.
Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­nen on maksutonta.

Ryh­mä kokoon­tuu kes­kus­te­le­maan aivo­ter­veys­tee­mois­ta sekä teke­mään akti­voi­via ja innos­ta­via teh­tä­viä Mic­ro­soft Teams etäyhteydellä

ker­ran vii­kos­sa kes­ki­viik­koi­sin alkaen 29.9 klo 18.30-20.00 yhteen­sä 10 kertaa.

Ohjaa­ja­na toi­mii vapaa­eh­toi­nen aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs. Kat­so kurs­sie­si­te täs­tä.

Lisä­tie­to­ja: Kati Göös 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 23.9 men­nes­sä muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi tai suo­raan täs­tä lin­kis­tä: https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-Yhdessa-kohti-aivoterveytta-ryhmaan_syksy2021--

Liit­ty­mis­link­ki ja ohjeet verk­ko­ryh­mään liit­tyen lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le säh­kö­pos­tit­se ennen tilai­suut­ta. Ryh­mään on rajoi­tet­tu osallistujamäärä.

Jos etäyh­tey­del­lä osal­lis­tu­mi­nen mie­ti­tyt­tää, voit pyy­tää sii­hen tukea ja apua.