Kiin­nos­tai­si­ko sinua uuden­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta muis­ti­asioi­den paris­sa?
Haluai­sit­ko oikoa muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­viä vää­rin­kä­si­tyk­siä ja madal­taa kyn­nys­tä pitää yhteyt­tä muis­ti­sai­rai­siin lähei­siin?

Ter­ve­tu­loa pereh­ty­mään MUIS­TI­KUM­MI­LÄ­HET­TI­LÄS­TOI­MIN­TAAN
Ruot­sin­kie­li­nen kou­lu­tus maa­nan­tai­na 9.11. klo 15-18
Suo­men­kie­li­nen kou­lu­tus maa­nan­tai­na 16.11. klo 15-18

Kou­lu­tuk­set jär­jes­te­tään etäyh­tey­del­lä.

Kat­so muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs_2020-esi­te täs­tä

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 30.10 men­nes­sä
044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi
www.muistikummit.fi
www.suomenselanmuisti.fi/vapaaehtoiseksi