Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään 6.4.2022. Kult­tuu­ri­kes­kus Akus­tii­kas­sa, Yli­vies­kas­sa. Kos­ka koro­na­ti­lan­ne elää jat­ku­vas­ti,  jär­jes­täm­me semi­naa­rin hybri­di­nä, eli sekä pai­kan pääl­lä että etäyhteysmahdollisuudella.

Vuon­na 2022 ammat­ti­lais­ten semi­naa­rin pää­pu­hu­ja­na toi­mii Geron­to­lo­gian Dosent­ti Ulla Elo­nie­mi-Sul­ka­va, aihee­naan: Käy­tö­soi­rei­ta vai muis­ti­sai­raan ihmi­sen tar­pei­ta? Lisäk­si kuul­laan ikäih­mis­ten kal­toin­koh­te­lus­ta, sekä sii­tä miten luo­la­mie­sai­vom­me toi­mi­vat tämän päi­vän haas­teis­sa.

Sai­ras­tu­nei­den ja läheis­ten ilta­päi­vän semi­naa­ris­sa puhu­taan Muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvän hoi­don kri­tee­reis­tä sekä ikäih­mis­ten kal­toin­koh­te­lus­ta. Ilta­päi­vän Semi­naa­ri on ilmai­nen, sai­ras­tu­neil­le ja läheisille.

Semi­naa­rit päät­ty­vät yhtei­ses­ti kuun­nel­len koke­mus­asian­tun­ti­jaa.

Hin­ta:

110€/ pai­kan pääl­lä, sis. luen­to­ma­te­ri­aa­lin, lou­naan ja kah­vit (Suo­men­se­län Muis­ti ry jäse­nil­tä 100€)

85€/etäyhteys (Suo­men­se­län Muis­ti ry jäse­nil­tä 75€)

Ilmoit­tau­tu­mi­set 16.3.22 mennessä:

https://www.ppkyo.fi/fi/karpaloseminaari-2022/