Koro­na­vi­rus (COVID-19) tau­ti­ta­paus­ten mää­rä on kas­va­nut Suo­mes­sa­kin vii­me päi­vi­nä ja tar­tun­to­jen mää­rän ole­te­taan vie­lä kas­va­van. Koko väes­tön ja eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Maam­me hal­li­tus on 12.3. anta­nut suo­si­tuk­sen rajoit­taa ei-vält­tä­mä­tön­tä toi­min­taa, kuten lähi­kon­tak­te­ja har­ras­te­toi­min­nas­sa ja muul­la vapaa-ajal­la ris­ki­ryh­mien suo­je­le­mi­sek­si.

Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­sa suu­ri osa on ikäih­mi­siä eli ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via. Näin ollen Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin ryh­mä­toi­min­nat, kurs­sit ja tapah­tu­mat jää­vät tois­tai­sek­si tauol­le. Tie­do­tam­me asias­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ryh­mä­toi­min­nois­sa muka­na olleil­le sekä kursseille/koulutuksiin ilmoit­tau­tu­neil­le. Seu­raam­me tilan­teen kehit­ty­mis­tä ja tie­do­tam­me toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta net­ti­si­vuil­lam­me ja Face­boo­kis­sa sekä ryh­mien osal­lis­tu­jien koh­dal­la myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Työn­te­ki­jäm­me ovat kui­ten­kin tavoi­tet­ta­vis­sa nor­maa­lis­ti säh­kö­pos­tit­se ja puhe­li­mit­se, kat­so yhteys­tie­dot.

Kar­pa­lo­ko­dis­sa kaik­ki asuk­kaat kuu­lu­vat myös ris­ki­ryh­mään ja sik­si suo­si­tel­laan vie­rai­lu­jen vält­tä­mis­tä tois­tai­sek­si. Lähei­sil­lä on mah­dol­li­suus soit­taa Kar­pa­lo­ko­din hoi­ta­jien nume­roon 044 0697 245 ja sitä kaut­ta jutel­la puhe­li­mit­se oman Kar­pa­lo­ko­dis­sa asu­van lähei­sen­sä kans­sa.

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri (1.4.2020) siir­re­tään syk­syl­le 2020.

Pide­tään huol­ta itses­täm­me ja toi­sis­tam­me!

Lot­ta Pel­li­lä
Toi­min­nan­joh­ta­ja
Suo­men­se­län Muis­ti ry
puh. 044 705 9284
lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi