Ikään­tyes­sä ris­ki sai­ras­tua suusai­rauk­siin, kuten ien­tu­leh­duk­seen, ien­sai­rauk­siin ja kariek­seen lisään­tyy.
Suun ter­veys siis ikään­tyes­sä yleen­sä heik­ke­nee, syy­nä täl­le ovat muun muas­sa syl­jen eri­tyk­sen vähen­ty­mi­nen
sekä suu­hy­gie­nian ja toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen. Muis­ti­sai­raus lisää suusai­rauk­sien ris­kiä enti­ses­tään.
Lue Suo­men­se­län Muis­ti ry:lle opin­näy­te­työ­nä teh­ty (Roo­sa Her­ra­la, Savo­nia-Ammat­ti­kor­kea­kou­lu, 2018)  suun oma­hoi­to-opas täs­tä.