PARI- JA PER­HEP­SY­KO­TE­RA­PEUT­TI, MUIS­TI­ASIAN­TUN­TI­JA JA SAAT­TO­HOI­TO­KOU­LUT­TA­JA SAN­NA AAVA­LUO­MA LUEN­NOI TEE­MAL­LA SURU ELÄMÄNVOIMANA

Surun teh­tä­vä on aut­taa jat­ka­maan elä­mää ilman sitä, mis­tä jou­tuu luo­pu­maan. Se mah­dol­lis­taa elä­män koke­mi­sen hyvä­nä sil­loin­kin, kun sii­hen kuu­luu luo­pu­mi­nen omas­ta tai lähei­sen ter­vey­des­tä, sopeu­tu­mi­nen elä­mään pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den kans­sa, kuo­le­man koh­taa­mi­nen ja elä­män jat­ku­mi­nen lähei­sen kuo­le­man jäl­keen. Koet­tu, ilmais­tu ja jaet­tu rak­kaus eivät kos­kaan katoa. Ne tal­len­tu­vat muis­toik­si, jot­ka kan­nat­te­le­vat myös yksi­näi­syy­den het­ki­nä ja roh­kai­se­vat hyvään elä­mään surun olles­sa sii­nä mukana.
Luen­noit­si­ja San­na Aava­luo­ma on pari- ja per­hep­sy­ko­te­ra­peut­ti, muis­t­asian­tun­ti­ja ja saat­to­hoi­to­kou­lut­ta­ja. Hän on teh­nyt työ­tä vaka­vas­ti sai­ras­tu­nei­den kans­sa vuo­des­ta 2000.
Tilai­suu­det ovat etäluentotilaisuuksia.
Aika: Tiis­tai 9.11. klo 17-19

Etä­luen­to­ti­lai­suuk­sien paik­ka- ja ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot: Kan­nus, Kok­ko­la, Oulai­nen, Pyhä­jär­vi, Vete­li, Yli­vies­ka ja Kala­jo­ki

TER­VE­TU­LOA!