Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti ja aivoterveysasiat?
Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää ? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na muis­ti­sai­rai­den parissa?

Kou­lu­tus onmak­su­ton eikä vel­voi­ta sinua mihinkään.

MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOULUTUS
Aika: 4.2 ja 9.2 klo 10-15
Paik­ka: Niva­lan kirjasto,kokoushuone, Kal­lion­tie 21
Sisältö:
4.2 Vapaa­eh­tois­toi­min­nan vaih­toeh­dot Muis­ti­luot­sis­sa, muis­tin toi­min­ta ja muis­ti­sai­rau­det ja muis­ti­sai­raan ihmi­sen kohtaaminen
9.2 Vapaa­eh­toi­se­na jak­sa­mi­nen, MuistiKaVeRiksi

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 29.1.2020 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi
www.suomenselanmuisti.fi/vapaaehtoiseksi

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä