Hank­keen toimintaa

 

 • Tie­toa ja vai­kut­ta­mis­toi­min­taa
  Tapah­tu­mia, luen­to­ja ja info­ja muis­ti­sai­rau­den ris­ki­te­ki­jöis­tä ja muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä sekä tie­toa FINGER-toimintamallista
 • Yhteis­ke­hit­tä­mis­tä
  Ennal­taeh­käi­se­vän yhteis­toi­min­ta­mal­lin kehit­tä­mis­tä yhteis­työs­sä Poh­jois-Suo­men hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­tien ammat­ti­lais­ten kanssa
 • Ryh­mä­toi­min­taa
  Tukea elin­ta­pa­muu­tok­seen;
  Aivot­ree­niä ja mie­len­hy­vin­voin­tia
  60-79-vuo­tiail­le muis­ti­sai­rau­den ris­kis­sä oleville
 • Vapaa­eh­tois­toi­min­taa
  Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs- ja Ahaa!-aivotreeniohjaaja kou­lu­tuk­sia
  Ver­tais­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä
  Mate­ri­aa­lia ryh­mä­noh­jauk­sen tuek­si
  Tukea ja virkistystä
 • Yhteis­työs­sä
  Kes­ki-Poh­jan­maan, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin hyvin­voin­tia­lu­eet, kun­nat, Poh­jois-Suo­men muis­tiyh­dis­tyk­set, Poh­jois-Suo­men eläkepiirit

Tule­vat tapahtumat

14.6 klo 18-20 muis­ti­ter­veys­asi­aa Pyhä­jär­ven iltatorilla

Suo­men­se­län Muis­ti ry jär­jes­tää ohjel­maa Pyhä­jär­ven ilta­to­ril­la kes­ki­viik­ko­na 14.6 klo 18-20 Ohjel­mas­sa: Muis­ti­ter­veel­li­siä vinkkejä/muistiterveysasiantuntija Kati Göös Muis­ti­ter­veys­ra­ta Hen­ki­lö­koh­tai­sia muis­ti­ter­veys­re­sep­te­jä Yhteis­tä aivo­jump­paa ja yhteislaulua…

21.6 Info­kier­tue Kok­ko­lan alueella

21.6 Info-kier­tue yhdes­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin ja Fin­fa­mi Poh­jan­maan kans­sa. Tie­toa mm. aivo­ter­vey­des­tä, muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja nii­den ennal­taeh­käi­sys­tä. Klo 9.30-11.00 Loh­ta­jan S-Mar­ket Klo 12.30-14.00 Käl­viän S-Mar­ket Klo 15.00-16.30 Ulla­van Kyläkauppa…

Saavutettavuustyökalut