Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti- ja aivoterveysasiat?
Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na ja kai­paat lisää tie­toa muistisairauksista

MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN VERKKOKOULUTUS
Aika: 4.5, 6.5 ja 10.5 klo 14-15.30

Kou­lu­tus toteu­te­taan Google Meet-alus­taa käyt­täen. Kou­lu­tus toteu­te­taan Google Meet-yhteydellä.
Tar­vit­set tie­to­ko­neen ja net­tiyh­tey­den. Voim­me sopia halu­tes­san­ne ajan etäyh­tey­den har­joit­te­luun jo etu­kä­teen. Roh­keas­ti kokei­le­maan, ope­tel­laan yhdessä!

Sisäl­tö:

4.5 Mitä on muis­ti­va­paa­eh­toi­suus? Muis­tin toi­min­ta ja muistisairaudet
6.5 Muis­ti­sai­raan ihmi­sen kohtaaminen

10.5 Muis­ti­Ka­Ve­Rik­si; vapaa­eh­toi­se­na toimiminen
Kou­lu­tuk­sen lopuk­si sovi­taan haluk­kail­le uusil­le vapaa­eh­toi­sil­le kah­den­kes­ki­set kas­vok­kai­set tapaa­mi­set Niva­laan tai sen lähi­kun­tiin. Kou­lu­tus on mak­su­ton eikä vel­voi­ta sinua mihinkään.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 30.4 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan­kou­lu­tus_­Ni­va­la_2021-esi­te