Poik­keuk­sel­li­nen kevät­kausi on nyt taka­na. Ryh­mä- ja kurs­si­toi­min­tam­me oli maa­lis­kuus­ta läh­tien tauol­la, kai­ken kaik­ki­aan kevään aika­na peruun­tui 169 tilai­suut­ta. Aloi­tim­me heti maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la kor­vaa­va­na toi­min­ta­na ”karan­tee­ni­kir­jei­den” lähet­tä­mi­sen kai­kil­le ryh­mä­toi­min­nas­sam­me muka­na ole­vil­le. Kai­ken kaik­ki­aan kevään aika­na meil­tä läh­ti 957 kir­jet­tä. Pidim­me yhteyt­tä ryh­mä­läi­siin myös puhe­lu­jen avul­la. Lisäk­si jär­jes­tim­me Luot­si­miit­tin­ke­jä ver­kos­sa, joi­hin saim­me vajaa kym­me­nen osal­lis­tu­jaa vii­kos­sa. Kevään vii­mei­ses­sä karan­tee­ni­kir­jees­sä lähe­tim­me myös palau­te­ky­se­lyn vas­taus­kuo­ri­neen, jos­sa pyy­sim­me palau­tet­ta kevään toi­min­nois­ta. Kyse­lyn vas­tausai­kaa on vie­lä jäl­jel­lä, mut­ta alus­ta­vien tulos­ten mukaan karan­tee­ni­kir­jeet ja puhe­lut on koet­tu erit­täin tar­peel­li­si­na ja ne ovat tuo­neet iloa poik­keus­ai­kaan. Kii­tos kai­kil­le tähän men­nes­sä vas­tan­neil­le!

Eläm­me sii­nä uskos­sa ja toi­vos­sa, että elo­kuus­sa pää­sem­me aloit­ta­maan nor­maa­lin toi­min­nan, joten ryh­mä­toi­min­to­jen ja kurs­sien tie­dot löy­ty­vät nyt tääl­tä ja muis­ti­neu­vo­loi­den tie­dot tääl­tä. Kaik­ki syk­syn toi­min­ta löy­tyy myös tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.
Ryh­mä­läi­set saa­vat hei­nä­kuus­sa myös pos­tit­se tie­dot oman ryh­män­sä syk­syn aika­tau­luis­ta. Jos koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen emme pys­ty elo­kuus­sa kokoon­tu­maan sisä­ti­lois­sa, olem­me miet­ti­neet jokai­sel­le ryh­mäl­le vaih­toeh­toi­sen kokoon­tu­mis­pai­kan ulko­ti­loi­hin. Eli hyvin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä pää­sem­me tapaa­maan toi­siam­me elo­kuus­sa pit­käs­tä aikaa!
Syk­syn vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­sis­ta ja vapaa­eh­tois­ten tapaa­mi­sis­ta löy­dät tie­toa tääl­tä.

Luot­sin työn­te­ki­jät jää­vät pik­ku­hil­jaa lomil­le, mut­ta olem­me kui­ten­kin kesän­kin aika­na tavoi­tet­ta­vis­sa vuo­ro­tel­len. Voit soit­taa kenen tahan­sa mei­dän työn­te­ki­jäm­me nume­roon, niin joku meis­tä vas­taa kaik­ki­na mui­na aikoi­na pait­si 29.7 - 3.8 ja 27.- 29.7. Muis­tat­han myös Muis­ti­neu­von ja Ver­tais­lin­jan! Näis­tä kai­kis­ta kesä­ajan pal­ve­luis­ta koos­te vie­lä täs­sä. (pdf-tie­dos­to)

Hyvää kesää kai­kil­le ja näh­dään elo­kuus­sa!

Läm­pi­min ter­vei­sin
Anne, Kati, Lii­sa ja Mir­ja Muis­ti­luot­sis­ta