Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti ja aivoterveysasiat?
Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää ?Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na muis­ti­sai­rai­den parissa?

MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KOKKOLASSA
Aika: 15.4, 21.4 ja 22.4.2021 klo 17.30-20.00

Sisäl­tö:
15.4 Vapaa­eh­tois­toi­min­nan vaih­toeh­dot Muis­ti­luot­sis­sa, Muis­tin toi­min­ta ja muistisairaudet
21.4 Muis­ti­sai­raan ihmi­sen kohtaaminen22.4 Vapaa­eh­toi­se­na jaksaminen
22.4 Muis­ti­Ka­Ve­Rik­si; Muis­ti­per­heen tuke­mi­nen, toi­min­ta­ky­vyn tukeminen

Kou­lu­tus on mak­su­ton eikä vel­voi­ta sinua mihinkään.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 9.4 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi
Kat­so esi­te tästä