Koke­mus­toi­mi­joi­den peruskoulutus Iäkäs nainen muodostanut sormista sydämen ja kurkistaa sieltä takaa

25.-28.4.2022 Här­män kylpylässä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le ja sai­ras­tu­nei­den lähei­sil­le, jotka
halua­vat jakaa oman koke­muk­sen­sa eri alo­jen ammat­ti­lai­sil­le ja opiskelijoille.

Käsi­tel­tä­viä aihei­ta voi­vat olla mm. sai­rau­den muka­naan tuo­mat elämänmuutokset,
tuen ja pal­ve­lu­jen tar­peet sekä sai­rau­teen liit­ty­vät ennakkoluulot.
Muis­ti­sai­rau­teen liit­ty­vän koke­mus­tie­don kaut­ta ammat­ti­lais­ten ja opiskelijoiden
käy­tän­nön­tie­to ja ymmär­rys muis­ti­sai­rai­den ja läheis­ten elä­mäs­tä laajenee.

KOU­LU­TUK­SES­SA SAAT VALMIUDET:
OMAN tari­na­si sanoit­ta­mi­seen, ker­to­mi­seen ja esiin­ty­mi­seen eri­lai­sil­le kuulijoille
TOI­MIA Muis­ti­lii­ton kokemustoimijana
HAKEA val­ta­kun­nal­li­sen koke­mus­toi­min­ta­ver­kos­ton jär­jes­tä­miin jatkokoulutuksiin

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sen kes­to on 45h, jois­ta lähio­pe­tus­ta on 26h ja itse­näis­tä työs­ken­te­lyä 19h.
Kou­lu­tuk­sen jäl­keen koke­mus­toi­mi­ja saa tukea, kou­lu­tus­ta ja vir­kis­tys­tä oman alu­een­sa muistiyhdistykseltä.

Lisä­tie­to­ja ja hake­mus­lo­mak­keen saat soit­ta­mal­la Katil­le 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi